อาณาจักรไทยสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช

http://www.ainews1.com/article540.html

นะโม 3 จบ .....โอมสิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาศสันติ

ขอบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเมตตาคุ้มครองทุกๆท่านที่นับถือพระองค์ท่าน

“อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติพระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แด่พระศาสนา สมณะ พระพุทธโคดม
ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้เหมาะสม
เจริญสมถะวิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน”

ข้าพเจ้าขอฝากบันทึกนี้ ไปกับ บายศรีธรรมจักรของพระบรมธรรมบิดา  และเครือข่ายเซลลูลาร์ ทั่วอนันต์จักรวาล นับแต่บัดนี้ จนกว่าจะสิ้นสูญอริราชศัตรูทุกตัวตน พ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย เหลือไว้แต่เพียงความสงบร่มเย็น และพสกนิกร ผู้เคารพรักพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมสืบไป จนสิ้นยุคสมัยของ สมเด็จพระพุทธโคดม

 

ขออริราชศัตรู ทุกตัวตน ทุกมิติ บนแผ่นดินของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จงวินาศ สันติ สัมปฏิจฉามิ สัมปจิตฉามิ


ลูกขอพระบารมีรวมแสงทิพย์ของสมเด็จพระบรมธรรมบิดา จงเปิดวาระกรรมชั่วทั้งหมดของคนเหล่าอธรรมสร้างกรรมชั่วต่างๆให้แก่แผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมวลมหาประชาชนผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่รักความเป็นธรรม ได้มีโอกาสเป็นอยู่อย่างเสรีชนบนผืนแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สืบไป ตราบเท่า 5,000 ปี 

 บูรพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ต่อมาจนถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พื้นที่ประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 1,200,000 ตารางกิโลเมตร ไม่ใช่เหลือไม่ถึง 50,000 ตารางกิโลเมตร อย่างในปัจจุบันนี้ เนื่องจากถูกคนไทยใจทรยศ แอบเป็นไส้ศึกขายแผ่นดิน และถูกประเทศล่าอาณานิคมต่างๆมาบีบบังคับ ยึดแผ่นดินไป

ในรัชสมัยของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ได้ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ ยกผืนแผ่นไทยทั้งหมดทุกตารางนิ้ว ถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสัมณโคดม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

ในความหมายของการยกที่ดินทั้งประเทศ ถวายเอาไว้ในพระพุทธศาสนานี้ ก็เท่ากับว่าที่ดินทุกตารางนิ้วได้ตกเป็นที่ดินของสงฆ์โดยสมบูรณ์แล้วนั่นเอง เทพพรหม เทวา และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ พระบรมมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ ได้โมทนาบุญกุศลเจตนา ของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอร่วมโมทนาบุญนั้น นับตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ลูกหลานไทยที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย จึงแบ่งออกเป็น 2 จำพวก

  • พวกแรกเข้าใจถึงความเป็นจริง แม้จะถือครองหนังสือสำคัญเป็นโฉนดที่ดินอยู่ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงอาศัยทำกินอยู่บนที่ดินธรณีสงฆ์ จึงมีหน้าที่ ที่พึงกระทำ ตามที่หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ได้สั่งสอนไว้ว่า สมควรจะปฏิบัติตนอย่างไร บนที่ดินทำกินที่เป็นธรณีสงฆ์ ตนเองจึงจะประสบความเจริญรุ่งเรือง

และการทำคุณความดีต่างๆแก่ผืนแผ่นดินนี้ย่อมเกิดบุญกุศลเป็นอย่างยิ่ง ไม่ต่างกับท่านได้ช่วยทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไป จนสิ้นอายุขัยครบถ้วน 5,000 ปี ในยุคของพระพุทธองค์องค์ปัจจุบันนี้

  • ส่วนอีกพวกไม่ใส่ใจ จะหาความรู้ ว่าสิ่งที่ควรจะปฏิบัติคืออย่างไร ยึดถือแต่หนังสือสำคัญในการครอบครองแผ่นดินจากรัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงยกผืนแผ่นดินไทยทั้งหมด ทูลถวายเป็นที่ดินของสงฆ์ไปนานแล้ว ไม่สนใจจะปฏิบัติให้ถูกตรงกับความเป็นจริง จึงทำให้การทำมาหากิน บนที่ดินธรณีสงฆ์ ไม่ประสบความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควร แม้จะเห็นว่า ผลที่จะได้อยู่แล้ว ก็มามีอันเป็น เสียหายสิ้น ไม่ทันได้รับประโยชน์

อาณาจักรของผืนแผ่นดินไทยในรัชสมัยของ    สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช นั้นในอดีต จะพบว่าประเทศไทยเคยมีพื้นที่มากกว่า 1,200,000 ตารางกิโลเมตร ไม่ใช่เหลือเพียงไม่ถึง 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่นในปัจจุบัน (สีเหลือง)

