ทำไมแกนแม่เหล็กโลกแกว่งไกวบ่อยๆ

http://www.ainews1.com/article590.html

Magnetosphere Clues

Is there a relationship between recent quakes or signs of stress on the Earth plates and the twisting of the magnetosphere? The magnetosphere shows the loss of a S Pole, or signs of a blast of magnetic particles (magnetons) coming from the direction of the magnetic N Pole of Planet X, or twisting so that the flow of magnetons is moving in the wrong direction. These readings are obtained from a Japanese magnetosphere simulator. Prior to the 8.8 magnitude quake in Chile on February 27, the magnetosphere went from a normal appearance to loss of its S Pole. As noted on Issue 176 of this newsletter, a decided lean to the left was noted in the weeks following the magnitude 8.8 quake in Chile. GPS malfunction was noted at that time too, and in the days prior to the Chile quake. The Mediterranean had unexplained rogue waves on March 3 and March 10 also, as noted in Issue 178of this newsletter, the result of a silent roll of the African continent pushing the Mediterranean floor down north of Algeria. Loss of the Earth's S Pole was noted on March 1 and March 2. The rolling of the African Plate is considered a silent maneuver, thought no less devastating than a quake in its effect. This is the second time the loss of the S Pole on the magnetosphere was associated with significant plate movements.

The Zetas explained that a lean to the left is a temporary adjustment of the Earth, to evade the push against her magnetic N Pole by the aggressive and larger planetary body, Planet X, and that a reaction of a bounce to the right could also be expected during such times. Both the lean to the left and the bounce back are proving to be stressful times for the Earth. 

ZetaTalk
 Explanation 3/6/2010: These types of temporary adjustments will occur on occasion as the Earth pulls hard to the left, to evade Planet X. All this pushing and wobbling and bouncing lurches the Earth plates, and thus they move, causing earthquakes. Where this may come and go, the pace will only increase, and certainly not go away.

Then a lull ensued, between March 8-21, when no decided lean was noted and only minor quakes occurred. This was reflected in the magnetosphere readings. No loss of the S Pole was noted during this lull. Keeping count, lull with no loss of the S Pole = 1, significant plates movement with loss of S Pole = 2. The lull stopped on March 21-27, when the lean to the left returned, intermittently. During this period, there were quakes and signs of stress on the live seismographs in the Caribbean and continued hammering along the Andes in S America, but nothing major, as noted in Issue 178 of this newsletter. The magnetosphere reflected this stress by the loss of the Earth's S Pole repeatedly, on March 25 and 27. This is the third time the loss of the S Pole on the magnetosphere was associated with significant plate movements or plate distress. Lull with no loss of the S Pole = 1, significant plates movement or distress with loss of S Pole = 3.

 Then another lull ensued, from March 28-April 1. Neither the loss of a S Pole nor a twisted magnetosphere occurred, though the magnetosphere did show it was receiving blasts. Lull with no loss of the S Pole = 2, significant plate movement or distress with loss of S Pole = 3.Following this lull we returned to a lean to the left on April 2-3. After that, perhaps due to a bounce back to the right, two significant quakes occurred - the 7.2 in Baja on April 4 and the 7.8 in Sumatra on April 6. These quakes are significant in that both times the live seismographs went black, showing global magma sloshing. And the magnetosphere shows the stress of blasts with a twist on April 7. However, the S Pole did not go missing. Lull or lean with no loss of the S Pole = 3, significant plates movement or distress with loss of S Pole = 3.


Following the Baja and Sumatra quakes, a lean to the left again ensued on April 8-9, but eased by April 11. Significantly, the live seismographs were calm, showing lack of stress. The magnetosphere did not show a missing S Pole, and no significant quakes ensued. At the end of the lean, the Solomons had a 7.1 quake which registered worldwide on the live seismographs, though they did not go entirely black. Once again, the lack of a S Pole was not present, showing this magnetosphere change might be useful as a predictive guide. Lull or lean with no loss of the S Pole = 4, significant plates movement or distress with loss of S Pole = 3.

โลกมีสนามแม่เหล็กของตนเอง และรับส่งผ่านสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ และกาแลกซี่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านไปยังดวงดาวต่างๆตลอดเวลา คุณ Zeta รายงานว่าปัจจุบัน ดาวหาง บริวารดวงที่ 12 ของดวงอาทิตย์กำลังโคจรเข้ามาใกล้โลกเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จวบกับดาวหางดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลก 4 เท่า มีมวลมากกว่าโลก 23 เท่า และอุดมไปด้วยธาตุเหล็กเช่นเดียวกับโลก จึงมีสนามแม่เหล็กสูงกว่าโลกมาก 

โลกจึงได้รับผลกระทบมาต่อเนื่อง เมื่อดาวหางเล็งขั้วเหนือมายังโลก คลื่นแม่เหล็กที่ส่งออกมาจากดาวหาง ไม่ได้มีผลกราะทบเพียงแต่สนามแม่เหล็กรอบๆโลกเท่านั้น มันยังส่งตรงเข้าไปยังแกนโลกที่มีแมกม่าซึ่งมีตุเหล็กด้วยเช่นกัน และทำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดการเคลื่อนตัวในทิศทางต่างๆขึ้นกับแมกม่า ส่งผลกระทบไปที่เปลือกโลกส่วนต่างๆ มีผลให้เกิดแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัว เคลื่อนตัวมาชนกันบ้าง ทำให้มีการแยกตัวบ้าง เมื่อมีการชนกันจนแตกหัก ก็จะมีผลของแผ่นดินไหวตามมา ส่วนการขึงตัวของเปลือกโลก จะทำให้เกิดแผ่นดินยุบ แยก และซิ้งโฮล เช่นที่มีรายงานทั่วโลก ในขนาดต่างๆกันนั่นเอง