2580 ปีกับการสืบทอดภารกิจสู่พระยาธรรมของพระมหาเทวจักร

/article306.html

Bookmark and Share

พระมหาเทวจักร พระอรหันต์เจ้า แห่งดินแดนสุวรรณภูมิ ผู้ซึ่งได้รับการเทศนาอบรมจิตโดยตรงจากพระพุทธองค์ ใน 2 วาระที่ทรงเสด็จมาสุวรรณภูมิ ช่วยพัฒนาจิตของพระมหาเทวจักรขึ้นสู่พระอรหันต์ พร้อมด้วยอภิญญาฤทธิ์ ประธานสงฆ์แห่งสุวรรณภูมิ ผู้ซึ่งได้รับภารกิจ ในการเหาะเหินเดินอากาศลัดไปอินเดียเพื่อไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระสรีรังคารธาตุ ของพระพุทธองค์กลับมาแดนดินสุวรรณภูมิ ในอนาคตกาลอีกประมาณ 2580 ปีปลายได้เคลื่อนย้ายมาสถาปันนาโดยบริบูรณ์ ณ วัดภูพลานสูง เมื่อ พ.ศ. 2550 ด้วยเทวยักษ์ผู้เฝ้าปกปักรักษา  พรหมณ์เทวสถาน ในป่าอันลึกลับ แห่งนครจำปาศรี เคลื่อนย้ายสู่แดนไทยด้วยพลังของเทวดาฤทธิ์

คัมภีร์โบราณในต้นพุทธกาล

ว่าด้วยเรื่องราวพระพุทธองค์ทรงเสด็จสุวรรณภูมิโปรดพระเทวจักร

ภารกิจของพระคุณเจ้า มีบทบาทมากล้น นับแต่ได้เหาะเหินเดินอากาศไปรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ขวา ของพระพุทธองค์ และ พระสรีรังคาร ธาตุเดินทางกลับสุวรรณภูมิ และได้แวะพักยังเมืองและประเทศต่างๆตามทางที่เสด็จผ่านเป็นระยะๆ และได้รอการสักการะบูชาของแต่ละเมืองอย่างต่อเนื่องด้วยความอดทน จนเกิดสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุเกิดขึ้น ณ เมืองใด ที่ต่างก็ต้องการครอบครองพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้แต่ผู้เดียว เป็นเหตุให้พระอรหันต์เจ้าต้อง เคลื่อนย้ายพระบรมสารีริกธาตุ ต่อไปยังเมืองอื่นๆเป็นลำดับมา

จนลำดับสุดท้ายต้องย้ายจากเมืองมอญขาวนครจำปาศรี ด้วยเหตุผลเดิมของการแก่งแย่ง ต้องการครอบครองพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้เฉพาะประเทศของตน เป็นเหตุให้พระมมหาเทวจักร ต้องพาพระบรมสารีริกธาตุเหาะไปซ่อนยังเจดีย์ของพราหมณ์ในป่าดงลึกลับ โดยมอบหมายให้เทวยักษ์ผู้มีฤทธิ์คอยเฝ้าปกปักดูแลรักษา พร้อมกับมอบหมายให้เทวยักษ์ติดตามหา พระยาธรรม ที่จะมาอุบัติ ในอีก 2,000 กว่าปีให้อีกด้วย

ว่าด้วยผูกสมบัติ_จัดทำไว้ในคัมภีร์โบราณในยุคของพระมหาเทวจักร พ.ศ. 8-30

เมื่อกาลเวลาผ่านเข้าใกล้ พ.ศ. 2550 พระยาธรรม ได้อุบัติขึ้นแล้วในประเทศไทย พร้อมแล้วสำหรับการรับมอบภารกิจในการรองรับพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อการอุบัติครั้งใหม่ของพระพุทธศาสนาบรมศาสดา ในยุคหลังกึ่งพุทธกาล เตรียมรอโปรดอนุชนคนรุ่นใหม่ชาวศิวิไลซ์ ที่จะมีเหลือรอดมาจากภัยพิบัติของโลกและจักรวาล ในวาระโลกย้ายแกนแม่เหล็ก และสุริยะจักรวาลเคลื่อนย้ายไปสู่แรงดึงดูดของกาแลกซี่ใหม่ไตรแองกุลัม ที่สดใสกว่าเดิม บังเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เอื้อต่อการบรรลุธรรมในยุคใหม่ ที่พระพุทธองค์ทรงมาอุบัติขึ้นใหม่ ด้วยพระสรีระอังคารธาตุ พร้อมรอยพระพุทธบาท ที่ต่างจากที่อื่นๆ พร้อมด้วยรอยพระหัตถ์ ไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัดที่เป็นศูนย์กลาง ถ่ายทอดเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพระมหาสาวก หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ และคณะศิษย์ที่ลุซึ่งพระอริยะเจ้า

