ภาพรวมเปลือกโลกเคลื่อนที่คุณ แนนซี่เห็น

http://www.ainews1.com/article738.html

คุณ แนนซี่ และตัวแทนชาวต่างดาวได้มีโอกาสพบกัน เพื่อดูภาพ 3 มิติ ความเป็นไปของโลกอนาคต พอสรุปจุดสำคัญต่างๆทั่วโลกได้ดังต่อไปนี้ ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบภาพรวมอีกวาระหนึ่ง จะได้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า

ZetaTalk: Nancy's Vision

written December 5, 2009

Nancy recently described a vision that she and other contactees received (original post): http://poleshift.ning.com/forum/topics/common-dream "The Mediterranean is shown, while Africa rolls somewhat. This opens up the southern Mediterranean above Algeria such that the Mediterranean floor there is a crumble, not supported. Then over to India where the western side of India sinks significantly, the plate tipping sideways a bit, raising eastern India during this process. Then islands in Indonesia sink, the plate supporting them sinking more than the surrounding area. Over to S America the Andes are shown doing mountain building, while some islands in the Caribbean are sinking, their plate pushed under as S America rolls. Southeastern US is pulled down slightly, while the land just to the west of the Mississippi drops slightly. As the Atlantic rips open, this causes water adjustments. First water rushes from elsewhere to fill the void, then piles up, clashing in the middle, so that a tide rushes toward Europe, assaulting the lowlands there." The impression that Nancy and others were left with is that the vision is indicating a major, worldwide event that will occur prior to the pole shift. Last week the Zetas were asked if we are at a 7 yet. The Zetas replied: You will know when we have arrived at a 7, without question. The implication is that something major and substantial will occur when we reach 7, outside of what we have been experiencing in terms of earthquakes and weather extremes. Can the Zetas comment on the vision given to Nancy and others. Does the vision represent the next major event? Is this the event that will bring us to a 7?

The vision Nancy and others received described changes to many places on Earth, which will not necessarily occur simultaneously nor in close succession. The vision described what those in various parts of the globe can anticipate for their area. Given what the globe has experienced to move from a 2-3 at the beginning of 2008 to a 6, recently, what is described is rather radical. If any of those changes described in the vision were to happen, there would be few that would hesitate to say that we had moved to a 7 of 10. However, the severe wobble and lean to the left will result in even worse Earth changes than those described in the vision. It would be safe to conclude that the changes described in the vision are closely associated with a move to a 7, yes

ZetaTalk: GodlikeProduction Live
written January 12, 2008 on the GodlikeProduction live chat.

During a pole shift, which affects the inner planets of the solar system such as Venus and Earth, these planets can have their rotation disrupted. When they start to rotate again, it can be in an opposite direction. This can and has happened to Earth, where rotation is not from west to east as it is currently, but in the other direction from east to west./หลังจาก 8 ส.ค. 54 เป็นต้นมาทราบข่าวจากท่านผู้เชี่ยวชาญด้านกาแลกซี่และจักรวาลว่า กาแลกซี่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุริยจักรวาลและโลก พร้อมทั้งดวงอาทิตย์ ได้ปรับเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือแต่โลก ซึ่งเมื่อโลกปรับเปลี่ยนแล้ว โดยตัวช่วยจาก Planet x ย้ายขั้วเสร็จแล้ว กลับมาหมุนรอบตัวเองใหม่ในสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เปลี่ยนพระอาทิตย์มาขึ้นทางทิศตะวันตก

Nancy vision จาก http://alienshift.com/id1.html

Begin Nancy's Vision

I am looking down on the Earth, from space, but I am just far enough out to be able to see all horizons at once, essentially. Positioned over North America, I see a line moving from the North Pole to just off the bulge of Brazil, out in the Atlantic Ocean. Then the Earth turns beneath me toward the east, until I am positioned somewhere over the Pacific Ocean, so that I can see the end point of a line moving from the South Pole to the center of India.

Now over India, the Earth turns so I am taking a trip in the skies back toward North America. As I pass over Southeast Asia, I notice that the land along the sea coasts is disappearing, being eaten away as it were, by the water. This is happening all along the coast line, as far as my view can record, from north of Korea to Indonesia. Indonesia essentially disappears in this manner. Australia has been affected even before the eating away of the coastline started, as the entire western half appears to be under water.

As the western coast of North America hooves into view, I see that the entire coastline of North America from (what I assume to be) California up into Canada is raised sharply above the water line. Central America is under water. Where (I assume) San Francisco to be, there is a water fall. This coast line is not green, but appears a beige color. As I pass over the United States, I see the southeastern coast being eaten away in the same manner as Southeast Asia. Florida is gone, as is the eastern coast all the way into the Appalachian mountains. The deep south is under water.

Now the vision changes the position of the Earth as it turns beneath me, so that I pass along familiar land masses. As I pass up through Canada and over the landmass of Greenland I see that Europe appears to be a series of islands. Moving along over the continent, I see India, or where it used to be, already frosting over. India is completely under water. Then I pass over a land mass I don't recognize (Antarctica?), which has no greenery whatsoever.

