วิชาครอบดวงแก้วกันสารพัดรังสีของหลวงปู่ดู่

http://ainews1.com/article526.html

ขยายใหญ่เล็กตามต้องการ

การอธิษฐาน ครอบดวงแก้ว หรือครอบวิมานให้แก่บ้าน (เพื่อป้องกันรังสี ทั้งบ้าน  ในกรณีเกิดภาวะสงครามที่มีการใช้กัมมันตรังสี..ปัจจุบันมีการแพร่รังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่นับวันจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ฟูกูชิม่ามากขึ้นทั่วโลก หลังจากประสบแผ่นดินไหวรุนแรง ที่กัมมันตรังสีนิวเคลียร์จะแพร่ไปในอากาศด้วยกระแสลม และลงสู่น้ำอย่างรวดเร็ว ปกคลุมโลกในส่วนต่างๆ และฝุ่นพิษสีแดงจาก PX ที่โคจรเข้ามใกล้โลก จะเริ่มส่งฝุ่นพิษสีแดงจากหางที่ยาวใหญ่มากับสนามแม่เหล็กมาหุ้มห่อบรรยากาสของโลก )

หลักการทำน้ำมนตร์
หลวงปู่ดู่ ท่านมองการณ์ไกลมาช้านานแล้ว ในเรื่องนี้ พระท่านหรือพระที่สร้างด้วยสูตรของท่าน จะกันรังสีได้ทุกองค์ (เฉกเช่นเดียวกับพระของหลวงพ่อฤาษีลิงดำในยุคหลัง ๆ) สำหรับผู้ที่คล้องบูชา แต่หากต้องการให้ครอบคลุมทั้งบ้านประดุจมีดวงแก้วครอบบ้านทั้ง 6 ทิศ คือซ้าย ขวา หน้า หลัง บน ล่าง ควรอัญเชิญพระไว้ที่บ้าน 1 องค์ แล้วทำการอธิษฐานตามแบบอย่างข้างล่าง

วิธีการ

  1. ให้อัญเชิญพระกำลังพระจักรพรรดิ หรือพระที่สร้างด้วยสูตรหลวงปู่ดู่มาอธิษฐานทำน้ำมนต์ โดยควรเลือกเวลา 20.30 น. เพราะต้องอาศัยกำลังใหญ่
  2. ให้ตั้งจิตอธิษฐานทำน้ำมนต์โดยนำพระแช่ในภาชนะอันควร อาจจะเป็นขันน้ำมนต์ก็ได้ ตามร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ ราคาไม่แพงนักประมาณ 50-60 บาท โดยควรแช่พระไว้เช่นนั้นตลอด เพื่อจะได้เป็นหัวเชื้อน้ำมนต์ สำหรับใช้ในการอื่นๆ ได้อีก
  3. นำขันน้ำมนต์ที่แช่พระอยู่ ตั้งไว้ในที่อันควร ตั้งจิตดีๆ นึกน้อมถึงหลวงปู่ดู่ (นโมโพธิสัตว์โต พรหมปัญโญ) และกล่าวคำอธิษฐานตามตัวอย่าง
                ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ ข้าพเจ้าขอถวายแล้วซึ่งร่างกาย ดวงวิญญาณ ถวายแล้วซึ่งขันธ์ทั้ง ๕ กอง (มอบกายถวายตัวรับใช้   เข้าถึงพระไตรสรณคมณ์) เพื่อบูชาคุณแก่องค์พระตถาคตทศพล ขอบารมีแห่งพระองค์นับตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จงสถิตย์อยู่เหนือศีรษะของข้าพเจ้าทุกวันคืน ทั้งยามหลับ ยามตื่น ยามยืน ยามเดิน ยามนั่ง ยามนอน ยามรู้ตัว ยามมิรู้ตัว .....(อัญเชิญพระ)

      ขอขมาพระรัตนตรัย ตัดเวร 

โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
การกระทำอันหลงผิดอันใด ซึ่งกระทำล่วงเกินแล้วในคุณพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอกล่าวคำขอขมา เพื่อการบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงสูญสิ้นไป
โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
การกระทำอันหลงผิดอันใด ซึ่งกระทำล่วงเกินแล้วในคุณพระธรรมเจ้า ข้าพเจ้าขอกล่าวคำขอขมา เพื่อการบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงสูญสิ้นไป
โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
การกระทำอันหลงผิดอันใด ซึ่งกระทำล่วงเกินแล้วในคุณพระสงฆ์เจ้า ข้าพเจ้าขอกล่าวคำขอขมา เพื่อการบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงสูญสิ้นไป

ขอเดชะ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดีกรรมอันใดอันข้าพเจ้า ล่วงเกินกระทำแล้วในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ทั้งรู้ตัวก็ดี มิรู้ตัวก็ดี โดยเจตนาก็ดี มิเจตนาก็ดี ทั้งชาตินี้ก็ดี ทั้งอดีตชาตินับอสงไขยมิถ้วนก็ดี กรรมอันใดเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งไป ขอคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า จงโปรดละซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อการปราศจากเวรภัยแก่ตัวข้าพเจ้า และเพื่อการสำรวมระวังในกาลต่อไป 

