'พระมหาชนก' มหากาพย์แห่งการฟื้นฟูแผ่นดินสยาม“พระมหาชนก” ฉบับพระราชนิพนธ์


พระราชนิพนธ์ 'พระมหาชนก' มีที่มาจากวรรณคดีในพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสดับพระธรรมเทศนาของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อหาสาระกล่าวถึงพระมหาชนกทรงกระทำความเพียรอย่างยิ่งยวด จนกระทั่งได้ครองราชสมบัตินำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กรุงมิถิลาด้วยพระปรีชาสามารถสูงส่ง

อยู่มาวันหนึ่งเสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วง ๒ ต้น ต้นที่มีผลดีถูกข้าราชบริพารดึงทิ้ง กระทั่งโค่นล้มลง ส่วนต้นที่ไม่มีลูก ตั้งอยู่อย่างตระหง่าน

พระมหาชนกทรงเกิดธรรมสังเวช ดำริจะเสด็จออกผนวช

เนื้อหาสาระในพระราชปรารภ...อาทิ

'...การที่พระมหาชนกจะเสด็จออกทรงแสวงหาโมกขธรรม ยังไม่ถึงวาระเวลาอันสมควร เพราะว่าได้ทรงสร้างความเจริญแก่มิถิลายังไม่ครบถ้วน กล่าวคือข้าราชบริพาร 'นับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้าง คนรักษาม้า และนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราช และโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น ไม่มีความรู้ทั้งทางวิทยาการทั้งทางปัญญา ยังไม่เห็นความสำคัญของผลประโยชน์แท้แม้ของตนเอง จึงต้องตั้งสถานอบรมสั่งสอนให้เบ็ดเสร็จ' อนึ่ง พระมหาชนกยังต้องทรงปรารภเรื่องการอนุบาลต้นมะม่วง ตามวิธีสมัยใหม่เก้าวิธี อีกด้วย'

๙ วิธี ฟื้นฟูต้นมะม่วง

๑) เพาะเม็ดมะม่วง Culturing the seeds
๒) ถนอมราก Nursing the roots
๓) ปักชำกิ่ง Culturing the cuttings
๔) เสียบยอด Grafting
๕) ต่อตา Bud-grafting
๖) ทาบกิ่ง Splicing the branches
๗) ตอนกิ่งให้ออกราก Layering the branches
๘) รมควันต้นที่ไม่มีลูก Smoking the fruitless tree
๙) ทำ ‘ ชีวาณูสงเคราะห์’ Culturing the cells

จากพระราชนิพนธ์ 'พระมหาชนก'

ปริศนาธรรมทั้ง๙ ข้อนี้ คือวิธีการฟื้นฟูประเทศ หลังต้นมะม่วง(หรือสถาบันหลัก)ล้ม

จากพระราชนิพนธ์ 'พระมหาชนก' ซึ่งเป็นดั่งเข็มทิศและแผนที่สำหรับเดินทาง
จึงได้กลั่นกรององค์ความรู้ มาเป็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

เตรียมกายและใจให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ เหมือนดั่งพระมหาชนก...


 


ทศชาติชาดก เรื่อง พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี ตอนที่ 8

มีผู้ถอดรหัสการรมควันต้นมะม่วง รมควัน =
การยกเลิกระบบ ยศถาบรรดาศักดิ์ของพระ เพื่อไถ่บาปของสถาบันที่ทำไว้ต่อพระรัตนตรัยตั้งแต่สมัยปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ไทย

การฟื้นฟูและเตรียมรับภัยพิบัติ ของต้นที่มีผล เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ควรเตรียมดำเนินการให้ทันในปลาย ปี2554 หากทรงสละราชสมบัติ

(หลังเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมือง เป็นต้นไป เป็นเวลาที่เลยขั้น การเตรียมการ และควรมาถึงจุดเริ่มลงมือทำ)