Following this I am given a vision of a house in what seems to be a hot, desert like place, with a dry wind blowing. I am told this will occur in the late spring or early summer of the year 2003. The earth will be hot and still. I can see in the vision that there is a red glow over everything. I am told that there will be crop failures, worldwide, due to drought, for 3 years in a row at this time.

End Nancy's Vision

ต่อไปเป็นความเห็นของคุณ Zeta

Our emissary, Nancy, has relayed the vision we gave to her regarding the cataclysms. The cataclysms result from the magnetic pull of a giant comet, which is in fact a planet of your Solar System. The body of this planet surpasses, in mass, that of Earth. The comet will pass, on its first swing through your Solar System, between the Earth and the Sun. No collision is possible, as the orbits do not intersect. However, coming in from outer space as it were, the comet is not magnetically aligned with the close-knit group orbiting the Sun. The comet is aligned with the larger arena, where it spends most of its cycle, some 3,657 years, on average. As the comet approaches your Solar System, it speeds up, so it retains its magnetic alignment when whizzing through. Being of greater mass than the Earth, it is not affected by Earth's magnetic alignment. The Earth is not so fortunate.

The first pass will occur, by our calculations, early in the year 2003. All the cataclysms expected will occur during this pass - tidal waves, earthquakes of a magnitude 15 Richter point, and a cloud of volcanic dust that will make the atmosphere dense as dusk for decades. A second pass will occur some 7 or more years later, approximately 2011. This second pass brings the comet outside of your Solar System, but a second set of cataclysms will occur at that time.


Confusion exists over why the ice in Antarctica dates back, apparently, for many pole shift periods. If one analyses the last few shifts, it becomes apparent that the South Pole was either over, part way, Antarctica, or nearby in the ocean. When a pole is over water, near land, the land mass retains its ice, under the influence of this large block of ice afloat. This is due to cold water washing against the land mass, as well as air currents. As we have stated in ZetaTalk, the prior shift moved the North Pole from Greenland to its present location. Prior to that, it was over the East Siberian Sea, having pulled Siberia northward where the largest number of mammoth dieoff occurred. Tracing the North Pole over the past few shifts, one sees that it spent a time over Scandinavia where it resided between the 4th and 5th shift back. When it moved from Scandinavia into the Arctic north of Siberia, Europe warmed up, its glaciers melting. Prior to Scandinavia, the North Pole centered over North America.

The Flood occurred because during the time the North Pole was over North America, the South Pole was over the ocean south of India. When the North Pole moved to Scandinavia, the South Pole repositioned on the other side of Antarctica. However, being over water, the former South Pole melted from the bottom, floating on the water in a honeycombed shape. It retained a lot of cold, as the ocean water coming from Antarcticadistributed this cold, so the ice melt was not complete. A subsequent shift lurched this honeycombed ice and fractured it, so it dropped into the ocean creating a displacement wave - the Flood. This water roared up toward Arabia and elsewhere north of this splash. Narrowing into the waterways between Africa and Asia/Europe, water does what it does when under pressure, it went into tidal bore. This caused more sea level rise in the area Noah lives in, described in the Bible as the Flood. This water did not cover the rest of the world to this height, thus, as most coastlines allowed the splash to distribute, not bore.

Many humans will read our warnings and wish to heed them, but be unable to take leave of their station in life for many valid reasons. Perhaps they care for those sick and injured, or oversee projects important to the welfare of man, or have children in school or whatever. We are not speaking here of those who will not leave their luxuries and conveniences, or who enjoy a station in life that feeds their sense of power. We are speaking of those who must wait until the last minute before moving to safety, as their absence would affect those dependent on them, or a move would harm, in the short term, those dependent on activities or services best provided in their present locale. Many humans operating fully in the Service-to- Other orientation, whom we are here speaking to, are found in just such a catch-22, as they often dedicate their lives to others.

The pole shift will not take anyone by surprise, given the plethora of signs that somethingmomentous is around the corner, such as increasing earthquakes and volcanic eruptions, intractable droughts and inexplicable downpours, and most telling of all, an increasing slowing of the Earth's rotation. Nevertheless, the exact moment, day, or week to disrupt everyone's schedule and head for the hills or farm seems difficult to determine. Are there countdown signs that can be used as a guide? There are indeed.

