เขมรทั้งมวลจงพ้นออกไปจากแนวเขตสันปันน้ำไทยสูง/เขมรต่ำ

http://ainews1.com/article350.html

Bookmark and Share

  
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

วิธีขยายตรวจดูขอบสันปันน้ำ เมื่อท่านคลิ๊กใต้ภาพแผนที่แล้ว จะสะดวกในการขยายภาพลิงค์นี้ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อตระเวนตรวจแผนที่แสดงเส้นคอนทัวร์ ตลอดแนวเขตประเทศไทย/และเขมรต่ำ  ส่วนเส้นประตรงบริเวณเขาพระวิหาร ทางกูเกิลเพิ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆนี้

ชาวเขมรทั้งหลายทั้งปวง ไม่จำเป็นต้องเข้ามาบุกรุกเข้ามาในเขตสันปันน้ำระหว่างประเทศไทยสูง/เขมรต่ำ ตามคำชักชวนของทายาทของผู้นำเขมรในอดีต ที่มาแลบลิ้น 2 แฉกเฝ้าพระพุทธองค์ในขณะนั้นแผ่นดินเขมรยังเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสยามประเทศ  ที่ดินว่างเปล่าโดยรอบทะเลสาปเขมรนับเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ ในการตั้งบ้านเรือนและทำมาหาเลี้ยงชีพ ของชาวเขมร

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานกราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวม หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตา อาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่สมเด็จพระบรมธรรมบิดา สมเด็จองค์ปฐม สมเด็จพระมหาสาละพุทธเจ้า จนถึงองค์ปัจจุบัน บรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ท่านอันเป็นที่สุด บารมีรวมหลวงตาม้าเป็นต้น

ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดน โลกธาตุ อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้นพรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกฎิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่สหัมบดีพรหม ท่านปู่พระอินทร์ พระยายมราช เจ้าฟ้าท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4 พร้อมด้วยบริวารทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ วีรบุรุษ และวีรสตรีทั้งหลาย ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม

โอปะปาติกะทั้งหลายพระฤาษีและดาบสทั้งหลาย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคาพระเพลิง พระพาย พระพิรุณพระยายมราชพร้อมบริวารพญาครุฑ-พญานาคพร้อมด้วยบริวาร คนธรรพ์ ชาวเมืองลับแล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบท มหาจักรพรรดิ์ พร้อมกันกับพวกข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด

บทบูชาพระ                            พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

  ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

  สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

กราบพระ ๖ครั้ง

พุทธัง วันทามิ(กราบ) ธัมมัง วันทามิ(กราบ)สังฆัง วันทามิ(กราบ)

ครูอุปัชฌาย์อาจาริยคุณัง วันทามิ(กราบ) มาตาปิตุคุณังวันทามิ(กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ(กราบ)
 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)


พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ


ทุติยัมปิ พุทธัง สรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณังคัจฉามิ


ตะติยัมปิ พุทธัง สรณังคัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณังคัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สรณังคัจฉามิ


ปาณาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

อทินนาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

อพรัมจริยา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

สุราเมระยะ มัชชปมาทัฎฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ(๓ครั้ง)
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะโภคะสัมปทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย
บทอาราธนาพระ
 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)

พุทธัง อาราธนานัง กะโรมิ

ธัมมัง อาราธนานัง กะโรมิ

สังฆัง อาราธนานัง กะโรมิ

คาถาหลวงปู่ทวด

น้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วว่าคาถาดังนี้

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (๓ครั้ง)

คาถาหลวงปู่ดู่
น้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่แล้วว่าคาถาดังนี้

นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ (๓ครั้ง)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง

สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง

สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง

สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

บทสวดมหาจักรพรรดิ
 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)

*สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ ๖, จันทร์ ๑๕, อังคาร ๘, พุธ ๑๗, พฤหัส ๑๙, ศุกร์ ๒๑, เสาร์ ๑๐


นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีธานัง วะรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรัง
อะหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะปูเชมิ

บทอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่เมตตา)

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิสัพพะโส(สวด ๕ จบ)

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ

ข้าพเจ้าขอฝากพลังบุญกุศลทั้งมวลในการสวดคาถามหาจักรพรรดิทุกคราว ไปกับแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา พระฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้า ไปถึงเทวดาประจำตัวชาวเขมรต่ำทุกคน ที่ได้บุกรุกข้ามเขตสันปันน้ำเข้ามาในขอบเขตประเทศไทยสูง ขอให้เทวดาประจำตัวเขมรต่ำทุกๆคนจงโมทนาบุญกุศลที่เจตนาส่งมาให้นี้ จงมีความสุขในมิติที่ชอบ แล้วจงดลจิตดลใจให้คนทั้งหลายที่ท่านอยู่ด้วย จะเป็นญาติของท่านหรือเพื่อนพ้องก็ตาม จงพาพวกเขาทั้งหมดออกไปให้พ้นเขตแดนประเทศไทยอันมีสันปันน้ำปรากฏอยู่เด่นชัด จงพาพวกเขากลับไปทำมาหาเลี้ยงชีพตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่โดยรอบพื้นที่ทะเลสาปเขมร ที่ใจกลางประเทศเขมรต่ำโดยเร็วภายใน 3 วัน 7 วัน พร้อมกับจงพากันเก็บกวาดเศษขยะ และสิ่งปฏิกูลทั้งหลายออกไปให้พ้นเขต ผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของสยามประเทศ ให้จงกลับมามีสภาพสะอาดเรียบร้อยดังเดิมด้วย และให้จงพากันอาศัยอยู่ในพื้นที่รอบทะเลสาปด้วยสันติสุขจนกว่าจะสิ้นอายุขัยสืบต่อๆไปยังลูกหลานในอนาคตทุกๆรุ่น จนกว่าจะสูญสิ้นแผ่นดินเขมรล่มจมทะเล ตามวาระของธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสิ้นสูญไป เป็นธรรมดาของโลก

และขอส่งบุญกุศลทุกๆคราวฝากไปกับแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา ไปถึงยังพระภูมิเจ้าที่ เจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารักษ์ทั้งหลายตลอดพื้นที่ชายแดนขอบเขตสยามประเทศจงมีความสุขได้สิ่งที่ดีที่ชอบโดยทั่วกันพร้อมด้วยอิทธิฤทธิ ช่วยกันป้องกันขอบเขตประเทศสยามให้ปลอดจากผู้บุกรุกสืบไป จนกว่าโลกจะก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่เรียบร้อยแล้ว

พี่น้องชาวไทยทุกท่านที่มีโอกาสได้รับทราบข้อความทั้งหมดในเว็บเพจนี้ ได้พิจารณาให้เข้าใจ และพากันร่วมกันสวดมนตร์ บทมหาจักรพรรดิ ร่วมกับบรรดาศิษย์ของหลวงปู่ดู่และหลวงตาม้า ในเวลา 20.30 น.ทุกๆวัน  http://www.watthummuangna.com/home/practice/

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share