เสียบยอด=
การนำผู้นำตัวจริง มาอยู่แทนที่ผู้นำในตำแหน่ง

ภัยพิบัติ จากสงคราม และภัยธรรมชาติที่จะเกิดปลายปี 2555


ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูแผ่นดินสยาม

'คัด เมล็ด รวบรวมก้าน ฟื้นฟูกิ่ง เรียนรู้จริงอาศรมพระดาบส พัฒนาชนบทจรดเมืองสวรรค์ พิถันสร้างชุมชนพอเพียง เตรียมเสบียงฝ่าวิกฤติ กำหนดทิศฟื้นวิถีไทย สร้างวิถีพุทธให้ยั่งยืน'

คัดเมล็ด :

คัดเลือกเยาวชนที่เป็นผู้นำในการทำความดี ใช้คุณภาพของงานในการคัดเลือกคน โดย ผ่านกระบวนการฝึกคิดและลงมือทำความดี อย่างเป็นระบบผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม จากนั้นจึงนำเมล็ดพันธ์แห่งความดีเหล่านี้ มาบ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด และนำมาอยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถ ฝึกหัดปกครองบ้านเมืองได้โดยมีกัลยาณมิตรคอย เกื้อหนุน เพื่อสั่งสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ดั่งแนวพระราช ดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๑๒

รวบรวมก้าน :

เฟ้นหา รวบรวมพระปราชญ์ นักปราชญ์ ครูดี คนดีในทุกสาขาอาชีพและทุกภาคส่วนของ สังคมจากนั้นจึงเริมหนุนศักยภาพ (empower) ด้วยการเสริม กำลังคน กำลังสื่อ กำลังทุนทรัพย์ ในการทำคุณงามความดีต่อไป

ฟื้นฟูกิ่ง :

รวบรวมองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายปราชญ์แผ่นดินสาขาต่างๆ สร้างกลุ่มก้อนความสามัคคี ของคนดีให้มีพลัง มีวิถีทำความดี วิถีทำบุญ วิถีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


เรียนรู้จริงอาศรมพระดาบส :

ปฎิวัติการศึกษาโดย สร้างระบบ กระบวนการให้เยาวชนของเรา ได้ไปเรียนรู้ กับพระปราชญ์ นักปราชญ์ พระดี คนดี ในสังคมแบบซึมซับ ประกบติด โดยประสานพลัง กับ 3 ยุทธศาสตร์แรกที่สร้างไว้ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบ หลักสูตรหรือโครงสร้างที่ตายตัว

พัฒนาชนบทจรดเมืองสวรรค์ พิถันสร้างชุมชนพอเพียง :

สร้างชุมชนพอเพียง ชุมชนชาวพุทธ เช่น สันติอโศก หมู่บ้านพลัม สวนพุทธธรรม จ.ลำพูน แต่จำเป็นต้องเป็นชุมชนชาวพุทธที่เป็นกลางไม่โน้มเอียงไปด้านลัทธิศาสนา ในพื้นที่จังหวัดที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑๐๐เมตร ขึ้นไป  และจำเป็นต้องไปถึงระดับชุมชน อย่างบูรณาการโดยไม่แยกส่วน มี วัด โรงเรียน สถานพยาบาล สวนเกษตร พลังงาน ฯลฯ เบ็ดเสร็จในชุมชนนั้น จึงจะเป็นชุมชนพุทธที่ เข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง เป็นการเตรียมเสบียงทางกายภาพ พวกปัจจัย๔ สำหรับการรองรับ วิกฤติต่างๆได้


เตรียมเสบียงฝ่าวิกฤติ กำหนดทิศฟื้นวิถีไทย สร้างวิถีพุทธให้ยั่งยืน :

