คุณแนนซี่ให้สัมภาษณ์

http://www.ainews1.com/article611.html

11:05 AM [NancyLieder] ummie, the Earth is OUR schoolhouse, not that we are to be rescued. Do they rescue us now? Ask cancer patients, or those starving in Africa. It is our opportunity to rise to the occasion!

11:05 AM [ummie] thank you

11:05 AM [NancyLieder] However, information is given extensively on the ZetaTalk website. Start with the Safe Locations information, the Last Weeks, etc.. They empower us with information, but are NOT allowed to rescue us. This is the rules.

11:06 AM [ummie] thank you

11:06 AM [mercyspirit] Who creates the rules?

11:07 AM [NancyLieder] The Council of Worlds, who are so high level they are disincarnate. This is in the Rules section of ZetaTalk. They are an elected body, like our Supreme Court (though that is appointed). All souls governed by the Coucil, including US, vote for the Council

11:08 AM [NancyLieder] Blind rage, a father and dash an infants brains out because it does not stop crying.

11:011:15 AM [NancyLieder] None but what is called the Earth's Dark Twin, which is a black hunk of rock.

11:16 AM [dancingbirch] so basically the zeta are the only ones around earth?

11:16 AM [ummie] ah

11:16 AM [NancyLieder] Dancing, heaven's no! There are over 1,000 life forms (most not hominoid) visiting.

11:17 AM [NancyLieder]
MANY in attendance as it is the Earth's Transformation, in service to help. Plus, the crustal shift, the pole shift pending, will result in 90% death rate on Earth.

11:17 AM [silk] who is responsible for crop circles? what are the messages of the crop circles?

11:18 AM [NancyLieder] In the Awakening section of ZetaTalk many crop circles are interpreted by the Zetas. Also click on Q&A on menu bar for recent interpretations. Mostly what Planet X is doing to the Earth, will do to the Earth, and its passage through our solar system.

11:19 AM [NancyLieder]
Crop circles are done by water creatures, as this is a way they can serve. Hard for them to conduct contactee visitations! Just speak to the jellyfish in the tank, etc. Kind of awkward.

11:19 AM [ummie] Nancy I noticed you have discuss planet x on your site..could you tell us anything aobut it

11:09 AM [franz liszt] did the Zetas talk of the SOHO pics too or only of Planet X?

11:10 AM [NancyLieder] Planet X is also known as Nibiru, Wormwood, etc. It comes through every 3,657 years or so for a passage past the Sun.

11:11 AM [NancyLieder] It is THE factor that causes periodic crustal shifts on our planet, the Jewish Exodus was our last one, the Flood another.

11:12 AM [ummie] ah ty

11:12 AM [ummie] I am trying to think of the questions garfield and lloyd would asd

11:12 AM [NancyLieder] The Zetas often are asked about the SOHO images, as in that article http://www.zetatalk.com/ ··· a550.htm

11:12 AM [dancingbirch] thank you for your information. I understand what you define as blind rage. But my question is if the zeta hybird the human to the point that human is phased out, so that the blind rage has left the planet hasn't the zeta then rescued the human from

11:12 AM [ummie] Has our sun shifted in the past 5 yrs

11:13 AM [dancingbirch] itself? I that the service the zeta gives to the human and the human's service to the zeta is sacrifice of its known self?

11:13 AM [NancyLieder] Dancing, one way to look at it, yes! But mankind is developing into class A souls, Service-to-Other, despite blind rage.

11:14 AM [NancyLieder] ummie, our Sun has not shifted BUT the Earth has been in a wobble since early 2004, due to the influence of Planet X on Earth. This is what you are detecting, the Sun not being where it ought to be often.

11:14 AM [ummie] that makes sense ...thank you

11:14 AM [dancingbirch] thank you

11:14 AM [NancyLieder] Dancing, STO gives unhesitatingly to others, cares for them like the self.
NO money in these socities, etc.

11:14 AM [ummie] are there any other hidden planets or objects behind the sun

11:15 AM [NancyLieder] None but what is called the Earth's Dark Twin, which is a black hunk of rock.

11:16 AM [dancingbirch] so basically the zeta are the only ones around earth?