ทิศเหนือ           ถึงเมืองเชียงรุ้ง เชียงตุง สิบสองปันนา

ทิศตะวันออก    ถึงสิบสองจุไท อาณาจักรล้านนา ล้านช้าง เกาะกง และถึงชายแดนประเทศเวียตนาม

ทิศใต้             เกาะหมาก(ปีนัง) รัฐกลันตรัง ตรังกานู ปะลิส เกาะหมาก ไทรบุรี

ทิศตะวันตก     มะริด ทะวาย ตะนาวศรี บันทายมาศ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น:

ปัจจุบันโลกกำลังร่อนตะแกรง เลือกเฉพาะคนดี สืบแผ่นดินไทยต่อไปในอนาคต ดังนั้นบรรดาลูกหลานบูรพระมหากษัตริย์ไทย และ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จงมาร่วมกับ พระ เทพเทวา พรหม พระโพธิสัตว์ พระบรมมหาจักรพรรดิ บูรพระมหากษัตริย์ไทย วีรบุรุษ วีรสตรี พี่น้องทหารทุกๆท่าน มาร่วมทำความดี ตามขั้นตอน ที่ละเอียดลึกซึ้ง ทั่วถึงในทุกๆมิติ ด้วย ญานของพระมหาจักรพรรดิหลวงปู่ดู่ แล้วแผ่เมตตาออกไป พร้อมๆกับ คำอธิษฐาน ช่วยชาติช่วยให้ผืนแผ่นดินในรัชสมัยของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ได้คืนกลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกวาระหนึ่งสืบไป จนสิ้นอายุกาลแห่งพระพุทธศาสนาครบถ้วน 5,000 ปี ตามที่พระองค์ท่านได้ลั่นสัจจวาจาเอาไว้ ก่อนการยกถวายผืนแผ่นดินไทยทั้งหมดให้เป็นพุทธบูชา สำหรับช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบไป

หลวงตาคล้าย แห่งนครศรีธรรมราช ท่านบอกพระคาถาอารักขาตนเอาไว้ ขออนุญาตให้ลูกนำมาใช้อารักขาแผ่นดินสยามของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ผนวกกับการขยายสภาวะธรรม "แดนทิพย์แดนธรรม" ของอำเภอทุ่งหัวช้าง ท่านครูบาอินทร วัดสันป่ายางหลวง บอกให้ทราบเมื่อต้นปี 2559 

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พุทธังเป็นกำแพงแก้ว

ธัมมังเป็นกำแพงทอง

สังฆังเป็นกำแพงเงิน

นะโมพุทธายะ อ้อมล้อมรอบแผ่นดินสยาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงต่อสู้รวบรวมไว้ แล้วน้อมถวายแด่สมเด็จพระพุทธโคดม ใช้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ครบถ้วน 5,000 ปี พร้อมทั้งขยายสภาวะธรรม แดนทิพย์แดนธรรม ของอำเภอทุ่งหัวช้าง ออกไปทั่วแดนสยาม

ศัตรูคิดร้าย แพ้ภัยวินาสสันติ

อะสังวิสุโลปุสะภุภะ

เอวัง โหตุ

ก่อนภาวนาให้บรรดาลูกหลานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ อาราธนาสมเด็จองค์ปฐม มานั่งบนหัวเป็นองค์ประธานตลอดการภาวนา

(ลพ.ท่านเล่าให้ฟังว่าแห่งใดที่สมเด็จองค์ปฐมเสด็จ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะเสด็จมาเฝ้า พร้อม เทพ พรหมเทวาทั้งมวล)

ระหว่างภาวนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านทรงเสด็จมาชื่นชมยินดีกับบรรดาลูกหลานทุกๆคน ที่มารวมพลังกันเสริมสร้างให้แผ่นดินสยามที่ทรงรวบรวมไว้ด้วยชีวิตแทบตลอดพระชนม์ชีพ ให้เป็น  แดนทิพย์ แดนธรรม สืบไปสิ้นห้าพันปี 

ในสมัยหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ปู่พญายมราช ฝากคาถาล้างกรรมมาให้ ลป.

นะโม 3 จบ...พุทโธ อรหัง อรหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวัณโณ อรหัง พุทโธ

กัมมะโตเมตัง กัมมะพันธนัง

ชีวิตตัง จงไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณบนแผ่นดินสยาม

จงไปผุดไปเกิดทั่วกัน .. เอวัง โหตุ

ก่อนภาวนาอาราธนา สมเด็จองค์ปฐมฯ ลป.ปาน ปู่พญายมราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มานั่งบนหัว ........แผ่เมตตาล้างกรรมให้วิญญาณที่ยังติดค้างอยู่บนแผ่นดินสยาม แผ่นดินจะได้เบาขึ้น และสงบเรียบร้อย 

ข่าวด่วนในประเทศเพื่อนบ้านไม่น่าไว้วางใจ ลองแวะที่ลิงค์นี้

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share