การปักธูปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและเทพเทวา

(ปักในกระถางธูปนอกชายคาบ้าน)

ครั้งที่ 1 จุดธูปเพียง 4 ดอก ตั้งจิตให้สงบนิ่งจับภาพพระบรมธรรมบิดา ขออาราธนาอัญเชิญพระองค์ท่านมาเป็นองค์ประธาน และนึกถึงแสงทิพย์นิพพานส่องกระจายไปทั่วทั้ง 3 โลก 

(ขอนำกายพลังงานเข้าไปนั่งบนดอกบัวแก้วในพระอุทรของพระบรมธรรมบิดาที่ทรงขยายครอบคลุมทั่วแผ่นดินแผ่นน้ำของสุวรรณภูมิ)

สวดนะ โม....3 จบ แล้วอธิษฐานว่า

อิติสุคโต องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา เสด็จพ่อเกิด-เสด็จแม่เกิดอาราธนานัง

พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง

(เบิกบุญเก่ามาถวายบูชาพระ เพิ่มพูนบุญบารมีขึ้นอีกหลายเท่าตัว)

ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า ด้วยอำนาจของพระธรรม ด้วยอำนาจของพระสงฆ์ จงบันดาลให้บุญของลูกที่ทำมาในอดีตถึงปัจจุบัน จงมาผนวกกับบุญบารมีของพระบรมธรรมบิดาพระวิสุทธิเทพรังษี  กับบุญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์สาวกทั้งหลาย และบุญบารมีของพระแม่เจ้ากวนอิมโพธิสัตว์ บุญบารมีของพระผู้มีพระคุณทั้งหมด คุณพ่อ คุณแม่ทุกๆชาติ คุณครูอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด เทวดาพรหมทั้งหมด

ลูกขอน้อมโมทนาบุญบารมีของทุกๆท่านโดยครบถ้วน ขอฝากบุญทั้งหมดไปกับพลังแสงทิพย์อริยธรรม กับแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการ เครือข่ายบายศรีธรรมจักรของพระบรมธรรมบิดา 130 แห่ง  เครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดแสงทิพย์อริยธรรมเคลื่อนที่ของพระบรมธรรมบิดาด้วยกายสสารของลูกๆอีก 700 กว่าแห่ง ลูกขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดนี้ บูชาสมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ บูชาพระธรรม พระสงฆ์ และท่านผู้มีพระคุณต่อลูกทุกๆท่าน  ด้วยอำนาจบารมีของแสงทิพย์นิพพาน ของพระบรมธรรมบิดา ขอให้บุญกุศลทั้งหมดนี้ให้ปกแผ่ไปทั่วทั้ง 3 โลก ด้วย อิทังบุญญะผะลัง(1)

(แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ ตนเอง ญาติมิตรและบริวาร)

ลูกขอพลังแสงทิพย์นิพพานของพระบรมธรรมบิดา จงบันดาลบุญทั้งมวลให้ถึงแก่สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก บิดา มารดา เจ้ากรรมนายเวร เทวดาประจำตัวลูก เทวดาประจำบ้าน เทวดาประจำร้านค้า...เทวดาประจำตัวลูกค้า...สรรพวิญญาณ รวมทั้งเหล่าบริวารญาติมิตร และจิตลูกได้มีความสุขสำเร็จในชีวิต ได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติ จากการเวียนว่ายตายเกิดโดยสิ้นเชิง ด้วยพระบารมีอันมิอาจประมาณ ลูกขอกราบแทบพระบาทนอบน้อมนมัสการด้วยจิตใจ ขอให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก บิดา มารดา เจ้ากรรมนายเวรพร้อมเหล่าบริวารญาติมิตร และจิตลูกสะอาดสว่างสดใส หลุดพ้นไซร้กลับบ้านนิพพาน พร้อมด้วยบริวารทุกท่านเทอญ  สัมปฏิจฉามิ สัมปจิตฉามิ นิพพานสุขัง(3)

(ขอพลังแสงทิพย์ช่วย ชำระล้างกิเลส อวิชชา โรคภัยไข้เจ็บ ตั้งเจตนากลับบ้านนิพพาน)

และลูกขอรับพลังแสงทิพย์อริยธรรม ขององค์พระบรมธรรมบิดา ขอให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก  รับพลังแสงทิพย์พร้อมกันกับลูกและขอทุกๆท่าน ได้โมทนาบุญของลูก จากการขอรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมในครั้งนี้ด้วยเถิด(4)

ข้าแต่องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา ผู้มีพระมหาเมตตาต่อปวงสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ลูกนี้ต่ำต้อยมีบุญน้อย ลูกมองเห็นภัยอันตรายใหญ่ในนรกโลก มนุษย์โลก เทวะพรหมโลก ลูกไม่ปรารถนาที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นคน เทวดา พรหมอีกต่อไป ลูกตั้งใจจะเป็นคนดีมีศีล 5 ครบ เคารพพระรัตนตรัย ขอติดตามองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าพระนิพพานทันใดในชาตินี้ (5)  

