ทัสสนะคติชาวโลกส่วนใหญ่

มนุษย์ส่วนใหญ่ยังพึ่งพาสมองส่วนหน้า ที่ยังลำเอียงบอกตนเองให้ยอมรับฟังความเป็นจริงของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม หรือหลอกตนเองเอาไว้ในความจำ ใช้สมองส่วนจิตใต้สำนึกน้อยมาก คุณ Zeta วิเคราะห์รายละเอียดดังกล่าวทั้งหมดเอาไว้อย่างไม่ต้องตีความเลยทีเดียว

Things seem very sureal now. The sky is tinted an odd color due to Planet X, the weather (as In Bogata Columbia) is crazy, the economy is crashing, Bush is being painted as nuts by the main stream media, ,etc. When will people start tp pay attention? I am amazed each passing day that people do not seem to be able to even begin to connect the dots. I sometimes wonder if the stupified world will even notice the extreme lean to the left or other major distuptions? Is it just that the really big stuff has to start first?[and from another] I have not seen Planet X in a very long time, but I undoubtedly saw it night before last.[Nov 8] The sun had already set, but there was a dim sun-looking object near where the sun had set. It was not as large as the setting sun and was colored pinkish-orange, like the sunsets always are now due to intense chemtrail activity and the red dust. If I was not the sole breadwinner with bills I cannot avoid yet, we would be moving right now as I take the special Zetatalk this past week very seriously. At least we are out of the big city and closer to our safe location. There were two gas explosions here this past week alone. Also, it is very quiet in the country, and my son and I have both heard strange rumbling sounds that go on and on, but there are no planes and no vehicles or anything else to explain them. And I can see the night sky easily in the country, and the wobble is incredibly obvious.

Nancy can tell you that she hears complaints daily that people simply will not listen. Those aware, alarmed and seeing the Earth changes trot out for unbelievers the geological changes in the past, ZetaTalk accuracy, folklore and the many prophecies in every part of the globe, every country, and receive in exchange blank stares from listeners. What the messengers are encountering is the denial. This is not new to the pole shift scenario. This occurs every day when a wife finds evidence on her husband's clothing that he is having an affair. She decides not to acknowledge what she is seeing. This occurs when a doctor tells a patient he has only months to live, and the patient convinces himself that the doctor is incompetent and that he, the patient, feels fine. Denial, as we have repeatedly stated, will only increase as the Earth changes increase, so that those who cannot deal with what is before them will get more shrill, attack the messengers more, and argue with any proof put before them. Those who can deal with the situation will do so, and those who cannot will deny or go insane.

ผู้ที่กำลังคิดกำลังทำเพื่อเตือนสติแก่เพื่อนๆ ต้องให้ความสงสารและวางใจเป็นกลางเอาไว้ สิ่งที่ควรทำตนเองได้ทำแล้ว ไม่ต้องไปหวังผลใดๆ นึกถึงคำคนโบราณเอาไว้ คนอาจเห็นกงจักรเป็นดอกบัว พวกเขาเห็นของเขาอย่างนั้นจริงๆ ก็ต้องปล่อยเขาไป มนุษย์ที่เกิดมาทุกคนมีสิทธิ์เต็มที่ต่อแนวความคิดเป็นของตนเองอย่างอิสระ เป็นแต่ว่าใครจะเลือกเดินทางมืดหรือทางสว่างเท่านั้น ต้องปล่อยไปหรือวางเสีย