      อธิษฐาน   ข้าพเจ้าผู้เป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนา เป็นทาสแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ขออัญเชิญบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ นับตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยมีพระบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นที่สุด  ขอได้โปรดแผ่บารมีมายังน้ำบริสุทธิ์นี้ ให้มีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และมหิทธานุภาพ ในการปกป้อง ขจัด ทำลาย รังสีและพลังงานอันไม่ดีทั้งปวง ที่เข้ามาในอาณาบริเวณเขตน้ำมนต์แห่งนี้ ให้เกิดเป็นปราการแก้วคุ้มครองเจ็ดชั้น ทั้ง 6 ทิศ คือเบื้องหน้า เบื้องหลัง เบื้องซ้าย เบื้องขวา เบื้องบน และเบื้องล่าง ให้กระแสเย็นแห่งน้ำมนต์นี้จงเปล่งออกไปเป็นรัศมีเรืองรอง คุ้มครองป้องกันและครอบปกคลุมบ้านทั้งหลังของข้าพเจ้านี้ ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนี้  จงร่มเย็นปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด 

     4จากนั้นจึงกล่าว คำอัญเชิญพระเข้าตัว

            สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
            พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
            อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส

(ในระหว่างนี้ให้วางจิตเบา ๆ โน้มนำพระบารมีเข้าตัว หรือผู้ที่ได้แล้ว จะเห็นเองว่าจะมีพระบารมีเข้าตัวเป็นแสงสว่างวาบไปหมด ในขณะเดียวกับแสงนั้นก็พุ่งตรงไปยังน้ำที่เราเราจัดเตรียมไว้ จากนั้นน้ำนั้นจะเปล่งรังสีออกทองหรือรุ้งครอบบ้านไว้ บางทีจะดูเหมือนพระอาทิตย์ทรงกลดครอบบ้านทั้งหลังเอาไว้ )

            พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

5  สวดมนต์ตาม ตำรับหลวงปู่ดู่

6  ให้อธิษฐานซ้ำอีกครั้งตามข้อ ๓ และข้อ ๔

7  จากนั้นให้นำน้ำไปรดรอบบ้านอีกรอบ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกครั้ง แล้วนำน้ำมนต์นั้นไปตั้งไว้ในที่อันควร เพื่อใช้ในการต่างๆอีก และคอยหมั่นเติมน้ำอย่าให้แห้ง เป็นอันเสร็จ ส่วนพระก็แช่เป็นประธานป้องกันรังสีของบ้านไว้อย่างนั้น จะเป็นการดีครับ

การครอบวิมานให้แก่คน สัตว์ วิญญาน ลักษณะ สำหรับผู้ที่ได้แล้วนั้น จะกำหนดกำลังบุญทรงวิชาคาถาจักรพรรดิอาราธนากำลัง หลวงปู่ดู่เป็นที่สุด กำหนดเป็นวิมานทิพย์ครอบลงไป คนสัตว์หรือวิญญานได้

ในกรณีที่ เป็น สัตว์ หรือ คน เพราะยังมีธาตุขันธ์อยู่ จึงเป็นการครอบวิมานเอาไว้เฉยๆ ตราบใดที่สัตว์ หรือ คนๆนั้นตายไป จิตตอนตายเป็นจิตที่อ่อนมาก พอไม่รู้จะไปไหนเขาเห็นวิมานที่เราครอบให้เขาโดยการกำหนดจิตของเราใช้กำลัง จักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ เขาตามแสงนั้นไป ก็สามารถไปสู่สุขติภูมิได้

แม้กระนั้น หากเขายังมีชีวิตอยู่ เราครอบวิมานให้เขาเรื่อยๆทุกวันๆจะเป็นการปรับทั้งกาย และใจเขาให้ดียิ่งๆขึ้น ส่วนในกรณีที่เป็นวิญญานการครอบวิมานจะให้ผลทันที โปรดดูเพิ่มเติมที่ อธิษฐานส่งวิญญาณ ปรับภพภูมิ แผ่บุญ หรือป้องกันวิญญาณขั้นสูง (เป็นการปิดทองหลังพระให้แก่ผู้ที่เราหวังดี)

สำหรับผู้ที่เข้าใจวิชา และตรวจสอบวิชาเป็น คืออย่างน้อย สามารถครอบวิมานได้ มีความคล่องดี จะเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้น

เป็นวิชชาทางอภิญญาจิต ผู้ที่มีศรัทธาถึงหลวงปู่ดู่ หลวงปู่ก็จะสงเคราะห์ให้ ตัวเราเป็นเพียงผู้ดำริการเท่านั้น และหากเรารู้จักพระบรมธรรมบิดา ก็อาราธนาแสงทิพย์ของพระองค์ท่าน มาครอบแก้วลงไปด้วย เป็นประโยชน์ทั้งผู้อยู่ภายใน และสรรพสัตว์วิญญาณที่ผ่านมาเห็นเข้าได้โมทนาบุญ ส่วนบางจำพวกที่เป็นมิจฉาทิษฐิมากหน่อย ก็ต้องเห็นบ่อยๆ หรือเห็นผลดีจากพวกอื่นๆเขามีมิติที่ดีขึ้น ตนเองก็ต้องการบ้าง เป็นธรรมดาของบัว 4 เหล่า อย่าไปคิดมากเลย ทำให้แล้วก็วางอุเบกขา

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share