11:16 AM [ummie] ah

11:16 AM [NancyLieder] Dancing, heaven's no! There are over 1,000 life forms (most not hominoid) visiting.

11:17 AM [NancyLieder] MANY in attendance as it is the Earth's Transformation, in service to help. Plus, the crustal shift, the pole shift pending, will result in 90% death rate on Earth.

11:17 AM [silk] who is responsible for crop circles? what are the messages of the crop circles?

11:18 AM [NancyLieder] In the Awakening section of ZetaTalk many crop circles are interpreted by the Zetas. Also click on Q&A on menu bar for recent interpretations. Mostly what Planet X is doing to the Earth, will do to the Earth, and its passage through our solar system.

11:19 AM [NancyLieder] Crop circles are done by water creatures, as this is a way they can serve. Hard for them to conduct contactee visitations! Just speak to the jellyfish in the tank, etc. Kind of awkward.

11:20 AM [silk] so there is not getting around this pole shift and the lost of 90% of life on this planet?

11:20 AM [sparrow] .:}

11:20 AM [NancyLieder] No, Silk, wishful thinking will not make it go away. Does that work with cancer and starvation today?

11:20 AM [silk] no ..... ok

11:20 AM [franz liszt] Earth as a planet needs developing too

11:21 AM [NancyLieder]
The Earth of the future will clean up, no more polution. No more killing off the fish. No more land fills, etc.

11:21 AM [silyeone] nice but don't we at least get training wheels?

11:22 AM [ummie] Is there a reason many people feel the desire to collect magnets

11:22 AM [NancyLieder] Oil spills, enslavement, strip mining, underground mining, nuclear pollution, nuclear bombs, mines blowing off legs, starvation, disease, veal from calves in boxes, I could go on and on.

11:23 AM [NancyLieder] If you are highly STO and allowed to incarnate again on Earth, you will be born into high tech communities and learn quickly.
MOST humans however are neither STO or STS and will be taken to a water planet to incarnated into a type of octopus.

11:24 AM [ummie] oh I dont like that

11:24 AM [dancingbirch] wow sounds bizzare

11:24 AM [silk] HAARP, CERN and many things like it have been created on this planet. What effect will Plant X have on these man made creations?

11:24 AM [NancyLieder] ummie, I have no idea. Our magnetosphere is very twisted and disturbed though, and this affects all life. The compass is very unreliable.

11:24 AM [ummie] yes I have noticed

11:25 AM [silk] oops PLANET X* not plant 

11:25 AM [NancyLieder] Man's technology will be destroyed and not rebuilt. CERN is not hurting us, as we toddlers are not allowed tools by which we can destroy our planets like that. HAARP also does NOT cause earthquakes, despite the disinfo hype.

11:26 AM [franz liszt] are there beings from Sirius working together with the Zetas?

11:26 AM [NancyLieder]
The grid will go down, roads torn up, landing strips unusable, gas and oil depots explode and burn, NO distribution of fuel or food stuffs. Garden and grub for grubs or fish or die, is the message. Back to nature.....อย่างนี้ต้องพึ่งตนเองเท่านั้น ความจำเป็นในการตุนอาหาร น้ำสำหรับระยะแรก ที่โลกย้ายขั้วจึงจำเป็นสำหรับการมีชีวิตภายหลัง จนกว่าจะผลิตพืชผักกินเองได้

11:27 AM [NancyLieder] Of the 1,000+ life forms, there are also lots of hominoids. They come from all over......มนุษย์ต่างดาว คล้ายมนุษย์จะมากมี อย่างนั้น?

11:29 AM [ummie] Nancy will planet x look like a second sun to us on earth

11:29 AM [franz liszt] or a second moon?

11:29 AM [NancyLieder] Yes, already has in 2003 and on occasion recently too. Two suns rise, two suns set. Very dramatic. I will try to find a good link.

11:29 AM [ummie] ty nancy

11:30 AM [ummie] franz I think it will be planet x which looks like the 2nd sun during day and the 2nd moon at night

11:30 AM [sparrow] When will this be?

