ถังหมักกาซชีวภาพ ทำจากโอ่งน้ำ

http://ainews1.com/article420.html

    Bookmark and Share

ชาวนครปฐม ผลิตใช้ได้ดี

ได้มีผู้คิดดัดแปลงทำถังหมักมูลสัตว์ เพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพหลายแบบมาแล้วด้วยกัน เช่น แบบก่ออิฐถือปูน แบบถังน้ำมันส้วมมาเชื่อม ต่อ ๆ กัน แบบใช้ยางในรถยนต์ แบบใช้ถุงยางขนาดใหญ่ และแบบถังน้ำ- มันเบนซินขนาด 200 ลิตร เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม หลายรายด้วยกันได้ดัดแปลงใช้โอ่งน้ำทำถังหมักสูตร และใช้ได้ผลดีมาแล้ว เนื่องจากสะดวกและประหยัด สำหรับผู้ที่มีความรู้ทางช่าง อาจจะปั้นโอ่งไว้ ใช้เพื่อการนี้ได้เองอีกด้วย


 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

ก. ที่หมักมูลสัตว์
 1. โอ่งขนาด 1.20-1.60 ลูกบาศก์เมตร
 2. ถังส้วมหล่อด้วยคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง .80 เมตร สูง .40 เมตร หนา 3 ซม. 2 ถัง
 3. ฝาปิดโอ่งหล่อด้วยคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ปากโอ่ง หนา 4 ซม. 2 ฝา
 4. ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1.50 และ 0.60 เมตร อย่างละ 2 ท่อน
 5. เหล็กเส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 1 เมตร 1 ท่อน

       ข. ถังเก็บก๊าซ

 1. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต หนา 1.5 มม. 2 แผ่น
 2.  ท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 1.8 เมตร 1 ท่อน
 3.  เหล็กเส้นสำหรับทำโครงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 10 เมตร 2 ท่อน
 4.  สีทารองพื้น สีแดง 1/2 แกลลอน
 5. ทาชั้นนอก 1/2 แกลลอน
 6.  ทินเนอร์ 1 แกลลอน
 7. วัสดุเชื่อมเหล็กขนาด 2.6 มม. 1 ท่อน

       ค. ที่ขังน้ำ

 1. ถังส้วมหล่อด้วยคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร สูง .50 เมตร หนา 3 ซม. 3 ถัง
 2. ท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร 1 ท่อน และขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 5 เมตร 1 ท่อน
 3. เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 2 เมตร 1 ท่อน

ข้อสังเกต

ท่อ ที่ใส่มูลสัตว์เข้าถังนี้จะอยู่ในระดับน้ำ ส่วนท่อระบายกากนั้นจะ อยู่เหนือระดับน้ำ โอ่งนี้จะต้องปิดให้ดีและมีท่อเหล็กต่อออกมาทางด้านบน จากท่อเหล็กนี้จะมีสายยางเชื่อมโยงไปยังถังเก็บและเตาอีกทีหนึ่ง จำนวน โอ่งที่ใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณมูลสัตว์และความต้องการในการใช้ก๊าซ

อนึ่ง มูลส้ตว์ที่นำมาใช้จะต้องผสมน้ำในสัดส่วนที่เท่ากันก่อนใส่ใน ถังหมัก และเพื่อเร่งให้เกิดก๊าซเร็วขึ้นให้ใส่ไม้รวกตัดเป็นท่อนสั้น ๆ ยาว ประมาณ 2 ซม. จำนวนประมาณ 6,000 ท่อนลงไปด้วย

ผู้สนใจ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก กทม. โทร.223-0021-9ที่มา http://www.tistr.or.th/t/publication/page_area_show_bc.asp?i1=56&i2=7

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share