อาหารการกินขาดแคลน_วิเคราะห์โดยคุณ Zeta

http://www.aiinews1.com/article659.html

เมื่อฤดูกาล แปรเปลี่ยนรวดเร็ว พืชพันธุ์ไม่ทันตั้งตัว หรือกำลังจะเก็บเกี่ยวก็เกิดน้ำท่วม เกิดติดต่อกันทั้งปี อาหารภาคเกษตรกรรมย่อมขาดแคลนแน่นอน หลายๆประเทศเริ่มไม่ส่งออก กักตุนเอาไว้บริโภคภายในประเทศของตน ส่วนอีกหลายๆประเทศทั่วโลก ไม่ได้เป็นผุ้ผลิต ก็จะยิ่งขาดแคลนหนักข้อยิ่งขึ้น และการจราจลวุ่นวาย ในเรื่องขาดแคลนอาหาร ก็จะทวีเกิดขึ้นไปทั่วโลก ซึ่งไม่มีรัฐบาลของชาติใดที่จะแก้ไขได้...เรื่องร้ายแรงเหล่านี้ ผู้ที่ติดตามข่าวสม่ำเสมอก็จะค่อยๆตระหนักได้เอง และจะเห็นชัดว่านับแต่ต้นปี 2012 ไปจะต้องเริ่มตุนเสบียงอาหาร สำหรับตนเองและครอบครัว ให้พอมีกินไปอีกตลอดปี กว่าจะเริ่มปลูกพืชต่างๆได้ในกรีนเฮาส์ ซึ่งต้องใช้เวลา และคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบวิธีการด้วย ซึ่งต่อไปทุกครอบครัวต้องรู้จักวิธีผลิตอาหารเอาไว้รับประทานเองในครอบครัว เหลือจึงพอมีแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนกัน

In many parts of the world, diet is restricted to what the community can grow for themselves, or catch, or kill in the forests or grasslands. There may be berries in the summer, but not in winter, fresh vegetables in the summer, in season, but only dried roots in the winter, essentially dehydrated for preservation.

 

Meat may arrive only occasionally, after a successful hunt, and be cause for celebration. Where the community is close to fishing, rivers or lakes or perhaps the seashore, a steady diet of fish can be expected in some manner.

 

Modern man has grown accustomed to the super market, where fresh produce from around the world is in abundance, available. If not fresh, he has come to expect frozen foods of great variety, or dried, so that his diet is without seasons and can span the world. Bored with simply doing away with the seasons, modern man experiments with recipes from different cultures - Mexican, Chinese, Italian, Indian.

What will this modern man find he has to EAT, after the shift, when the super markets are looted and no new distributions on the way? We will address this by population type, as the results vary:

  • Those in the cities, who have lost of never had experience with gardening and herdskeeping, or fishing in the wild which requires skill, will have the rudest shock.
  • First, they will be isolated in their cities by the destruction around them, such that they cannot easily travel to the country side.
  • Second, food will run out in the cities, such that the starving survivors look about them, and even at each other, hungrily. Most will starve, getting weaker and sicker until death overtakes them. Those who give in to the urge to cannibalize will soon die also, simply because the food source will run out. Thus, growing food in the cities is not a valid subject, as such an activity won't exist.
  • Those in the suburbs, who have land about them and are perhaps conjoining the countryside, will at first deplete their personal stores, the local food markets, and then begin roaming into the countryside. The family pets will get killed and roasted, and that fat so much desired to be shed will be used just to keep the body going for many months. Eventually, suburban families will need to learn to forage, turning over logs in the woods to look for grubs and worms, and attempting to fish in streams or rivers. Catching small mammals such as rats, which eat just about anything, will also be a food source children may catch, in their desperation, and may even eat raw if the parents are dulled by madness. Earthworms can eat sewage, and rotting material, but this is not a voluminous production, so should not be expected to feed a community from their own sewage. Thus, survival in the suburbs, or growing food, will become a foraging practice by those able.
  • Those in the country, who farm, or are familiar with gardening and hunting practices, will take a different tack from the start. The farmer with cattle will soon find that his cattle are getting thin, staggering about from hunger, and will eat the herd to thin it out. Thus, the farmers in the area will finally conclude that certain animals are more useful than others, in the Aftertime. Chickens eat bugs, forage for themselves, and come home to lay their eggs if given a safe and private roost. Ducks likewise eat whatever grows in or around ponds, which will be numerous in the drizzle, and don't require a dry spot to roost. Goats, which eat anything, and pigs which root in the ground for whatever might be edible, can likewise be kept within limits if the surrounding country can sustain them. Some vegetation will struggle along, weeds which are hardy, and plants that grow in the gloom or dim light normally. If the group had not researched and anticipated this environment, but find themselves without seed or seedlings for dim light gardens, then they will be chewing on weeds for an alternative to grubs and whatever they can catch to roast over a small evening fire. Farmers are naturally resourceful, being at the lower rungs of the ladder in all supposedly civilized cultures, and will adapt. If a particular weed grows well, proves to be edible, the farmer willhusband this, grow it, protect it from wildlife, and sell it. Thus, growing food in the country is possible, depending upon the adaptability of the farmers in the area.
  • Coastal survivors will have access to harvest from the oceans. Fish will flourish in the oceans, so survival communities on coastlines should relay upon this are a first resource. Those communities may tire of fish, so experiment with seaweed recipes for variety, and go inland to trade with other communities who will value dried or preserved fish. Inland, fish in the native ponds and riverways will likewise survive, but not in numbers greater than the environment can sustain. What do these fish eat? Algae, duck weed, bugs that live on slime in the waterways.

All this is dependent somewhat on sunlight, as the base is vegetation in the waterways. Thus, native fish may actually be in reduced numbers if in gloomy areas, and be considered a prize when caught. For those farmers turning to aquaculture, where plants can be grown in human sewage, and then fed to the fish or livestock, this will prove to be a renewable resource that adds to the food banks. Here again, the key is light, as to turn sewage into food, one needs plants that require at least some light.

สำหรับผู้ที่ไม่ถนัดกินเนื้อสัตว์ ก็หันมาปลูกข้าว ปลูกถั่ว ปลูกงา และพืชหัวอีกหลายชนิด ที่มีไฟเบอร์สูง ช่วยให้อิ่มทนและมีแครอรี่ต่ำ ไม่อ้วน ไม่หิว และยังไม่ต้องดื่มน้ำมากด้วย

 

Tags: aftertime, communities, pole, shift, starvation, survivors

ต่อไปนี้การผลิตอาหารการกินจะยิ่งประสบปัญหานาๆประการมากยิ่งขึ้น อะไรเป็นเหตุที่กล่าวเช่นนั้น ลองมดูการทำนายและวิเคราะห์สาเหตุของคุณ Zeta นานมาแล้ว

Hot and Cold

The Zetas have predicted a blending of the seasons as the Earth wobble worsens. Where we are not there yet, we certainly are getting hot and cold extremes. 

ZetaTalk Prediction 5/11/2002: Weather irregularities will continue in the manner we have described since 1995, with increasing swings and extremes. In that weather irregularities are smoothed, by nature, by increased atmospheric activity or ocean currents, temperature extremes will not occur. Rather, oscillating extremes, similar to what the world has already experienced, will occur. Sudden shift to cold weather, sudden unseasonably warm weather, and the like.

ZetaTalk Prediction 1/12/2000: And likewise there will increasing be very cold summers. This is a new angle - very cold summers. This has been relayed in the past, in ancient reports of what the Chinese called a world cycle, meaning the approach of another pole shift, where snow fell in summer.

Per this Zeta prediction, snow in summer began to show up in the year 2000 but in 2011 unseasonable snow has become almost common, along with record breaking heat, as noted in a Pole Shift ning blog. 