นับเป็นภารกิจการสืบทอดส่งต่อการอุบัติของพระพุทธศาสนาในยุคใหม่ รอมาตลอดเวลา 2580 ปี สู่ พระยาธรรม ภายใต้การเป็นเจ้าภาพหลัก ของหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ นั่นเอง และหลวงปู่มหาเทวจักรอรหันต์เจ้า แห่งดินแดนสุวรรณภูมิ ด้วยอีกเช่นกัน

การอุบัติครั้งใหม่ของพระพุทธศาสนาในยุคใหม่หลังกึ่งพุทธกาลนี้ จะได้ใช้สื่อต่างๆในยุคดิจิทอล ช่วยทุ่นพลังงานและขยายวงกว้างของการเผยแผ่ขึ้นทั่วโลก แก่หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายที่มีกายพลังงาน ให้สามารถกลับมาเทศนาญาติโยมได้ทั้งภาพและเสียงได้ใหม่อีกวาระหนึ่ง น่าทึ่งน่าศรัทธา ในการเปลี่ยนพลังงานมาเป็นภาพและเสียงดุจเดียวกับมีกายสสาร  ต่อหน้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง ในลีลาของศิษย์ตถาคตที่จิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเสริมศรัทธาเข้าถึงจิตของผู้ได้รับฟังรับชมผ่านสื่อสมัยใหม่ และการโต้ตอบผ่านสื่อทันสมัยออกไปได้ทั่วทุกมุมโลก เข้าถึงจิต เสริมปัญญาในฟากฝ่ายโลกุตระ บรรลุซึ่งมรรค ผล นิพพาน โดยไม่เนิ่นช้าให้แก่ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำรอรับแสงอรุณโดยฉับพลัน

ซึ่งภารกิจสำคัญยิ่งในจักรวาล ที่หลวงปู่มหาเทวจักร ประธานสงฆ์องค์อรหันต์แห่งสุวรรณภูมิ ได้ทรงกระทำต่อเนื่องมาโดยตลอด 2580 ปี และได้ส่งมอบภารกิจอันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาในยุคใหม่ ให้แก่หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ และพระยาธรรม หลวงพ่อภรังสี ศิษย์ของหลวงปู่มหาโมคคัลลานะร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ช่วยทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใหม่ของพระพุทธองค์สมณโคดมต่อไปจนครบ 5,000 ปี ที่ได้ทรงวางแนวนโยบายเอาไว้ตั้งแต่ต้น

back up data: http://www.suriyathat.net/default.php  และ   http://www.tamroiphrabuddhabat.com/xmb/viewthread.php?tid=719

 

ส่วนมนุษย์ในยุคใหม่ที่ดีเอ็นเอเปลี่ยนไป หลังจากโลกย้ายแกนใหม่แล้ว และสุริยะจักรวาลพร้อมกับโลก ได้สลับจากกาแลกซี่ทางช้างเผือก เคลื่อนไปสู่แรงดึงดูดของ กาแลกซี่ไตรแองกุลัม ทางทิศตะวันออก ของยุคชาวศิวิไลซ์ ซึ่งเน้นความดี มีศีลธรรม แทนสังคมเงินทอง ซึ่ง หลวงปู่ประเสริฐ อวยชัยให้พรให้ลูกหลานปัจจุบัน พยายามนำพาชีวิตอยู่ไปให้ถึงยุคใหม่ให้ได้...

http://www.ainews1.com/modules.php?name=Web_Board&file=view&No=215

'ปี 2555 เมืองไทยจะเกิดวิกฤติ จนถึงขั้นอาจตกต่ำลงไป'  ซึ่งพ่อเจ้าราชครูโพนสะเม็กกล่าวเตือนลูกหลานเอาไว้   http://ainews1.com/article311.html

 

สำหรับท่านที่ไม่ ประมาทเข้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานแล้วนั้น...ด้วยสัญชาติญาณของ สัตว์โลกย่อมหาหนทางนำชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยอย่างเต็มกำลัง หากท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้ ก็ลองหาความรู้ต่อไปอีกให้ทะลุเป้าหมาย  ว่าแล้วเราจะจัดการเตรียมการณ์ล่วงหน้าให้แก่ตัวเราและครอบครัวได้อย่างไร บ้าง   จะมีเครื่องทุ่นแรงในปัจจุบันอย่างใดบ้างที่จะช่วยเหลือเราให้คล่องตัวอย่าง ทันเวลา ลองแวะที่ลิงค์นี้.  http://www.ainews1.com/article36.html

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share