ความหวังสุดท้ายของเศรษฐี

http://www.ainews1.com/article732.html

ในขณะที่ยังมีกำลังเงินและโอกาส พวกมหาเศรษฐีก็พยายามทุกทางอย่างสุดฤทธิ์ ติดตามตรวจสอบคำแนะนำต่างๆของคุณ Zeta อย่างรอบครอบต่อการคัดเลือกทำเลสะดวกปลอดภัย ในระหว่างและหลังจาก Pole Shift แล้วก็ตาม เพื่อรักษาดำรงไว้ซึ่งธุรกิจอนาคตของตนอย่างเต็มที่ ถึงจะอย่างไรก็ตามลองมาฟังการวิเคราะห์ปัญหานี้ที่มีผู้ส่งคำถามยาวเหยียดมาถึงคุณ Zeta

ZetaTalk Chat Q&A for October 16, 2010

What's up with both Google and Apple locating 2 of the world's most massive new data centers within 30 miles of one another in a backwoods region of North Carolina? There were/are, indeed, low cost electrical power, tax and land incentives to attract both of these fierce Internet & IT technology industry competitors. However, it seems more than coincidental that both of these massive data centers - which, in effect, constitute the construction of the largest new Internet backbone node in the entire United States - were purpose built in a distinctly non-techie, rural and relatively unknown and sparsely populated area of North Carolina. At locations about 100 miles distance from the ZT recommended 100 mile outer danger boundary marker of and at 700+ foot altitudes above the ZT projected 200 foot altitude impact of any Pole Shift related east coast tsunami. Plus both of these locations are at least 225+ feet above the ZT projected 675 foot altitude Pole Shift Aftermath flood zone in North Carolina. And it connects to Virginia, the geographical left hand seat of U.S. political power! Would ZT care to comment if these moves merely represent a forcing function of cutting edge industry economics and competitive strategy factors - OR - if these maneuvers are disguised strategies to deal with the potential adverse impact of Pole Shift. Damage to the corporate influence and control of information flow in the AfterTime of two of America's most important information technology and data/media networking companies. Ergo control of the population in the AfterTime via control of the information flow (Google for information control and Apple for controlled entertainment of the populous)?

A graphical map representation of the U.S. IP (Internet) backbone shows that the major east coast backbone route links the major Internet node of Atlanta to the major Internet node of Virginia/Washington, D.C. Hickory, NC is about midway along this route between Atlanta and Washington, D.C. Both Maiden and Lenoir, the rural hosts for these massive new data centers, are located within 20 miles of Hickory, NC. The elevation of Maiden, NC is 899 feet and it is located approximately 180 miles from its nearest eastern coastline at Myrtle, South Carolina. The elevation of Lenoir, NC is 1182 feet and at its closest reach is located about 210 miles from the east coast.

These two companies are quite obviously aggressive competitors who need to differentiate their strategies, it seems quite coincidental and statistically implausible that these competitors would choose to almost co-locate within 30 miles of one another in a backwoods, non-techie, sparsely populated and relative unknown region of North Carolina near the base of the Appalachian mountains. Are these maneuvers related to the mounting necessity of the government and the elite to locate massive data centers in a Pole Shift safe region of North Carolina that is far enough away from and high enough to avoid damage from a tsunami effecting the east coast, as well as provide elevation safety from the 675 foot high future sea level within 2 years of the Pole Shift?

The wealthy elite have long considered North Carolina an ideal spot for their pole shift enclaves. As much as we preach that the world's infrastructure will go down and not come back, this arrogant crowd thinks otherwise. They are prepared to rebuild the world's Internet from the backwoods of North Carolina, with massive databases filled with cached data from which websites lost elsewhere in the world can be rebuilt. They are presuming that hydroelectric power can be gotten from the many streams and the rapid drop in elevation in many places in the Appalachian mountains. Where all of this is true, all structures will sustain damage in the magnitude 9 quakes striking worldwide. Surfing the Internet will be the last thing on anyone's mind in the aftermath of the horror. The estates of the rich will be shattered and collapsed, the servants run off, the guards getting uppity, food stocks being pillaged by animals and looters, and reports from elsewhere around the world bringing news that elsewhere, it is no better. Then our description of the broken link whereby technology will not return applies. Electricity will come from generators, which will run out of fuel quickly. The assumption that the US government would establish supply lines quickly will meet reality when the military either does not show up or shows up with demands to be fed and housed. Google and Yahoo will be just another death as a result of the pole shift.

