ภารกิจชีวิตการเกิดของมนุษย์

http://www.ainews1.com/article613.html

ZetaTalk: Foreknowledge
Note: written May 15, 1997. Planet X and the 12th Planet are one and the same.

คนส่วนใหญเกิดมาแรกๆยังไม่รู้จุดมุ่งหมายของการมาเกิดของตน ต่อมาเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นบางอย่าง ก็จะรู้ว่าตนเองกำลังมุ่งไปสู่จุดใด ต่อการมาเกิดคราวนี้

Many people, when encountering information about the coming geological changes due to occur just after the millennium, feel that the information strikes a resonance with them, is something they somehow knew about all along, and due to this connection with their own internal knowledge these individuals begin to seriously prepare for the changes. Such foreknowledge is due to one of three information pathways being in place.

  • The individual may be a contactee, and due to the frequent visitations that serious contactees receive, the subject invariably comes up. Not all contactees have foreknowledge of the coming cataclysms, as this information is not imparted due to ourwishes, but because it fits into the context of The Call given. Say, for instance, that the contactee is concerned about a child and the changing world this child will have to live in. This is a natural context to discuss the coming cataclysms. If the contactee is concerned about an aging parent who will shortly die, or the ethics of receiving a reward for something they were inclined to do anyway, the subject may not come up. Thus a contactee may or may not have foreknowledge.
  • The individual may be perceptive regarding geology, inherently logical, and find the towering mountains and separating continents not explained at all by conventional explanations. If they encounter information about wandering poles and coal seams in the Antarctic and flash frozen mastodons with green grass in their stomachs in the Arctic Circle, their unease increases. Thus the subconscious begins to put things together, and they have arrived at a logical conclusion at odds with the explanation prated by scientists at Universities and published in the news. They know something has been left out, and when they hear about the periodicy of the geological changes, and the theories about the 12th Planet, it all falls into place. Thus inherently logical, independent thinkers may arrive at foreknowledge on their own accord.
  • They have foreknowledge from birth, actually prior to birth, as due to discussions with the birthing envoys prior to selection of their next incarnation the subject came up and they pressed for an incarnation wherein they would have a significant role. Such incarnations allow alien visitor answering The Call to cut to the chase, as you say, and discuss the issues right off. Such pre-birth knowledge going into an incarnation finds the human vaguely aware that there is a role they have chosen that is out of sync with the routine flow they see about them. They have had a sense of preparing, all their life, forsomething, but are not consciously aware of what the something is. When they encounter others aware of the coming cataclysms, the overwhelming earth changes and concurrent societal changes, they suddenly understand the mission.

Note: below added during the Dec 7, 2002 Live ZetaTalk IRC Session.

Of the 4 billion souls not formerly incarnated, who may or may not spark during this lifetime on Earth, there have hardly been pre-birth understanding of the shift. Of the billion who are reincarnating, almost none knew of the pending shift, even if they have lived through them previously. The reason for this is simple: mankind is here, in 3rd Density, to make his orientation decision, and this is best made when he is presented unexpectedly by situations. To be warned, to have time to plan, to place himself in safe quarters and countries and situations, reducesthese opportunities. Thus, warnings, prebirth or otherwise, are not done, and avoided in fact.

และหลายๆคนอาจมารู้ภารกิจ เมื่อมีเวลาเหลืออยู่ไม่มากแล้ว ที่โลกจะเกิด PS

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share