วชิรปราสาท วัดเพชรพลี เพชรบุรี

http://ainews1.com/article388.html

Bookmark and Share

ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว พระบรมสารีริกธาตุฉัพพรรณรังสี พระเสมหธาตุ และเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูปและโบราณวัตถุต่างๆที่พบในวัดเพชรพลี

ประวัติวัดเพชรพลี

ก่อนที่พระโสณะจะนิพพาน ท่านได้แนะนำพระนางสิริงามตัวเทวี พระมเหสีพระเจ้าตวันธิราชว่า สมัยพุทธกาลพระปุณณะได้มาถึงสุนาปรันตพลิบพลี ควรสร้างเมืองไว้ที่นี่เพื่อให้คนระลึกถึงพระปุณณะ ซึ่งเป็นผู้นำเอาพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ เดิมที นายจอม ลูกนายจุล น้องชายพระปุณ ณะ พระปุณณะผู้อาราธนาพระพุทธเจ้ามาสู่เมืองพลิบพลี เมื่อพุทธพรรษา 22 และต่อมาอีก 9 ชั่วคน จนถึงขุนสีเมืองฟ้า และนางสีทองอ่อน (พระบิดามารดาของพระนางสิริงามตัวเทวี) 

เมื่อพระนางสิริงามตัวเทวีทรงทราบความเป็นมาแล้ว เมื่อพระโสณณะ เสด็จนิพพานไปแล้ว 12 วัน จึงโปรดให้สร้างเมืองขึ้นมาชื่อว่า เพชรพลิบพลี และสร้างวัดชื่อว่าวัดพลิบพลี ตรงบ้านแม่กุน สถานที่นายจุล ได้สร้างศาลาไม้หอม 500 หลัง ไว้เป็นที่พระพุทธเจ้าและพระสาวก 500 องค์เสด็จมาพักเมื่อคราวนั้นเป็นเวลา 2 วัน

(ไม่ว่าจะเป็นการทำความเพียร เพื่อมรรคผลนิพพาน สร้างวัด สร้างศาลารับรองพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ 500 หลังด้วยไม้หอม และการสร้างวัดถวายเป็นอนุสรณ์แก่พระปุณณะเถระเจ้า ก็ดี และการร่วมพิธีบวงสรวงของคณะหลวงพี่ชัยวัฒน์ก็ดี สาธุชนทุกท่านที่ทราบข่าวนี้ สามารถน้อมจิตร่วมอนุโมทนาได้บุญฟรีๆ พร้อมทั้งอธิษฐาน กุศลให้เป็นพลวะปัจจัย ให้เราเจริญรุ่งเรือง เข้าสู่ มรรค ผล นิพพาน ในชาตินี้ได้โดยทั่วกัน)

ครั้นสร้างวัดตามความประสงค์ของพระโสณณะแล้ว จึงได้ทรงอาราธนาพระฌานียะ ในคณะพระธรรมทูตสาย 9 ไปกำหนดสีมา และนิมิตพระอุโบสถ และอยู่สอนธรรมให้แก่ชาวบ้านทั้งหลาย และให้มีการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุสามเณร และแม่ชีไว้เป็นแบบอย่าง งานครั้งนี้ พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า ทรงรับไว้เป็นธุระแทนพระมารดาในการสร้างเมืองและวัดพลิบพลี โดยมีขอมทองเมืองน้องชายของพระมารดา เป็นนายช่างใหญ่และเป็นศีลปินเอกของกรุงสุวรรณภูมิ รวมความว่า วัดพลิบพลีนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 272-273 นับเป็นวัดแรกของเมืองเพชร

ความจริงเมืองนี้มีมาแต่ก่อนสมัยพุทธกาล สร้างไว้โดยขุนกุน ลูกชายคนที่ 13 และนางอุ่น ลูกสาวคนที่ 4 ของขุนอินเขาเขียว และนางกวักทองมา จนถึงยุคของพ่อกล่อม และแม่กุน บิดามารดาของพระปุณณะ และนายจุณปุณณะ ต่อมา นายจอม บุตรชายของนายจุล เป็นผู้สร้างเมืองพลิบพลี ให้สมบูรณ์ขึ้น

มีขุนปกครองอีก 9 ชั่วคน จนถึงขุนสีเมืองฟ้า พระบิดาของ พระนางสิริงามตัวเทวี พระมเหสีของพระเจ้าตวันอธิราช และเป็นที่เกิดพระปุณณะ พระอรหันต์องค์แรกของไทย ที่ได้รับการอุปสมบทโดยเอหิภิกขุ โดยพระพุทธเจ้า

ตามความในกเบื้องจารจารึกไว้ว่า ในบั้นปลายชีวิตของพระนางสิริงามตัวเทวี ก็ได้เสด็จออกบวชเป็นแม่ชีชื่อว่า สิริหัสสา เมื่อเดือน 8 ขึ้น 5 ค่ำ พ.ศ. 300 โดยมีพระญาณาจรณะ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันขึ้น 2 ค่ำ เดือนอ้าย พ.ศ. 324 มีพระชนมายุเข้า 100 พรรษา พระราชทานเพลิงและบรรจุพระอัฏฐิธาตุไว้ ที่วัดพลิบพลี

หมายเหตุ ท่านที่ได้ถวายปัจจัยและเครื่องบวงสรวง บูชาพระรัตนตรัย พระบรมธาตุฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างสร้างวัดพลิบพลี ถวายเป็นพุทธบูชา และได้เดินทางไปเททองหล่อพระที่วัดพุทธไชโย หัวหิน ถวายเป็นพุทธบูชาต่อไปครับ

ปล. บุญทุกอย่างทุกแห่งทุกที่ ทำถวายพระทั้งหมด พวกเราได้ฝากปัจจัย ทองคำ ร่วมไปทำบุญกับหลวงพี่ เป็นที่เรียบร้อยเหมือนเดิมครับ หากท่านประสงค์สิ่งใดก็เชิญอธิษฐานได้ตามอัธยาศัย เสมือนได้ทำบุญนี้เองเลยนะครับ สาธุ 

back up data : อภิญญา ฟอรัม ดอทคอม

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share