บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ_ คู่มือการใช้พระผงกรรมฐาน

ลูกแก้วมณีนพรัตน์ และ คำอธิษฐานประกอบการใช้พระ

จัดทำโดยวัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว            จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

หนังสือบทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ คู่มือการใช้พระผงกรรมฐาน เล่มนี้ คณะศิษย์ได้จัดทำขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการ ให้ผู้ที่ได้รับไปได้ใช้สวดควบคู่ไปกับการบูชาพระผงกรรมฐาน สูตรหลวงปู่ดู่

พระคาถามหาจักรพรรดิ  เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น อีกทั้งหลวงปู่ดู่ ยังเป็นผู้สร้าง  พระผงกรรมฐาน เนื้อผงปูนซีเมนต์ขาวผสมผงจักรพรรดิอีกด้วย

ปัจจุบัน ผู้ที่สืบทอดวิชาการสร้างพระผงกรรมฐาน และสืบทอดการสวดพระคาถา มหาจักรพรรดิ ก็คือ พระอาจารย์วรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า) วัดพุทธพรหมปัญโญ ตำบลเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ที่สวดพระคาถามหาจักรพรรดิ ควบคู่ไปกับการบูชาพระผงกรรมฐาน และปฏิบัติตามแนวทางโพธิญาณ จะได้รับประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม สุดแต่ผู้นั้นจะดำริชอบและประกอบไปด้วยธรรม นอกจากจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเองแล้ว ยังสามารถยังประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้อื่นในวงกว้างอีกด้วย

คณะศิษย์ขอขอบพระคุณ คุณยุทธภูมิ อุพลเถียร ผู้เรียบเรียงหนังสือ มณีนพรัตน์ จักรพรรดิเปิดโลก ที่คณะศิษย์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหนังสือเล่มนี้

บุญอันเกิดแต่การมอบหนังสือนี้เป็นธรรมบรรณาการ คณะศิษย์ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา มารดาบิดาบูชา พรหมบูชา เทวดาบูชา คุณครูอุปัชฌาย์อาจาริยบูชา อันมีหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ และหลวงตาม้า เป็นที่สุด

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

วัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)

นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ
สุธรรมา (อ่านว่า สุ-ทำ-มา)
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีธานัง วะรังคันธัง
สีวลีจะมหาเถรัง
อะหังวันทามิทูระโต
อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิสัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

*สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ ๖, จันทร์ ๑๕, อังคาร ๘, พุธ ๑๗, พฤหัส ๑๙, ศุกร์ ๒๑, เสาร์ ๑๐

บทอาราธนาอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่เมตตา)

(ขณะที่สวดบทสัพเพฯ ให้กำหนดเป็นภาพพลังงานบุญ แผ่ออกจากายหลวงปู่ ส่งผ่านมาที่ตัวเรา แล้วให้เราน้อมจิตแผ่บุญนั้นออกไปยังเป้าหมายที่กำหนด)

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิสัพพะโส  (สวด ๕ จบ)

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ

(ให้อธิษฐานจิต แล้วน้อมนำพลังงานแผ่ออกไป)

คำแปลบทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

โดยหลวงตาม้า (พระอาจารย์วรงคต วิริยะธโร)

นะโมพุทธายะ   หมายถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

พระพุทธไตรรัตนะญาณ    หมายถึง สุดยอดของศีล สมาธิ ปัญญา

มณีนพรัตน์   หมายถึง สมบัติจักรพรรดิ  (อันได้แก่สมบัติหลัก 7 ประการ ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว แก้วมณี)

สีสะหัสสะสุธรรมา   สีสะ  แปลว่า ความคิด  หัสสะ  แปลว่า  มือ   ก็คือ การกระทำ  สุธรรมา  คือ  การรู้ทั้ง 3 โลกธาตุ  รวมความคือ  การคิดและลงมือทำ จนรู้ทั่วทั้ง 3 โลก

พุทโธ ธัมโม สังโฆ   หมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ยะธาพุทโมนะ   หมายถึง พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต คือพระศรีอริยะเมตไตรย  (เป็นการไล่สูตรคาถาย้อนกลับแบบโบราณ โดยนำเอาคำ  "ยะ"   มาตั้งไว้ข้างหน้า หมายถึงกำลังของพระศรีอริยะเมตไตรยเป็นองค์นำ)

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  หมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อัคคีทานัง วะรังคันธัง   หมายถึง  ไฟเผาทำลายกิเลสทั้งภายนอกภายใน

สีวลี จะ มหาเถรัง   หมายถึง โชค ลาภ ธุรกิจการงาน ครอบคลุมทั้งหมด

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ   หมายถึง  การบูชาทั้งหมดทั้งมวลในพระพุทธศาสนา

อานิสงส์การสวดบทมหาจักรพรรดิ

บทสวดมหาจักรพรรดินี้  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น เป็นการสวดบูชาพระพุทธเจ้าทั่วทั้งพระนิพพาน ตลอดจนถึงพระธรรมเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยะสงฆ์ และพระสงฆ์สาวกทั้งมวล เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ รวมถึงน้อมนำกำลังของเทพพรหม พระอริยเจ้าทั้งหลาย การสวดครั้งหนึ่งๆ เป็นการอัญเชิญกำลังของพระเจ้าจักรพรรดิทุกๆพระองค์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน รวมถึงกำลังแห่งพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคต อาราธนาเข้าที่กาย ใจ จิต วิญญาณของผู้สวด

การสวดครั้งหนึ่งมีอานิสงส์แผ่ไปทั่วจักรวาล 3 แดนโลกธาตุ สามารถแผ่บุญปรับภพภูมิไปทั่วทุกสรรพสัตว์ ตลอดจนเทวดาประจำตัว ญาติมิตร ครอบครัว เจ้ากรรมนายเวร และหากนำบทสวดนี้ไปสวดหรือแผ่ไปในนรก ไฟนรกจะดับชั่วขณะนอกจากนี้ บทมหาจักรพรรดินี้ยังเป็นการสร้างกำแพงแก้วคุ้มกันตัวอีกด้วย

การอาราธนาบารมีครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อัญเชิญเข้าตัวนี้  เพื่อป้องกันภัย และสร้างมหาโชคมหาลาภให้แก่ผู้สวด  เนื่องจากได้มีการกล่าวถึงพระสีวลีร่วมอยู่ด้วย

บทมหาจักรพรรดินี้มีพลังงานมากมาย เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปสวดบริกรรม  ก่อนหรือระหว่างการนั่งภาวนาของเรา หากได้สวดอยู่เป็นประจำ จะสามารถอธิษฐานเรื่องราวใด  ที่มีข้อติดขัด เรื่องร้ายทั้งหลาย ทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้สวดทั้งในทางโลกและทางธรรม

next...

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share