เตรียมความพร้อมเผชิญ ฝ่าวิกฤติ เช่น การสร้างชุมชนพอเพียง ชุมชนชาวพุทธที่เข้มแข็ง ทั้งทางกายภาพ คือ ปัจจัย4 อาหาร พลังงานและองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงเสบียงบุญโดยสร้างเงื่อนไขให้ชุมชนต่างๆที่กระจาย ตัวอยู่ทั่วประเทศ ได้ฟื้นวิถีไทย วิถีพุทธ กลับมามีวิถีบุญ มีวิถีสามัคคี เช่น การฟื้น "หลักชาวพุทธ" หรือการมีกิจกรรมพิเศษในวันโกนวันพระ สร้างเป็นวิถีของวันปูรณมีบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ และ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น


จากหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา สามารถสรุปเป็นยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 'สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย'


Condition of welfare (เวอร์ชั่น สรุปเป็นคำคล้องจอง)
'หมั่น ประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมทำกิจไม่เกี่ยงก่อนหลัง ตั้งมั่นในหลักการไม่หาญหัก เคารพรักพระปราชญ์ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ คุ้มกันภัยมวลหมู่มิให้หวั่นหวาด เคารพในชาติ ศาสน์-กษัตริย์และศูนย์รวมใจ สั่งสมและส่งเสริมให้พระดี คนดี มีกำลังนำสังคม'

หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ :

มีวิถีร่วมกันทำความดี ทำบุญกุศลร่วมกัน เช่นวิถีทำบุญ เข้าวัดฟังธรรมในวันโกนวันพระ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเมตตาและวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา นอกจาก จะทำให้เกิดพลังที่มองไม่เห็นคือพลังแห่งบุญกุศลอันแปรเปลี่ยนเป็นบุพเพ สันนิวาสและ ความดีงามทั้งหลายแล้ว การนำคนทั้งชุมชนมาเรียนรู้ร่วมกันนี้ ยังสร้างความสามัคคีอย่าง แยบคายด้วย เช่นการแบ่งปันล้อมวงทานข้าวหลังถวายพระร่วมกันทุก 7วัน ซึ่งสามารถ สร้างความรู้สึกให้ทั้งชุมชนรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน เด็กๆทุกคนในชุมชนเป็น ดั่งลูกหลานของคนทุกคน

พร้อมทำกิจไม่เกี่ยงก่อนหลัง :

ร่วมทำบุญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มและเลิกประชุมพร้อมกัน ทุกคนต่าง ทำหน้าที่ของตนที่ควรทำในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

ตั้งมั่นในหลักการไม่หาญหัก :

ไม่สร้างค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีใหม่ที่ไม่เหมาะสม ไม่ยกเลิก ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่มีมาในอดีต ปฎิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

เคารพรักพระปราชญ์ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ :

สักการะ เคารพนับถือ บูชา เชื่อคำแนะนำของผู้เฒ่าผู้ใหญ่ นักปราชญ์ผู้มี ความรู้และประสบการณ์ ยึดบรรพบุรุษผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่าง

คุ้มกันภัยมวลหมู่มิให้หวั่นหวาด :

ป้องกันไม่ให้สตรี เด็ก และผู้อ่อนแอ ถูกรังแก ข่มแหง ทำร้าย ฉุดคร่า กักขัง ดูแล
รักษาให้สังคมมีความปลอดภัย อยู่ในความสงบเรียบร้อย

เคารพในชาติ ศาสน์-กษัตริย์และศูนย์รวมใจ :

สักการะ เคารพ นับถือ บูชา พระธาตุเจดีย์ รวมถึงสัญลักษณ์ แห่งคุณงามความดี ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจและความดีของบรรพบุรุษ

สั่งสมและส่งเสริมให้พระดี คนดี มีกำลังนำสังคม :

อารักขา ป้องกัน คุ้มครอง พระดีคนดีในสังคม เสริม หนุน กำลังคน กำลังสื่อ และกำลังทรัพย์ ให้พระดี คนดีมีกำลังนำสังคมไปสู่ความดีงาม