ลูกกราบขอโมทนาสาธุกับบุญบารมีของท่านผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดทุกๆพระองค์ มีองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์สาวกทั้งหลาย คุณพ่อ-คุณแม่ คุณครูอาจารย์ เทพเทวดาพรหมทั้งหมด ขอได้โปรดประทานพลังบุญแห่งแสงทิพย์นิพพาน พุ่งเข้ามายังดวงตาที่ 3 ตรงกลางระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง (ตั้งจิตนึกถึงพลังแสงทิพย์นิพพาน และภาวนา นโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ นะมะพะธะ 3 รอบน้อมจิตรับพลังแสงทิพย์ฯอย่างเต็มกำลังใจ) ให้ส่องสว่างเข้ามาลบล้าง กิเลส ตัณหา อุปาทาน อวิชชา อกุศลกรรม บาปกรรม เวรกรรมทั้งหลาย ให้หมดสิ้นไปโดยเร็วไว ให้ดวงจิต สะอาด สว่าง สดใส มีสติปัญญา เฉลียวฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยประกายแสงทิพย์อริยะธรรม (2) (กราบแทบพระบาทขององค์ประธาน) (13)

(เมื่อแสงสว่างแห่งทิพย์นิพพานส่องสว่างเข้ามาทั่วทั้งร่างกาย จากในศรีษะสว่างทั่วทั้งสมอง หัวใจ ตับปอด ทุกๆอวัยวะทั่วทรวงอก แขนขา จรดเท้า ความมืดหรืออกุศลกรรมทั้งหลายย่อมจางหายไป ให้จิตใจของเราระลึกรู้เห็นแสงสว่างของแสงทิพย์นิพพานที่ขอไว้ตลอดเวลา หมั่นฝึกจิตใจให้เคยชินกับสภาพที่จิตเห็นทั่วร่างกายนี้เช่นนี้เอาไว้ตลอดไป ให้ กาย วาจา ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ ไม่เปิดช่องให้อกุศลกรรมต่างๆสอดแทรกเข้ามาได้ในทุกช่องทาง ถึงแม้พระท่านพร้อมช่วยเราอยู่ตลอดเวลา แต่ตัวเราต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองด้วย เมื่อท่านยื่นมือลงมาช่วยเหลือเราแล้ว เราก็ต้องยื่นมือของเราออกไปสอดรับความช่วยเหลือนั้นด้วยตัวของเรา ด้วยจิตของเราอย่างแข็งขัน สม่ำเสมอด้วยเช่นกัน ภารกิจที่เราตั้งจิตตั้งใจเอาไว้จึงจะบรรลุผลสำเร็จ หรือสมความตั้งใจทุกอย่าง ตัวเราต้องทำตัวเป็นเจ้าภาพของภารกิจนี้นั่นเอง)

(ขอฝากดวงจิต กับพระอย่างทั่วถึง ให้ทุกๆพระองค์ทรงเป็นพยานช่วยเหลือกลับบ้านนิพพานก่อนตาย)

ขอได้โปรดประทานอนุญาต ให้กายพลังงานของลูกทั้ง 100 % เข้าไปนั่งอยู่บนดอกบัวแก้วในพระวรกายขององค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดาตลอดเวลาจนสิ้นอายุขัย และขอแยกกายพลังงานเข้าไปอยู่ในพระวรกายของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ในพระวรกายขององค์พระแม่เจ้ากวนอิมโพธิสัตว์ และในพระวรกายของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงเป็นที่สุด 

ขอดอกบัวแก้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นทักษิณาวัตร ด้วยความเร็วของคลื่น alpha เร็วกว่าการเดินทางของแสงอาทิตย์ 10 เท่า หรือเท่าๆกับการสื่อสารระหว่างจักระต่างๆทั่วกายสสาร หมุนด้วยความรักเคารพบูชา และโมทนาสาธุกับบุญบารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ หมุนเพื่อเติมเต็มบารมีทั้ง 10 ทัศ หมุนเพื่อตัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน อวิชชา โรคภัยไข้เจ็บ บาปกรรมให้หมดไปเร็วไว หมุนเพื่ออุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตาฝากไปกับแสงทิพย์นิพพานของพระบรมธรรมบิดาให้เจ้ากรรมนายเวร ญาติมิตร สรรพสัตว์ทั้ง 3โลกให้หลุดพ้นภัยจากการเวียนว่ายตายเกิด มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เข้าใจในพลังแสงทิพย์นิพพานถึงอริยมรรค อริยผลเป็นพระอริยะบุคคลทั่วทุกคนทุกท่านเทอญ (6)

สัมปฏิจฉามิ สัมปจิตฉามิ นิพพานสุขขัง สาธุ สาธุ สาธุ

ขอคุณพระบรมธรรมบิดา คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ขอได้โปรดอวยพรให้ลูกสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

  • ทางโลก (ขอพรสำหรับตนเองและครอบครัวและสมาชิกลูกค้า...) และขอให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน หายจากทรงพระประชวรโดยเร็วพลัน (7)
  • ทางธรรม  ธรรมะอันใดที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบรรลุแล้ว ขอให้ลูกและทุกๆคนในครอบครัว และลูกค้าของร้าน..ของลูกและเหล่าบริวารทั้ง 3 โลก ได้บรรลุธรรมะนั้นในชาติปัจจุบันนี้ ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า และลูกขอโมทนารับบุญจากทุกๆท่านที่ได้แผ่เมตตามาถึงลูก และขอโมทนาบุญกับพี่น้องทั้ง 3 โลก ที่ได้กระทำคุณงามความดีอยู่ทุกวินาทีนี้ด้วยเทอญ แล้วปักธูปตรงกลางกระถาง

