คาถาเงินล้านอริยทรัพย์เวอร์ชั่นล่าสุด
 
 อ.คุณแม่เกษร สุทธจิตฯศิษย์สำคัญของหลวงพ่อฤาษีฯ ได้เพิ่มเติมพระคาถานี้ จากที่หลวงพ่อฯมาบอกท่านให้อีก คือ พระคาถาอริยทรัพย์แผ่เมตตาไปทั่วสามโลก ด้วยแสงทิพย์อริยธรรมดังนี้
 
ตั้งนะโม 3 จบ
นาสังสิโม พรหมมา จะมหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ(คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภวันตุเม(คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ  ละภะดะอะอุ (คาถายอดพระกัณฑ์ปิฎก)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ  (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
สัมปะจิตฉามิ    (คาถาอภิญญาคืนคุณไสย)
โสตัตตะภิญญา   (คาถาอภิญญารวม)
ขีณาสวา อนิยตา นิพพานสุขขัง  (คาถาตัดกิเลส)
เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า).....
ชา ชา วิ ทู สุ ติ นัง (คาถาอยู่เป็นสุขของสมเด็จพุทธเจ้า)
 
(จากหนังสือแสงทิพย์เล่มล่าสุด ปี พ.ศ.2552 โดย อ.คุณแม่เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ พระอาจารย์ใหญ่ของสถาบันแสงทิพย์อริยธรรม)
 

วิธีสวดภาวนา พิจารณาดวงจิตของเราในพระอุทรของพระบรมธรรมบิดาให้เป็นแก้วแววสดใสเป็นประกายพรึกเอาไว้ตลอดเวลา (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฝากจิตเอาไว้กับพระบรมธรรมบิดา ให้กำหนดที่ดวงตาที่ 3 ระหว่างหัวคิ้วทั้ง 2 ให้สุกสว่างเป็นประกายพรึกตลอดการภาวนา)  แล้วขอภาวนาพระคาถาทั้งหมด 9 คาบ (เป็นอย่างน้อย)    ฝากไปกับแสงทิพย์นิพพานของพระบรมธรรมบิดา และพระฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ส่งพลังทั้งหมดไปเชื่อมต่อกับบายศรีธรรมจักรของพระบรมธรรมบิดา ที่บรรดาลูกๆของพระองค์ ได้ช่วยกันสร้างและนำไปติดตั้งยังสถานที่สำคัญต่างๆทั่วโลก  พร้อมด้วยพระแสงทิพย์นิพพานบรมธรรมบิดา  ติดตั้งอยู่ตรงใจกลางขององค์บายศรี หมุนแผ่รังษีเมตตาธรรมตลอดเวลาไปสู่สรรพสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลก และเชื่อมต่อกับสถานีกายสสารของพระบรมธรรมบิดาอีกกว่า 600 สถานี  ไปถึงยังบุคคลหรือคณะบุคคล ที่เราระบุลงไปเป็นพิเศษ ให้ได้รับพลังเมตตาบุญบารมี(ความถี่คลื่นให้เสปคตัมสีเหลือง) ที่เราตั้งใจแผ่ไปให้ในแต่ละคราวให้จงเป็นสุขเป็นสุข ได้อาศัยแสงทิพย์คืนกลับบ้านนิพพานโดยเร็วพลัน

เสร็จจากการแผ่เมตตาเรามีข่าวดีอย่างไรจะบอกเพื่อนก็บอกไปให้มาพบบรรจบกัน หมั่นทำไปเป็นประจำทั้งขยันและขี้เกียจตามที่หลวงปู่เทพโลกอุดรสั่งสอนไว้ ไม่ต้องมีกังวลในรายละเอียดว่าจะเกิดผลเมื่อใด  เหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นครบเมื่อไรผลสะท้อนกลับของพลังงานความตั้งใจดีก็จะส่งผลกลับมาถึงเราเอง  ตั้งใจให้อย่างเดียวไม่ต้องหวังผล ยิ่งทำใจเบาสบายมากเพียงไร ความสำเร็จต่างๆก็จะยิ่งเกิดขึ้นได้เร็วเข้าเท่านั้น  จากเหตุที่ดีเราได้ทำแล้วนั่นเอง

น้อมกราบขอบพระคุณพระบรมธรรมบิดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์

พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์ พรหมเทวดา พ่อแม่ครูอาจารย์

และผู้มีพระคุณทุกๆท่าน