********************

(แนวทางที่ในหลวง หรือพ่อหลวงของทุกๆคนให้ไว้ นานแล้ว แต่เท่าที่ผ่านมาภาครัฐบาล ไม่ได้ใส่ใจ หรือมีสติปัญญา เข้าถึง เรื่องต่างๆที่พระองค์ท่านได้ ให้ปริศนาธรรม เอาไว้หลายปีแล้ว เมื่อประชาชนพึ่งพารัฐบาลไหนๆก็ไม่ได้ ก็ต้องหันมาพึ่งตนเอง ให้สามารถพาตนเองไปอยู่เมืองสวรรค์ที่ทรงกล่าวถึงให้ได้ 

โดยจุดใหญ่ใจความ ต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องราวที่ในหลวง กำลังบอกให้ทราบหนทางรอด  แล้วเลือกแนวทางในการพัฒนาจิตใจ อย่างเร่งด่วน ให้เกิดปัญญา ข้ามพ้นจากปัญญาโลกียะ ให้ได้เมื่อทุกคนต่างพัฒนาจิตใจตนเอง ไปถึง 'ทาง' หรือ 'มรรค' แล้ว ปัญญา ในขั้นนั้น จะสามารถบอกได้ว่า จะทำอย่างไรต่อไป จากที่ไหน ไปที่ไหน เมื่อไร และต้องเตรียมตนให้พร้อมอย่างไรบ้าง ที่จะผ่านพ้นภัยพิบัติ ของธรรมชาติ ที่มนุษย์เป็นต้นเหตุ ไปถึงเซฟเฮ้าส์ของตน ให้ทันเวลา

ต้องฝึกการช่วยตนเอง ในยามป่วยไข้ ให้ได้ เนื่องจากจะมีโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายร้อยชนิด แม้แต่แพทยย์เองก็เอาตัวเองไม่รอด หากไม่หาวิธีการใหม่ๆ ที่ต่างออกไปจากตำราที่เล่าเรียนมา ซึ่งมันไล่ตามโรคภัยใหม่ๆไม่ทัน หรือไม่มีผลในการรักษานั่นเอง

ฝึกการกินอย่างประหยัด แต่ยังพอมีพลังงานให้ชีวิตดำรงค์อยู่ได้ แม้ในยามอดอยากไม่มีอาหารเป็นแรมเดือน มีแต่น้ำเท่านั้น  มันยิ่งกว่าความเจริญถอยหลังไปมากกว่า 50 ปี อากาศทั้งหนาวและร้อน และเต็มไปด้วยกัมมันตรังสีอันตรายต่างๆ เครื่องมือดำรงค์ชีวิต และคำตอบต่างๆ ต้องเตรียมจัดหา ทำความคุ้นเคย เสียแต่เดี๋ยวนี้  กรอบเวลา ที่ในหลวงของทุกๆคนชี้ให้เห็นแล้ว ปลดความลังเลต่างๆทิ้งไป แล้วลงมือจัดการชีวิตให้พร้อมเดินทางไปสู่โลกยุคใหม่)

ส่วนช่องทางที่ควรใส่ใจ เช่น แวะศึกษาที่ลิงค์เหล่านี้ article213.html     http://sites.google.com/site/ingdhamma/dhamma     /article310.html   http://www.watthummuangna.com/home/practice/

http://www.morgangaiyasit.com/    หรือ ในเว็บบอร์ด ของ /Index.html

ขอให้ทุกท่านมีความหวัง ในชีวิต ข้างหน้า วางแผนต่อสู้ชีวิต ให้ผ่านพ้น 2560 ไปให้ได้  ส่วนหลายๆท่าน จะสร้าง 'ตู้เอทีเอ็มส่วนตัวเคลื่อนที่' เอาไว้ มีเงินให้เบิกใช้ซัก 2 ล้านบาท/เดือน ก็เชิญแวะศึกษาวิธีการที่  /article36.html 
 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share

 

  >

back up data: พลังจิต

next...