หลายๆท่านอาจพ่วงท้ายตรงนี้ด้วยการภาวนาพระคาถาอริยทรัพย์เงินล้าน แผ่เมตตา ไปทั่วทั้ง 3 โลก ไปด้วย ตามรายละเอียดที่http://ainews1.com/article238.html

ครั้งที่ 2 จุดธูป 6 ดอก  แล้วตั้งจิดถึงสมเด็จองค์ปฐมฯ

ขออาราธนาอัญเชิญพระองค์ท่านมาเป็นประธาน

(มองเห็นพระวรกายใหญ่คลุมทั่วประเทศไทย และกายพลังงานของเรานั่งอยู่บนดอกบัวแก้ว

ในพระอุทรของพระองค์ท่านเพื่อขอพร)

ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วอธิษฐานว่า

(ขออำนาจพระรัตนตรัยเบิกบุญเก่ามารวมกับบุญบารมีของลูกช่วยงานทุกอย่างที่ตั้งใจให้สำเร็จ)

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ ลูกขออาราธนา พระพุทธานุภาพ พระธัมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ จงมาประมวลกับบารมี 10 ทัศ ที่ลูกได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติ และพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีสมเด็จพระปฐมบรมครูทรงเป็นองค์ประธาน พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระศรีอริยะเมตไตรย์ พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย บารมีพระแม่เจ้ากวนอิม บารมีของพระผู้มีพระคุณทั้งหมด คุณพ่อ-คุณแม่ ทุกๆชาติ คุณครูอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงปู่ปานวัดบางนมโค หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง เป็นที่สุด เทพเทวดาพรหมทั้งหมด ที่ลูกได้ขออนุญาตโมทนาสาธุ จงมาต่อเชื่อมอยู่ในดวงจิตดวงธรรมของลูก ทุกวาระจิต มาอภิบาลคุ้มครองเกื้อกูลให้ลูกพ้นจากนรกภูมิ พบแสงสว่าง ประสบความสำเร็จ ทั้งทางโลกและทางธรรม หายทุกข์โศกโรคภัย ศัตรูหมู่มารและอันตรายใดๆ จงเสื่อมสูญมลายไปสิ้น ปรารถนาสิ่งใด จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ สมบูรณ์พูนสุขทุกๆประการเทอญ(8)สัมปจิตฉามิ ๆ ๆ (กราบลงแทบพระบาทขององค์ประธาน)

(อธิษฐานบุญช่วยสรรพสัตว์ที่ถูกอำนาจมืดครอบคลุมจิต)

ขอพลังพระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพ รวมกับบุญบารมีของลูกที่ได้บำเพ็ญมาทั้งหมด ขอได้โปรดช่วยสรรพสัตว์ สัมภเวสีที่ถูกอำนาจมืดครอบคลุม ได้โมทนาพบแสงทิพย์และได้โมทนาบุญของลูก ทุกๆดวงจิตโดยทั่วกันทั้ง 3 โลก ด้วยเทอญ เพื่อทุก ดวงจิตจะได้เลื่อนขึ้นสู่มิติที่ดีที่ชอบโดยทั่วกัน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดทำลายอำนาจมืดคุณไสยมนตร์ดำทั้งหมด ให้มลายสูญสิ้นไปโดยพลัน จากผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ (ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้ และตั้งจิตอุทิศถวายผืนแผ่นดินทั้งหมดทุกตารางนิ้วบูชาพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เพื่ออุดหนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้อยู่เยงคู่ระบบพระมหากษัตริย์ไทยคบถ้วนครบ 5,000 ปี)  เพื่อให้ทุกดวงจิตจะได้พบเห็นพลังบุญแห่งพระเมตตาจากพระทุกพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า สาธุ สาธุ (แล้วปักธูปตรงกลาง กระถาง เช่นกัน โดยปักไว้ใต้ธูป 4 ดอกแรก) (9)

ปักธูปครั้งที่ 3 จำนวน 10 ดอก   ตั้งจิตนึกถึงพระพุทธเจ้า

ขออาราธนาอัญเชิญพระองค์ท่านมาเป็นประธาน

(มองเห็นพระองค์ท่านเสด็จมาเป็นพระองค์ใหญ่อยู่เหนือผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิทั้งหมด

มีกายพลังงานของเรานั่งอยู่บนดอกบัวแก้วหมุนอยู่ในพระอุทร)

ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วอธิษฐานว่า

ลูกขออาราธนาอัญเชิญ ท่านท้าวจาตุรมหาพรหมทั้ง 4 อันมีท่านปู่สหัมบดีพรหม ผู้เป็นเลิศทางมหาเมตตา ท่านปู่มหาพรหมวิสุทธิทศพลมหาภารตะ ผู้เป็นเลิศทางพิธีกรรม ท่านปู่ชินปัญชระมหาพรหม ผู้เป็นเจ้าของพระคาถาชินบัญชรเป็นเลิศทางพิธีกรรม ท่านปู่ผกาพรหม ผู้เป็นเลิศทางสติปัญญา