North Carolina

More than the resident of North Carolina are looking toward the relative elevation in the taller mountains in their state for refuge. The mountains in Appalachia are no longer a jumble of rocks, but have been worn down over time and covered with forests and glens. They are habitable, can support crops in places, and have clear rushing mountain streams. It is no secret that some in the elite have selected these spots as hideaways, have purchased land, often at existing resort sites already setup to house the wealthy, and are prepared to guard their fortresses. Such encampments will soon need a slave labor force, when the supplies run out. Whether still ruled by the wealthy elite who originally purchased them or by their guards, who have little reason to remain loyal to their original masters, the local farming community will be pressed into service, with great brutality. Consider your neighbors, when finding refuge from the Atlantic seaboard during the pole shift in North Carolinas mountainous interior.

Clay soil becomes slippery if a layer of soft soil tops it, so is prone to landslides when heavy rains occur. But clay soil does not melt readily, nor allow itself to be permeated. Thus this should be a solid embankment for a new coastline. Quakes are unlikely to shatter a layer of clay soil, though if split by force it will divide into a crevasse.

The wealthy elite have long considered North Carolina An ideal spot for their pole shift enclaves. As much as we preach that the world's infrastructure will go down and not come back, this arrogant crowd thinks otherwise. They are prepared to rebuild the world's Internet from the backwoods of North Carolina, with massive databases filled with cached data from which websites lost elsewhere in the world can be rebuilt. They are presuming that hydroelectric power can be gotten from the many streams and the rapid drop in elevation in many places in the Appalachian mountains. Where all of this is true, ALL structures will sustain damage in the magnitude 9 quakes striking worldwide. Surfing the Internet will be the last thing on anyone's mind in the aftermath of the horror. The estates of the rich will be shattered and collapsed, the servants run off, the guards getting uppity, food stocks being pillaged by animals and looters, and reports from elsewhere around the world bringing news that elsewhere, it is no better. Then our description of the broken link whereby technology will not return applies. Electricity will come from generators, which will run out of fuel quickly. The assumption that the US government would establish supply lines quickly will meet reality when the military either does not show up or shows up with demands to be fed and housed. Google and Yahoo will be just another death as a result of the pole shift.

คุณ Zeta เปิดเผยว่าการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในอนาคตนั้น ได้นำสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นหลายพันชนิดเข้ามาประมวล ถึงอย่างนั้นก็ยอมรับว่ายังไม่สมบูรณ์ทั้ง 100 % อันแสดงว่ายังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องอีกมากมาย ที่ยังไม่ได้นำมาประมวลผลอนาคต

สังเกตว่าการทำงานของคุณ Zeta อยู่ในแบบของงานวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างสูง สำหรับผู้มีไอคิว 287 และมีอายุยืนนานเป็นแสนเป็นล้านๆปี ไม่ได้ใช้อนาคตังสญาน ในการให้คำพยากรณ์เรื่องอนาคตต่างๆ ผู้ที่ติดตามจึงได้ทราบวงจรของแต่ละปัญหาค่อนข้างครบวงจรทีเดียว ตามรูปแบบของธรรมชาติที่ทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งสิ้น

คนปัจจุบันไม่มีความสามารถ และเทคโนโลยี่เทียบเท่าคุณ Zeta ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ก็ขอให้ติดตามดูกันไป ตราบที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็จะทราบได้เองว่าคุณ Zeta มีความแม่นยำในการให้คำแนะนำเพียงใด

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share