IMAGE: Hot/Cold Extremes

Summer Snow in Hawaii on Mauna Kea?
June 6, 2011
http://www.hawaii247.com/2011/06/06/summer-snow-in-hawaii-on-mauna
Experts say it's the coldest weather up there in June recorded in nearly 40 years. After crews cleared the roadways and sun melted some of the snow, a few visitors braved the trip to the summit and were rewarded with clear skies and just enough snow to do some sledding with bodyboards.
 
Wild Weather Forecast to Continue
June 8, 2011
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/06/08/3238867.htm
Snow has blanketed parts of north east Tasmania, and rains are forecast to continue this afternoon in the state's south.
 
Rare Snowfall Blankets African Desert
June 9, 2011
http://www.irishweatheronline.com/news/general-news/rare-snowfall-blankets
Parts of the south-west Africa nation of Namibia usually associated with heat and dust have been blanketed in snow. A storm brought sub zero temperatures and snow to the Namib-Naukluft Park this week, which local forecasters have described as an extremely rare event.
 
Feeling Hot, Hot, Hot? May Warmest on Record
May 31, 2011
http://www.3news.co.nz/Feeling-hot-hot-hot-May-warmest-on-record/tabid/423/
If you have felt a bit sweaty this month, it was not just a touch of flu. Climate agency NIWA has confirmed it has been the warmest May on record.
 
Temperature Anomaly in Northern Siberia
June 6, 2011
http://www.meteonovosti.ru/index.php?index=1&ts=110606144159
Heat in northern Siberia is widening. In the Turukhansk district in the Khanty-Mansi district on Sunday marked the highest temperature in Russia, + 30-31 degrees. In Sochi, located more than 20 degrees south of Nadym, today is not above +25 degrees!
 
Record Temperature at 51 C in Kuwait
June 2, 2011
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2171091
The country is currently affected by an unusual heat wave, recording high temperature of 51 degrees Celsius in Abdali

รายงานดังกล่าวข้างต้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากร้อนไปเย็นหรือฝนตกไม่ตรงฤดูกาลจนเกิดน้ำท่วมพืชพันธุ์ไม่ทันเก็บเกี่ยว เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์ เวลาและแรงงาน

สาเหตุธรรมชาติแปรปรวนไม่ได้หยุดอยู่เพียงนี้ กำลังจะต่อไปที่การผสมฤดูต่างๆ สลับไปมาในเวลานับวันเท่านั้น ถ้าเป็นอย่างนั้น ไม่มีกรีนเฮาส์สำหรับผลิตอาหารกินเอง ก็หมดหวังที่จะพึ่งผู้ผลิตตามปกติอีกต่อไป เขาจะทำเท่าไรก็ไม่ทันกับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงมาทำลายพืชผลของพวกเขาเสียหายทุกรอบ จนหมดกำลังการผลิตไม่สามารถแก้ปัญหาในบริเวณกว้างได้

แต่ละครอบครัวในแต่ละชุมชนต้องหันมาพึ่งตนเอง ผลิตอาหารรับประทานภายในครอบครัวตนเอง เหลือก็แบ่งปันแลกเปลี่ยนเพื่อนบ้าน และกรีนเฮาส์จะต้องพึ่งพาไฟฟ้าให้แสงสว่างแก่พืชได้ด้วย เนื่องจากแสงพระอาทิตย์ลดน้อยลงด้วยหมอกควันและเมฆฝนหนาทึบ  ตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ทีเดียว กับวิธีและระบบผลิตไฟฟ้าใช้เอง

หากร่วมมือกันหลายๆกรีนเฮาส์ เพื่อเลือกปลูกพืชต่างๆชนิดกันเอาไว้แลกกันกิน จะได้มีพืชผักหลากหลายชนิดเอาไว้หมุนเวียนแลกเปลี่ยนกัน

ดังนั้นผู้ที่อยู่บนที่ดอนขาดแหล่งน้ำ จะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องพึ่งพาธรรมชาติและเก็บสำรองน้ำฝนให้พอแก่การใช้สอยด้านเกษตรกรรม

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share