ปักธูปดอกที่ 1 ทางทิศตะวันออก (ขอบริมด้านในกระถางธูป)  ขออัญเชิญท่านปู่สหัมบดีพรหมผู้เป็นเลิศทางมหาเมตตา ขอได้โปรดอวยพรให้ลูกมีมหาเมตตามหานิยม เป็นที่รักใคร่และเกรงขามของคนทั้งหลายด้วยเถิด อาราธนานัง

ปักธูปดอกที่ 2 ทิศใต้ (ขอบริมด้านในการะถางธูป)  ขออัญเชิญท่านปู่มหาพรหมวิสุทธิทศพลมหาภารตะ ผู้เป็นเลิศ ประเสริฐ มีฤทธิ์เก่งในทุกวิธีการ ขอท่านปู่อวยพรให้ลูกมีฤทธิ์เก่งในทุกวิธีการ ดุจดังท่านปู่ด้วยเถิด อาราธนานัง

ปักธูปดอกที่ 3 ทิศตะวันตก (ขอบริด้านในกระถางธูป)  ขออัญเชิญท่านปู่ชินปัญชระมหาพรหม ผู้เป็นเลิศทางพิธีกรรม และเป็นเจ้าของพระคาถาชินบัญชร ขอท่านปู่โปรดมาช่วยลูก เมื่อลูกทำพิธีกรรมและเก่งทางพิธีกรรม ดุจดังท่านปู่ด้วยเถิด อาราธนานัง

ปักธูปดออกที่ 4 ทางทิศเหนือ (ขอบริมด้านในกระถางธูป)  ขออัญเชิญท่านปู่ผกาพรหม ผู้เป็นเลิศทางสติปัญญา ขอท่านปู่อวยพรให้ลูกมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิด อาราธนานัง

ลูกขออัญเชิญท่านท้าวจาตุรมหาราชทั้ง 4 อันมี

ท่านท้าวธตรฐมหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งคนธรรพ์ ผู้ดูแลทิศตะวันออก ท่านท้าววิรุฬหกมหาราชหรือท่านพ่อพญาครุฑ ผู้เป็นใหญ่แห่งกุมภัณฑ์ ผู้ดูแลทางทิศใต้ ท่านท้าววิรูปักษ์มหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งนาคทั้งหลายผู้ดูแลทางทิศตะวันตก ท่านท้าวเวสสุวัณมหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ทั้งหลาย ผู้ดูแลทางทิศเหนือ อาราธนานัง

ปักธูปดอกที่ 5 ทิศตะวันออก (ใกล้กับธูปดอกที่ 1 )   ขออัญเชิญท่านท้าวธตรฐมหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งคนธรรพ์ผู้ดูแลทิศตะวันออก ขอได้โปรดช่วยสัมภเวสี ที่ถูกอำนาจมืดทำร้ายให้หลุดพ้นจากอำนาจมืดด้วยเถิด อาราธนานัง

ปักธูปดอกที่ 6 ทางทิศใต้ (ใกล้กับธูปดอกที่ 2 )  ขออัญเชิญท่านท้าววิรุฬหกมหาราช ท่านพ่อพญาครุฑผู้เป็นใหญ่แห่งกุมภัณฑ์ ผู้ดูแลทางทิศใต้ ขอได้โปรดช่วยประเทศชาติ ให้คนในชาติอยู่อย่างเป็นสุขและมีความสามัคคีกัน และขอให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายด้วยเถิด  อาราธนานัง (10)

ปักธูปดอกที่ 7 ทางทิศตะวันตก (ใกล้กับธูปดอกที่ 3 )  ขออัญเชิญท่านท้าววิรูปักษ์มหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งนาคทั้งหลาย ผู้ดูแลทางทิศตะวันตก ขอให้ลูกและทุกคนในครอบครัว ปลอดภัยจากสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ที่มีพิษทั้งหลายด้วยเถิด อาราธนานัง (11)

ปักธูปดอกที่ 8 ทางทิศเหนือ  (ใกล้กับธูปดอกที่ 4 )  ขออัญเชิญท่านท้าวเวสสุวัณมหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ทั้งหลาย ผู้ดูแลทางทิศเหนือ ขอเมตตาปกป้องลูก และทุกคนในครอบครัวของลูกให้ปลอดภัยจากสัมภเวสี สรรพวิญญาณทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิษฐิ และเทวดาทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิษฐิ ด้วยเถิด ลูกขอท่านปู่เวสสุวัณจงเปิดแหล่งขุมทรัพย์บนโลกให้ลูกมีความคล่องตัวก่อนกำหนดเวลาการปรับเปลี่ยนขั้วโลกเหนือ 1 ปีล่วงหน้าด้วยเถิด อาราธนานัง

และลูกขออาราธนาอัญเชิญท่านท้าวสักกะเทวราชหรือท่านปู่พระอินทร์ และท่านปู่พระยายมราช อาราธนานัง

ปักธูปดอกที่ 9  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  (ปักตรงกลางระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันออก)