11:31 AM [ummie] sparrow i am not sure

11:31 AM [NancyLieder] http://www.zetatalk.com/ ··· 1051.htm
Second Sun

11:31 AM [sparrow] near future?

11:31 AM [ummie] thank you Nancy

11:31 AM [sparrow] ty Nancy

11:32 AM [NancyLieder] You do not see Planet X at night. BUT if you want proof that something is amiss and the government lying to you, check out where the MOON goes during the night. Very extreme orbit.

11:32 AM [dancingbirch] thanks nancy you have given me allot to think about

11:32 AM [sparrow] I have noticed!

11:32 AM [dancingbirch] thanks nancy you have given me allot to think about

11:32 AM [sparrow] I have noticed!

11:33 AM [ummie] I think we all have a lot to think about..and a lot of reading to do at Nancy's site

11:34 AM [sparrow] Are we concluding this chat?

11:34 AM [ummie] Does anyone have any other questions for Nancy

11:34 AM [ummie] sparrow I dont know yet

11:34 AM [franz liszt] will there be another object near earth?

11:34 AM [sparrow] I am asking how soon is the first prediction bearing fruit Nancy?

11:35 AM [NancyLieder] Venus and the Dark Twin will loom near Earth before the pole shift happens, yet, as their orbits are disturbed, but will not strike Earth or our Moon.

11:35 AM [franz liszt] wow

11:35 AM [sparrow] How is love known to the Zeta's?

11:35 AM [NancyLieder] In Hindu gods, Shiva is Planet X, and his dark wife Kali is the black planets, the Earth's Dark Twin.

11:36 AM [NancyLieder] The Zetas have stated that the 7 of 10, which will 'shock the world' will occur by end of 2010. This can be either than Indonesia will sink a lot, Singapor premanently flooded, etc or S America roll over some Caribbean islands, or New Madrid, etc But we t

11:37 AM [NancyLieder] think Indonesia will be it. Pakistan is already sinking, Jarkarta too.

11:37 AM [NancyLieder] Love is empathy and caring for others. In all life forms.

11:37 AM [mercyspirit] then it's not man made catastrophy?

11:37 AM [sparrow] Is it of great depth & dimension?

11:37 AM [NancyLieder] If you are talking about sex, that's something different! Read about sex in the worlds section.

11:38 AM [sparrow] No not sex...

11:38 AM [NancyLieder] Mercy, no, Global Warming was a hoax to distract from the presence of Planet X. Al Gore, bless his heart, lied like crazy and knew it.

11:39 AM [NancyLieder] Sparrow, love is a quality of the SOUL. Heroism happens in all worlds. Giving ones life for another, etc.

11:39 AM [sparrow] it was clear to many... his lies..Thank you beloved..

11:39 AM [NancyLieder] How do you measure depth and dimension in a fish, or a bird? They might think mankind shallow. We certainly are in the main!

11:40 AM [ummie] So the most important thing man could work on now..is learning to love others and to be compassionate?

11:40 AM [sparrow] the main stream...?

11:41 AM [NancyLieder] ummie, this saves your soul, yes, the ultimate goal in any case. These bodies more on. Plan to care for others during the coming times, don't let despair and sense of abandonment rest with the orphans, etc.

11:41 AM [ummie] thank you Nancy

11:42 AM [franz liszt] ty 

11:44 AM [NancyLieder] Love will have a blooming going into the shift, as it ought, those with great love in their hearts responding to the realization that little else matters,

11:45 AM [mercyspirit] must I be an occutopus?

11:45 AM [NancyLieder] Other than this, for helping yourself and others, check out the Safe Locations information. Link at left on my home page.

11:45 AM [ummie] If there are no more questions, I would like to thank Nancy for giving of her time to help us

11:45 AM [NancyLieder] Mercy, this is in your hands!

11:46 AM [ummie] thank you Nancy 

11:46 AM [silk] Thank You Nancy Lieder

11:46 AM [silyeone] thank you Nancy Lieder

11:46 AM [NancyLieder] It was my pleasure to be here!

11:46 AM [franz liszt] thank You 

11:46 AM [mercyspirit] thank you nancy

11:47 AM [JamesinOz1] Thanks for your time Nancy.

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share