แผ่นดินสุวรรณภูมิ หรือประเทศสยาม

สรรพสิ่งย่อมต้องการแผ่นดินเป็นที่รองรับ นอกจากพ่อแม่ที่ให้กำเนิดแก่เราเป็นผู้มีพระคุณยิ่งแล้ว เรายังมีครูบาอาจารย์ เพื่อนพ้องอีกมากมาย ที่ช่วยให้เราเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ และมีความสุข ซึ่งทั้งหมดนี้หากไร้ซึ่งแผ่นดินสำหรับเป็นที่เกิด ที่อยู่อาศัย อยู่กินเจริญเติบโต และที่ตาย เราก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์เติบโต รุ่งเรืองจนกระทั่งแก่ตายไม่ได้เลย พระแม่ธรณีและผืนแผ่นดินที่เราเกิด จึงเป็นแผ่นดินแม่ผู้มีพระคุณแก่ตัวเราเป็นอย่างยิ่ง

ก่อนที่จะมาถึงตัวเรา ทุกๆสังคมค่อยๆขยายตัวจากกลุ่มชนน้อยๆจนเติบใหญ่ กลายเป็นบ้านเมือง และประเทศชาติในที่สุด ประเทศสยามก็มีประวัติอันยาวนาน มีบูรพระมหากษัตริย์เป็นร้อยๆพระองค์สืบเนื่องต่อๆกันมา ที่ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทำการกอบกู้รวบรวมผืนแผ่นดินสยามอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้กว้างใหญ่ สำหรับให้ลูกหลานอยู่อาศัยอย่างสุขสบายบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระองค์อื่นๆอีกทุกพระองค์ รวมทั้งพี่น้องทหารใหญ่น้อยอีกมากมาย และผืนแผ่นดินสยามยังโชคดียิ่งขึ้น ด้วยเป็นที่ตั้งอยู่และเป็นสถานที่สีบต่อพระพุทธศาสนามายาวนาน นับแต่ตอนต้นพุทธกาล ร่วม 3,000 ปี และยังได้รับเลือกเป็นเอกฉันท์จากเทวสภาให้เป็นดินแดนสำหรับสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปจนครบ 5,000 ปีอีกด้วย และในรอบพันปีที่ 3 นี้ เทวสภายังได้อัญเชิญ ผู้ที่มากบารมีอย่างยิ่ง นั่นคือพระศรีอริยะเมตไตรย์จุติลงมาทำการปฏิรูปการสั่งสอนและปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้คงรูปแบบเดิม ที่ถูกยักษ์มาร ผู้ไม่หวังดี แทรกแซงบิดเบือนไป จนยุคปัจจุบันเหลือของจริงแท้อยู่เพียง 25% ตรงตามพุทธทำนายของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงตรัสเอาไว้ล่วงหน้ากับพระอานนท์

เมื่อเราได้ทราบความสำคัญ ความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินนี้มาพอสมควรแล้ว

ผู้ที่รู้สึกดีๆกับผู้มีพระคุณ และผืนแผ่นดินเกิดย่อมมีความสุขใจทั้งของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ทุกๆค่ำเช้าหรือทุกวัน หากเราได้กระทำสิ่งดีๆตอบแทนให้แก่ผู้มีพระคุณ และผืนแผ่นดินที่เราได้อาศัยมาเกิด และเติบใหญ่เจริญรุ่งเรือง โดยอาศัยจิตใจที่บริสุทธิ์ของเรารวมพลังตั้งมั่น ภาวนาพระคาถาสำคัญทุกๆเช้าค่ำ เพื่อให้แผ่นดินที่เราอยู่อาศัยมีความปกติสุขสืบไป ตัวเราในฐานะประชาชนผู้อาศัยแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ส่วนภูมิภาคหรือชัยภูมิ ของแผ่นดินสยามนี้มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกล่าวสรุปเอาไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ดังนี้:

 องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทรงเคยประทานให้สัมภาษณ์นักข่าว Mr.Denis D.Gray and Bart McDowell จากนิตยสาร National Geographic ฉบับเดือนตุลาคม ปี ๒๕๒๕ ในคอลัมน์ Thailand Working Royalty ว่า

"Our country is rich And strategic So that if there is any struggle in the world, people want to get this country And there's always a struggle in the world We still stand here We stand here for the good of the whole world."

"ประเทศของเราเป็นประเทศที่มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ และอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ หากมีการต่อสู้แย่งชิงเกิดขึ้นในโลก  ใครๆก็อยากได้ประเทศนี้ และโลกก็มักจะมีการต่อสู้แย่งชิงกันอยู่เสมอๆ (ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม) ประเทศของเราจะยังคงยืนอยู่ที่นี่ จะยืนหยัดอยู่เพื่อประโยชน์ของคนทั้งโลก"

และผู้ที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนา ที่บรรดาพระมหากษัตริย์ของไทยนับแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน ทรงให้ความสำคัญและเคารพนับถือ ใช้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ช่วยให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เสด็จมาตรัสรู้บนโลกนี้ก็ยังมีความรักความห่วงใยบรรดาลูกหลานทุกๆคนที่ได้มาเกิดมีชีวิตบนแผ่นดินนี้ ให้ได้อยู่ร่มเย็นสุขสบายด้วยความปกติ ได้ทรงแนะนำพระคาถาสำคัญเอาไว้ ให้แก่หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานเถระ ในที่นี้จะขออนุญาตยกมาสักบทหนึ่งคือ พระพุทธคาถา

 

'สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ'

สวดทุกคืน คืนละ 7จบ อานุภาพคาถามีดังนี้:

1. ศัตรูจะพินาศไปเองเมื่อคิดประทุษร้าย

2. จะเกิดผลในด้านมงคลทุกประการตามที่ปรารถนา

3. จะสามารถเห็นได้แจ่มแจ้งด้วยญาณ เห็นได้ชัดเจนทุกประการ และทุกขณะที่ประสงค์จะเห็น

4. เป่าให้ศิษย์ผู้เรียนทิพยจักขุญาณ และเรียนไปปรโลกได้ มีญาณเครื่องเห็นแจ่มใส

สร้างบรรยากาสก่อนสวดภาวนา น้อมจิตอาราธนาอัญเชิญพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จมาโปรด มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุด แล้วจึงตั้งจิตภาวนาพระคาถาด้วยความเคารพ เสร็จแล้วแยกกายน้อมกราบที่พระบาทของทุกพระองค์ อธิษฐานขอแสงฉัพรรณรังสีปกแผ่ไปทั่วผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงกอบกู้เอาไว้ให้ลูกหลานได้มีที่อยู่สุขสบาย และแผ่บุญบารมีไปยังมวลมหาประชาชนผู้ตั้งอยู่บนนิจศีล ให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน...ขอขอบพระคุณทุกๆพระองค์อย่างสูงยิ่ง แล้วกราบลา

  var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22155932-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();  ma>