ขออัญเชิญท่านท้าวสักกะเทวราช หรือท่านปู่พระอินทร์ ผู้ใกล้ชิดกับมนุษย์ สัมภเวสี ขอท่านปู่อวยพรให้ลูก....ได้สำเร็จทางโลกีย์ธรรม คือขอให้ (อธิษฐานขอพรเอาเอง....)  อาราธนานัง (12)

ปักธูปดอกที่ 10 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ปักธูปใกล้ของท่านปู่พระอินทร์)

ขออัญเชิญท่านปู่พระยายมราช ผู้ดูแลนรกโลก และดวงจิตทุกดวงที่กำลังจะถูกพิพากษาลงโทษ ขอท่านปู่ได้โปรดเมตตาบอกทุกดวงจิตในนรกโลก ให้โมทนาบุญของลูก ที่ได้อุทิศส่งไปให้เพื่อที่ทุกดวงจิต จะได้เลื่อนภพภูมิได้สูงขึ้นด้วยเถิด อาราธนานัง

(ปักธูปเสร็จแล้ว พนมมือ กล่าวคำว่า ขอให้คำแผ่เมตตาและพรที่ลูกขอ

จงสัมฤทธิ์ผล ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ชา ชา วิ ทู สุ ติ นัง สาธุ สาธุ สาธุ)

ถ้าท่านทำทุกวันได้ยิ่งดี เพราะผู้ทำจะได้บุญใหญ่ทุกวัน เป็นมหาเมตตาที่ท่านได้ให้กับ  สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก เป็นการฝึกจิตของเราให้มีพรหมวิหาร 4 ตลอดเวลา

(ข้าพเจ้านางสาว ศิรกาญจน์ โพธิพิพัฒน์ และอาจารย์ศุภางค์ เทียนนิมิตร ขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ)

(1) ...ขออำนาจพระรัตนตรัยเบิกบุญเก่า ของเรามาน้อมถวายบูชาสมเด็จพระบรมธรรมบิดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท่าน เป็นการเพิ่มบุญกุศลให้แก่เราขึ้นอีกหลายเท่าตัว แล้วจึงฝากบุญให้ถึงแก่พี่น้องร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั่วทั้ง 3 โลก เป็นการให้ทานบุญที่ยิ่งใหญ่ ฝากไปกับแสงทิพย์ฯ ยิ่งบริจาคทานบุญๆยิ่งงอกเงย สมดังพระพุทธดำรัส "ยิ่งให้ยิ่งได้" ขอให้ลูกๆของพระบรมธรรมบิดา ขยันเบิกบุญมาแจก ผู้ได้รับแจกมีความสุขสบาย เทพเทวดาเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตา หากพอมีพลังงานช่วยงานการของผู้แจกได้ จะช่วยเหลือทันทีเป็นการตอบแทนคุณ  ไม่ต้องเป็นถึงเทวดา เพียงแค่ชาวลับแลที่ได้รับบุญจากเราบ่อยๆ ยังอดช่วยงานที่เราทำอยู่ได้อย่างดี และช่างคัดสรรคนดีๆสิ่งดีๆมาให้เราเลือกใช้สอยอีกด้วย

อนึ่งไหนๆเราก็ได้ทราบวิธีเบิกบุญเก่าของเราแล้ว ก็สมควรพิจารณา เบิกบุญเก่าของเราทั้งหมดมาฝากสต๊อกพลังงานบุญของเราเอาไว้กับเครือข่ายแสงทิพย์ของพระบรมธรรมบิดาเสียด้วย โดยขอบารมีจากแสงทิพย์ฯของพระบรมธรรมบิดา เช่นเดียวกับท่านพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ    ท่านใช้พลังจิดดึงพลังปราณมาจากดวงอาทิตย์ มาสต๊อกเก็บไว้ที่พีระมิดใหญ่ที่อียิปต์ แล้วใช้ต่อเชื่อมแจกจ่ายพลังปราณไปยังพีระมิดย่อยๆที่องค์ท่านผลิตคิดค้นมาจาก ญาณทัสสนะ อีกทอดหนึ่ง ได้ตลอดเวลาโดยผู้มีพีระมิดติดตัว จะรับสัมผัสได้ทางกายและใจได้ตลอดเวลา ดุจเดียวกับท่านประคับประคองการปฏิบัติธรรมของบรรดาศิษย์ได้ทุกแห่งทั่วโลก ผ่านอุปกรณ์พีระมิดของท่าน

