Galactic Citizens

http://www.ainews1.com/artticle719.html

ในเรื่องราวของสังคมที่อุดมไปด้วยผู้มีจิตใจดี ช่วยเหลือผู้อื่นให้อยู่กันอย่างพี่น้อง นั้น คุณ Zeta มีรายละเอียดที่ศึกษาแล้วจะแปลกใจ แต่คุณ Zeta ไม่ได้นำมาพูดเล่นๆ ลองแวะศึกษาก่อน เพื่อประดับสติปัญญาของสังคมอนาคตอีกรูปแบบหนึ่ง ที่หลายๆคนที่รอดเข้าไปในโลกใหม่อาจได้พบเห็นและเข้าไปสัมผัส

I was wondering, in the situation of a group of people who have prepared well for the pole shift and find that they are managing to create an excess of food, yet the group is located in an isolated location and not many others end up coming by, the question is: in this, I'm sure, rare situation (in that most groups will probably have no trouble finding orphans and most groups won't manage to create extra food), if the group was interested in caring for and feeding orphans, would it be necessary for the group to venture away from their area in search of orphans, or in this kind of situation would it be likely, or even possible, that the transport of orphans to the group in question would be facilitated?

The issue of who will be assisted during the pole shift and in the Aftertime, and to what degree, is a very complicated issue. There is the issue of spiritual orientation, where those who are highly Service-to-Other are given unhesitating assistance, whether this soul is incarnated into a child or an adult. But this is only true where the Service-to-Other individual is in an environment where those in the Service-to-Self cannot take advantage of the situation. The assistance must be delivered to a group under the unquestioned control of those in the Service-to-Other, takeover by the Service-to-Self not possible. 

We have stated that polarization of the orientations increasingly occurs during the Transformation. The Service-to-Other choose to live with each other, with the undecided drifting to spend time with each other as they find those in the Service-to-Other too dedicated and serious. What happened to the constant focus on fun, fun, fun? The children go off to play with each other, in essence. Those in the Service-to-Self are expelled, and end up spending time with each other likewise as rejects, but also because they understand each other's needs. Rules and a strict pecking order are what they seek. But despite polarization, the Earth will have a mixed society when the pole shift hits. 

Then there is the issue of who gets to live in our domed cities with ourselves and the hybrids. Where the Element of Doubt can be maintained, highly Service-to-Other children and adults about to die in disasters or during genocide attacks are rescued and taken to domed communities to live with us. This occurs whether these humans are acquainted with ourselves or the hybrids or not. In the grip of horror, and at the point of death, the shock of encountering a Zeta or a hybrid is the lesser issue, and they are rescued with relief, not an increase in anxiety, as the result. Eventually all these adults and children will be involved in outreach activites, after the pole shift, in essence no different than if they had remained in human society. 

Where the Element of Doubt is not an issue, and the area is controlled by those in the Service-to-Other, alien assistance may be bold and wide spread, moving beyond the mere delivery of perpetual batteries and the like. It may approach the equivalent of life in our domed cities, with conscious contact and endless teamwork on the many problems survival communities inherit. When the region arrives at the point where only those in the Service-to-Other are living there, domed cities will be quickly constructed and the survivors invited to take residence. Aliens of all kinds, who have participated in the Transformation, will be present in these cities also, as becoming galactic citizens is part of the Awakening process. 

In mixed settings, especially where dominated by Service-to-Self gangs or where survival possibilities are grim because of starvation and violence, those in the Service-to-Other will receive assistance in the form of rescue. Children will be rescued and taken to the domed cities, or will be rescued by humans who have chosen such a role for themselves. Adults may likewise be picked up and taken to the domed cities, but more than likelywill be guided to meet up with other survivors, in communities leaning heavily toward the Service-to-Other. One form of assistance is to confuse those trying to locate these communities, a type of cloaking so discovery does not occur. In these matters, for Service-to-Other communities to locate in remote, rural areas is best, keeping a low profile, as cloaking is then facilitated. 

In all of this, it is the essential spiritual orientation which is the determining factor. Those who do not qualify for assistance are endlessly trying to maneuver so they can benefit. They will try to capture and cling to Service-to-Other survivors, thinking this will force aliens to assist the whole community. In that those in the Service-to-Self do not judge Service-to-Other motives well, they are most likely to have captured bragging claimants instead, those who loudly proclaim themselves to be Service-to-Other when they are quite definitely undecided at best. They may also try to keep a watchful eye on developing Service-to-Other communities, thinking to invade them when alien assistance has arrived. None of these maneuvers will work, as their plans are not secret when telepathy tells us of the plans as they are hatched.

เคยอ่านเรื่องสังคมของ galactic ที่คุณ แนนซี่เขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้ ฟังดูแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคตหรือไม่ แต่เมื่อมารับทราบสิ่งที่คุณ Zeta นำมาเล่าให้ฟังนี้ จึงเข้าใจดีขึ้น และจะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างโลกย้ายขั้ว ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศสหรัฐฯเท่านั้น ที่ชาวดาว Zetas ได้รับมอบหมายจาก Council oof Worlds ให้มาช่วยเหลือประชากรในประเทศสหรัฐฯโดยตรง

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share