พฤติกรรมชาวโลกระหว่าง Earth Transformation

http://www.ainews1.com/article672.html

ในระหว่างที่โลกกำลังจะ Transformation สังคมโลกมนุษย์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ที่จะพยายามแกฉวยโอกาส ให้ตนเองได้เปรียบ โดยเฉพาะพวกที่มีคติเห็นแก่ตัว เช่นคำถามของผู้ที่ถามเข้ามายังคุณ Zeta และได้รับคำตอบที่ครอบคลุมกว้างขวางมากดังนี้

ZetaTalk Chat Q&A for October 16, 2010

I have read that in the year of 2005, some Senior members of the Masonic held a secret meeting in London to discuss the launching of World War III before or after 2012. So as to use biological warfares and nuclear war to destroy the world population, particularly the eradication of yellow race, including the main population of China and Iran. After launching the war and achieving their purpose of eradicating the world population, the truce will be announced, a worldwide powerful and centralized government will be managed to build up in order to govern various countries. The Zetas have said that the poleshift would result in 90% of the population perish on the planet, but if there indeed will be World War III, which will lead to most population extinction, then it is conflicting with poleshift theory . Is Masonic planning to launch the World War III before or after 2012?

Prophecies made about the End Times often have a mix of speculation about warfare, great reduction in the populace, and attempts at world dominance. This all certainly can be predicted based on what is known about the future. The Earth's transformation has been scheduled for this time. Polarization of the spiritual orientations into Service-to-Other and Service-to-Self camps always occurs during a Transformation. This is because the Service-to-Self sense they are being pushed off the planet and struggle to retain a piece of the pie, as they did on Earth attempting to retain S America and Africa as Service-to-Self continents. Therefore, attempts at world dominance, and plans to this end, emerge among Service-to-Self elites. The polarization is also because those in the Service-to-Other on the planet are preparing to ignore those in the Service-to-Self in the future, after 3rd density, and are practicing their skills in this regard. 

This tends to enrage the Service-to-Self, who make threats and attempt to intimidate. It ispredictable that starvation would increase as the time of the pole shift approached, due to the Earth changes anticipated. Starvation predictably has two factors that would impel toward war. Leaders frequently point the finger across the border to blame another country or culture so as to focus the anger in the citizenry away from the leaders. And often, when one country seems to have more food and good fortune than another, there is a prize to be sought by invasion. We have stated that 
WW III will not occur, though sabre rattling will occur, because there is no prize to be gained by an invasion. All are suffering, and none have food stocks. The invasion of Iraq was for oil, but even this prize can no longer muster enthusiasm for an invasion. 

The elite, being basically of the Service-to-Self orientation, like rules and structure. This is true of organized religion and royalty too. Thus the association of the elite with organizations like the
Masons, which are so highly structured. The elite are also variously classified into the Illuminati or the New World Order crowd, but regardless of how classified, the organization and focus of the elite remains the same. They wish to dominate, retain their position on top of the pile, and to take advantage of any turmoil to sculpt the future to their liking. This has always included population control, even in eons past. Those in the Service-to-Self do not care about the suffering of others, and look upon the common man as a commodity to be used for their benefit. If the common man is useful as a slave labor force, then keep them. If not, then eliminate them as a worrisome threat as they may potentially spread disease or riot. The stories of plans to eliminate vast swaths of the populace bybiological warfare or pandemics, the spread of disease via vaccinations or chemtrails, and forced labor camps whereby only the hale would survive have their basis in fact, as we have so often pointed out. 

The Bush/Cheney administration was very much in sympathy with these efforts and attempted to facilitate this agenda. Since losing the White House when no longer able to effect election fraud via their paperless Diebold voting machines and frank manipulation of voter tallies, those supporting the Bush/Cheney administration have gone underground. Of course they meet periodically and plot and plan. This is no longer the issue. The chemtrail effort is run by the wealthy, not the US government. It was intended to have the US military join the effort to poison the citizenry, but when the US military discovered this plan, and rebelled, sickening the populace via chemtrails stopped. It is now a fogging operation, to help hide Planet X from the citizenry. This has been the trend since Obama took office. The New World Order can no longer count on the support of the US government. The elite are on their own, and shrinking back into their bunkers.

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share