ถามว่าเราจะสต๊อกบุญเอาไว้กับเครือข่ายแสงทิพย์ของพระบรมธรรมบิดาทำไม?   เทวดาบางท่านเช่นเทวดาประจำตัวเรา หากท่านใช้พลังบุญที่มีอยู่มาช่วยงานของเรา ท่านย่อมต้องการพลังงานทดแทน หากได้รับอนุญาตจากเราเอาไว้ตลอดทุกเวลา ให้ท่านแวะมาเติมพลังบุญได้จากเครือข่ายแสงทิพย์ ของพระบรมธรรมบิดาที่เราฝากบุญของเราสต๊อกเอาไว้ ย่อมเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่กายพลังงานที่อยู่ได้ด้วยพลังบุญ เช่นเดียวกับชาวโลกอังคารแวะมาเติมพลังบุญหรือพลังเมตตาที่สฟิงซ์ ใช้ได้คราวละ 3-4 เดือน เมื่อลงมาช่วยเหลือชาวโลกให้อยู่ดีกินดียิ่งขึ้น ในฐานะพี่น้องร่วมสุริยะจักรวาลเดียวกัน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต่อหลายๆกรณีที่เราจะอนุญาตเอาไว้ล่วงหน้า  ให้ท่านมาใช้แหล่งบุญเติมพลังงานทดแทนได้ตลอดเวลา ตามที่เราเห็นสมควรเปิดไฟเขียวเอาไว้ เป็นวิธีบริหารจัดการกองบุญของเรา ร่วมกับเครือข่ายแสงทิพย์ของพ่อของเราทุกๆคนให้เป็นประโยชน์ตามกำลังสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม

(2)....อุปกรณ์และพลังงานอันยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมได้คือแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดานั้น  เป็นพลังงานแสงสว่างที่ช่วยขจัดความมืดหรืออุปสรรคนานับประการจากจิตของผู้ขอที่มีความศรัทธาเชื่อมั่น ได้อย่างเลิศวิเศษสุดเกินคุ้มกับการจุดธูป 4 ดอกนี้ด้วยความตั้งใจมั่นคง

(3)... อุบายวิธีในวรรคนี้ เป็นการทำมหากุศลร่วมกับพระพุทธองค์ที่ยิ่งใหญ่ ใจกว้างอย่างยิ่งต่อการเอื้อโอกาสชักชวนสรรพสัตว์ ญาติมิตรและบริวาร ได้คืนกลับบ้านโดยอาศัยแสงทิพย์ฯนำทาง

(4)....ไม่ยอมละโอกาสที่จะช่วยให้สรรพวิญญาณ ได้บุญกุศลเพิ่ม ท่านผู้ให้การแนะนำ ช่างชาญฉลาดมาก ได้บุญมากแต่ลงทุนน้อยมาก

(5)....ใส่โปรแกรมความต้องการ เอาไว้ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบรมธรรมบิดา ต้องการกลับบ้านนิพพานในชาตินี้ เป็นการตั้งเป้าชีวิตจิตใจของตนเอง ผู้ตั้งใจจริงโดยสุจริต พระองค์ท่านยินดีช่วยสนับสนุนลูกๆ เช่นเดียวกับ จารึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "นึกถึงพ่อ พ่ออยู่คู่กับเจ้า" แม้ได้ละโลกกลับบ้านนิพพานนานแล้ว คราวมาเยี่ยมหลวงพ่อจรัญฯพร้อมๆกับหลวงปู่เทพโลกอุดร และพระบัวเฮียว เมื่อ พ.ศ. 2528  พระองค์ท่าน ก็ยังย้ำคำพูดที่เคยตรัสเอาไว้ในจารึก แต่ครั้งอดีตเป็นมั่นคง  ส่วนหลานภรรยา ระหว่างการผ่าตัด เนื้องอกในมดลูกออกทิ้งทั้งหมด  ขอสละกายและชีวิต ไม่ต้องการฟื้นกลับมาอีกหากจะต้องกลับมาเป็นมะเร็งอีก แต่ขอให้หลวงปู่ฯมารับ ตนเองก็ภาวนาคาถาชินบัญชร จนหมดสติไประหว่างวางยาสลบ หลวงปู่ฯก็มารับ พาไปปล่อยไว้ในที่ประชุม ที่พระกำลังเทศน์อยู่ข้างบน เหล่านี้เป็นผลลัพล์ที่เกิดขึ้นจริง ในปัจจุบันนี้ ในเรื่องของ สัจจะวาจา ที่ได้ใส่โปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้า

(6)....ลูกๆของพระบรมธรรมบิดา ที่มีเป้าหมายขอคืนกลับบ้านเดิมแน่นอนแล้ว ควรขอฝากดวงจิตเอาไว้ ในพระอุทรของพระบรมธรรมบิดา ทั้ง 100 % เป็นการถาวร แล้วใช้จิตดวงนั้นมอนนิเตอร์กายสสารบนโลก ให้รับใช้งานของพระพุทธองค์ต่อไปตราบสิ้นสุดอายุขัย และยังขอบารมีแสงทิพย์ฯแยกกายพลังงาน ออกไปทำภารกิจต่างๆได้มากมาย ตามที่เจ้าตัวปรารถนา เช่นช่วยเหลือชาวเฮติ ที่สิ้นชีวิต ให้ได้รับเมตตาจิตจากกายพลังงานของเรานับล้านดวงไปหมุนแผ่เมตตา ให้เหล่าสัมภเวสี ได้โมทนาบุญเลื่อนมิติเป็นเทพเทวา ไม่ต้องรับทุกข์ทรมานเป็นต้น (ผู้ที่เคยเป็นสัมภเวสี อยู่นานหลายร้อยปี ย่อมเข้าใจดี แม้จะยังพอมีบารมีช่วยเหลือชาวโลกมนุษย์ได้บ้าง ในฐานะจิตวิญญาณประจำศาลเจ้าเล็กๆ จนมีศาลเจ้าใหม่ใหญ่นับ 10 ล้านบาทจากศรัทธาของผู้ได้รับการช่วยเหลือก็ตาม ก็ไม่ใช่เรื่องสนุกแต่อย่างใด)