  • The most dramatic sign will be a slowing rotation. Where at the present time, this rate is enough to cause an occasional fraction of a second, per year, of adjustment to the world clock, this will soon change. This increasing slowdown will get diminishing press coverage, as clocks are quietly adjusted behind the scenes and the public allowed to believe their clocks must be running fast. But there will be a point in time, a few days ahead of when rotation stops, when this will get blatantly obvious. When one wakes up in the morning, finding it to be dark outside rather than a breaking dawn, yet the clocks in the house and the entire neighborhood confirm that it is indeed the morning hour - this is a countdown sign. Rotation will completely stop in a day or so, with such a dawn followed by an evening where the Sun seems reluctant to set, setting hours later than usual, and then rotation stops completely.
  • A second countdown sign is a fine red dust, unmistakable as it cannot be confused with any other natural occurrence. Ponds and rivers turn red, the blood color mentioned in the Bible's book of Revelations, with this iron ore dust giving the water a brackish taste. This countdown sign comes almost in step with the rapid slowing in rotation, as the 12th Planet must be between the Earth and the Sun for the trash in its tail to be sweeping the Earth. Again, this occurs a day or so before rotation stops, and travel will become difficult if not impossible once it does.
  • Where coming late, for primitive peoples without mechanical clocks there is a third countdown sign that can be scarcely ignored. The Earth moans, during her rotation slowing and stoppage, a sound not heard by humans except during earthquakes. Here, the moaning is chronic, essentially continuous, as though under a stress it cannot relieve with an earthquake, yet cannot bear in silence. For those who question the accuracy of their mechanical clocks, and who may have missed the presence of red dust due to living indoors, this moaning of the Earth is equivalent to the clanging of the fire marshal's bell. Here it comes, ready or not!

 

We have stated that Planet X will be visible in the daytime sky, 7 weeks before passage. Given that we have stated that passage is shortly after May 15, 2003, as at this time those wanting to survive should be AT their safe locations, this is putting the visibility into the last week of March at the earliest. We have stated that the Planet X complex, the planet body itself and its immediate cloud of dust and moons, will appear not larger than the Moon upon passage. As can be seen from the recent imaging, starting with Dec. 13-14 images and quite obvious in the Dec. 27-28 images, the swirls of moons are far outside of the immediate area of the Planet X body. Thus, upon passage the object seen as not larger than the moon is the Planet X body and close hugging dust cloud and moons, but the swirls trail back, some 5 million miles behind the Planet X body, in individual swirls that dance around each other. As this is still coming dead on, during this time, it will appear to be wafting to one side or the other, or overlapping as was seen on the Dec. 28th images, with the motion taking the form of a fire dragon in the skies, to the ancients. Now, what will this look like early in the 7 week period? Certainly not like the Moon, nor a fire dragon. 

Planet X is visible when at the orbit of Saturn, by the unaided eye and during the day, where Saturn is not, for the same reasons it is visible now. Is it a star, sending starlight to the amateur scopes? No, but it is a brown dwarf, exuding heat and light, thus the predominance in the red light spectrum. Comets, those dirty snowballs well inside the solar system, are found before they outgas and reflect sunlight only by sophisticated means. They are certainly not visible to the unaided eye, even when close, until they start to fan out their tails, close enough to the sun to start outgassing from the heat of the sun. This gives some notion of the importance of reflecting sunlight to those objects not ordinarily giving forth their own heat or light waves. Planet X, which is now about midway along it its path between its hover point between its foci and the point of passage, is rapidly increasing in brightness. It rivals existing stars on the star charts used as comparisons in the image sessions. It is now appearing, when seen as moon swirls overlapping each other, dead on, as blobs, splotches, so some light is coming from these sources. This light is from Planet X itself, the smoldering brown dwarf warm enough to support life as Earth does, comparable in temperature. 

When it reaches the orbit of Saturn, it will be much smaller than the Moon we have placed as comparison during passage. And it will be reddish, blurring about the sides as the moon swirls waft from side to side. It will be seen in the same place by the ignorant public, noted by a farmer in his fields, commented to others, and growing weekly. We expect the establishment to either say nothing, no comment, pretending nothing is there as theycannot explain it, or to float an excuse that it is a comet, or perhaps Mars coming close, these explanations floated out via normally unscientific channels to the man on the street, believable only to the ignorant. But the unique quality of this reddish object, and the accompanying changes, will turn talk to prophecy, as it ought.


ผ่านการสรุปของคุณ แนนซี่มา 1 ปีครึ่ง การเปลี่ยนของเปลือกโลก ยังค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ยังไม่เกิดเหตุตูมตามจนช็อคโลกเสียทีเดียว นอกจากแผ่นดินไหว น้ำท่วมที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือน มีนาคม 54 ซึ่งเท่าที่ได้ติดตามการตอบปัญหาต่างๆของคุณ Zeta เหตุที่เกิดที่ญี่ปุ่น ยังไม่ใช่เหตุการณ์หลักๆ ที่เรียกว่าจะช็อคโลกเกิดขึ้น น่าจะเป็นช่วงปลายปี 2554 หรือต้นปีหน้ามากกว่า

มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ตั้งแต่ 11 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป มีสิ่งบอกเหตุว่าปัจจัยต่างๆในจักรวาลจะเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น และจะเป็นเหตุให้ Planet X ที่ยังลอยตัวอยู่ออกตัวเคลื่อนที่ต่อไปในขากลับ และในขณะเดียวกนความแปรปรวนต่างๆที่โลกจะได้รับผลกระทบจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น เมื่อ PX เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกเพิ่มขึ้น

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share