รายได้ของผู้ลงทุน 25,200 บาทที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่

รายได้/บาท

จำนวนสมาชิก

1

8,505

2

2

5,670

4

3

12,600*

8

4

14,133

16

5

32,440

32

6

42,613

64

7

53,188

128

8

60,344

256

9

66,184

512

10

71,880

1,024

รวม

367,557

2,046

*สิ้นสัปดาห์ที่ ๓ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินจากระบบคืนมารวม  26,775.00 บาท

หลังจากสัปดาห์ที่ 10 ไปแล้วจะมีรายได้จากระบบ วันละ 70,000 บาท 

ส่วนสมาชิกท่านอื่นๆ ก็จะมีรายได้เช่นเดียวกัน เมื่อมีเครือข่ายขยายตัวสัปดาห์ละ 2 เท่าตัว

 

Investment income of 25,200 baht occurred in each week.

 Week.

Income / baht.

 Membership.

 1.

 8,505.

 2.

 2.

 5,670.

 4.

 3.

 * 12,600.

8.

 4.

14,133.

 16.

 5.

32,440.

 32.

 6.

42,613.

 64.

 7.

 53,188.

128.

8.

60,344.

256.

 9.

66,184.

 512.

10.

 71,880.

 1,024.

Sum.

 367,557.

 2,046.

 

* End of Week 3, investors will receive money from the system back all together 26,775.00.

After 10 weeks, and then to have the income from 70,000 baht per day.

 The other members. Have the same income.  When the network gain twice per week.

 

 ONT>