(7)....บางท่านอาจถามว่า ไหนจะมุ่งกลับบ้านนิพพานแล้ว ยังจะมาขอพรทางโลกอยู่ทำไม?  แม้ว่าท่านฝากจิตเอาไว้ในพระอุทรแล้ว 100 %  ก็ตาม แต่กายสสารยังมีชีวิตอยู่ ยังต้องดำรงชีวิตต่อไปจวบสิ้นอายุขัย บนรากฐานของมรรค 8 เป็นอุปกรณ์ช่วยนำทางประคับประคองให้เราเดินอยู่บนทางสายกลางสำหรับกายสสารให้คงอยู่ต่อไป อย่างชนิดทำมาหาได้ ไม่ต้องสะสมจนเกินพอดี มันเป็นสมบัติของโลกที่อยู่กับเราชั่วคราว ไม่ต่างกับบ้านเช่า ตายแล้วก็คืนโลกเขาไป เสมือนมีสะพานเอาไว้ใช้เดินข้ามหุบเหวไปยังฝั่งตรงข้ามได้สะดวกขึ้นเท่านั้นเอง

(8)....ขอพึ่งพาสมเด็จองค์ปฐมฯและพระผู้มีพระคุณ ให้ช่วยให้เราบรรลุความสำเร็จ ตามเป้าหมายครั้งสุดท้ายของชีวิตคราวนี้ เป็นครั้งที่ 2  ในพุทธสมัยขององค์สมเด็จฯท่านมีอายุยืน 84,000 ปี เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลก ที่ตรัสรู้เมื่อมีพระชนม์มายุ 42,000 ปีมีพระรูปพระโฉมและแสงฉัพพรรณรังสีอันเจิดจ้าสวยงามอย่างยิ่ง  ทำให้สรรพสัตว์มากหลายได้เห็นแล้ว พากันขอตั้งใจเป็นพระโพธิสัตว์ ต้องการสร้างบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าบ้าง  แทนที่จะใช้วาระโอกาสนั้นปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์กลับบ้านนิพพานเสียเลย ไม่ต้องเร่ร่อนค้างเติ่งมาถึงปัจจุบัน จึงเป็นบทเรียนมากพอแล้ว ที่จะกลับความตั้งใจเสียใหม่ เช่นเดียวกับพระแม่กวนอิม  แม้จบกิจพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังสามารถมาช่วยบรรดาบริวารและสรรพสัตว์ที่สมควรช่วยได้ตลอดเวลา

สำหรับผู้ที่เคยรับใช้งานสำคัญต่างๆของพระองค์ท่านมาก่อน จะทราบดีว่าพระองค์ท่านจะสอนให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตปัจจุบัน อนาคต ได้แนบเนียนช่ำชองยิ่งนัก  และยังใช้ช่วงเวลาโอกาสอย่างเหมาะเจาะ ได้ทั้งงานที่สำเร็จออกมาด้วยดีถูกต้องกลมกลืนกับสภาพสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพูนสติปัญญาให้แก่ผู้ปฏิบัติไปด้วย และท้ายที่สุดจะให้ผู้ได้รับใช้ได้สำนึกเองว่า สมควรที่จะใช้ชีวิตเร่ร่อนต่อไปในการสะสมบารมีในฐานะพระโพธิสัตว์อยู่ต่อไปหรือไม่ โดยให้ได้รับข้อมูลสำหรับการตัดสินใจด้วยตนเอง  หากได้สัมผัสกับพระองค์ท่าน จะซาบซึ้งว่าพระองค์ท่านน่ารักเคารพอย่างมิรู้ลืมได้เลย ลูกขอกราบแทบฝ่าพระบาท ขอลาไปนิพพานในชาตินี้

(9)....นี่แหละชีวิตของชาวสัมภเวสี อาจถูกผู้เป็นมิจฉาทิฐิครอบงำ เอาไปเป็นทาสบริวาร พลังพระรัตนตรัย เท่านั้น ที่เราขอเพื่อช่วยคลายทุกข์ให้แก่เหล่าสัมภเวสีเหล่านั้น  น่าสงสารมาก ใครเคยปรากฏกับตนเองจะซาบซึ้งถึงการช่วยเหลือมากทีเดียว  สงสารเขาแล้วช่วยเขาให้พ้นทุกข์หน่อย เอาบุญ ลูกพ่อเดียวกันทั้งนั้น

(10)...ขอท่านพ่อพญาครุฑผู้ทรงฤทธิไกร โปรดช่วยยืดผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิทั้งหมด  ให้ลอยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลไปจนกว่าจะพ้น  พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกับท่านพญานาคราชศรีสุทโธ ได้ยืดเกาะ คำชะโนด ให้พ้นจากน้ำท่วมตลอดมาทุกๆปี ต่างกับพื้นที่ ที่อยู่นอกเกาะที่ถูกน้ำท่วม ด้วยเถิด ลูกทราบดีว่าภารกิจในการทรงไว้ซึ่งแผ่นดินสุวรรณภูมิ ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงรวบรวมกอบกู้ แล้วน้อมถวายแผ่นดินทั้งหมดเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเกื้อกูลสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ครบถ้วน 5,000 ปี นั้นต้องใช้พละกำลังไม่น้อย แต่ก็ไม่เกินกำลังแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา และพระรัตนตรัย และพลังบุญของลูกที่ฝากไว้กับทุกเครือข่ายของแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา ให้ท่านพ่อพญาครุฑและบริษัทบริวารสามารถแวะมาเติมพลังบุญทดแทนได้ตลอดเวลา

ลูกขอเป็นกองกำลังอยู่ข้างหลังที่ลูกได้ขอบารมีแสงทิพย์ฯฝากสต๊อกพลังบุญเอาไว้กับทุกๆเครือข่ายแสงทิพย์ของพระบรมธรรมบิดา เป็นต้นที่แสงทิพย์ฯ แสงฉัพพรรณรังสี เครือข่ายบายศรีธรรมจักรของพระบรมธรรมบิดา เครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดแสงทิพย์ฯของพระบรมธรรมบิดากายสสารของลูกๆ ช่วยเอื้ออำนวยให้งานสำคัญของสยามประเทศ ตั้งอยู่เด่นเป็นศรีศักดิ์ คู่กับพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดม ที่จะเป็นศาสนาลำดับที่ 1 ของโลก นับแต่พ้น พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ขอท่านพ่อพญาครุฑผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ ทรงช่วยงานดังกล่าวแล้วข้างต้นให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด  สัมปติสฉามิ สัมปจิตฉามิ ชา ชา วิ ทู สุ ติ นัง  สาธุ สาธุ สาธุ

(11)....ขอบารมีท่านท้าววิรูปักษ์มหาราช ได้โปรดมีพระบัญชา ให้ท่านพญานาคราชศรีสุทโธและคณะ ได้ทำภารกิจสำคัญ ช่วยเกื้อกูล รักษาผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิทั้งผืน ให้ลอยอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ตลอดไปจนพ้น ปี พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกับที่ท่านพญานาคราชศรีสุทโธ ได้ยืดเกาะ คำชะโนด ให้พ้นระดับน้ำท่วมตลอดมาทุกๆปี

โดยลูกขอน้อมอุทิศพลังบุญกุศลทั้งหมดฝากไปกับแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา พระฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้า กับเครือข่ายบายศรีธรรมจักรของพระบรมธรรมบิดา 116 แห่ง  และเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดากายสสารของลูกๆกว่า 700 แห่ง ซึ่งลูกได้ขอบารมีแสงทิพย์ฯฝากบุญกุศลสต๊อกเอาไว้ด้วยตลอดไป พร้อมให้ท่านพญานาคราชศรีสุทโธและคณะบริวารทุกท่านแวะมาเติมพลังบุญทดแทนที่ต้องการได้ตลอดเวลา เพื่อร่วมสร้างบุญบารมีครั้งสำคัญของโลกในการเกื้อกูลพระพุทธศาสนา ให้เด่นเห็นประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ช่วยเพิ่มพลังศรัทธาได้อีกส่วนหนึ่ง ภายหลังจาก พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  สัมปติจฉามิ  สัมปจิตฉามิ  ชา ชา วิ ทู สุ ติ นัง สาธุ สาธุ สาธุ  

(12)....ขอพรให้ภารกิจทางโลกที่กำลังตั้งใจทำอยู่ให้สำเร็จ เป็นที่เบาใจ ก่อนกลางปี พ.ศ. 2555  จะทำให้ลดภารกิจทางโลกลงไปได้มาก สำหรับผู้มีอภิญญาใหญ่ใช้การได้ดี ยังจะต้องมีภารกิจช่วยเพื่อนมนุษย์อีกมาก หากท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่ ปลายปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะล่วงพ้น พ.ศ. 2560 ไปแล้ว โลกจึงเข้าสู่ยุคใหม่ของชาวศิวิไลซ์ ปรับ ดีเอ็นเอ และจิตใจ เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เต็มตัว

(13)....จินตนาการให้แสงสว่างเต็มทั้งสมองทั้งศรีษะ สว่างเต็มทั้ง ทรวงอก หัวใจ แขน ขา ทั่วร่างกายตลอดเท้าจรดศรีษะ  ขอพลังแสงทิพย์ฯ ชำระล้าง กิเลส ความเศร้าหมอง บาปกรรม ต่างๆ และมิจฉาทิฐิ ให้หมดสิ้นไปจากกาย วาจา ใจ พร้อมทั้งเกิดความสว่างขึ้นทั่วกายพลังงานของเทวดาประจำตัวเราทุกๆท่าน จนกว่าจะสิ้นอายุขัยเข้าพระนิพพาน

ความคิดเห็นที้ง 13 ข้อ เป็นเพียงแต่ข้อเสนอแนะ นำมาแบ่งปันกัน ท่านจะข้ามไปไม่อ่านเลย ก็อยู่ที่วิจารณะญาณของท่านเอง ด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเป็นส่วนใหญ่ หากไม่เคยประสบด้วยตนเองก็ยังยากที่จะเข้าใจ 

http://ainews1.com/article238.html