สภาพการณ์หลัง Pole Shift

http://www.ainews1.com/article748.html

สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่หลังโลกย้ายขั้ว จะเป็นอย่างไรบ้าง ลองมาฟังการวิเคราะห์สภาพการณ์ล่วงหน้าของคุณ Zeta

I'm closing in on a question about the difference between looting and salvage. maybe others can help define the question. It seems that most people will be thrown back into a pre-stone age Hunter/Gatherer lifestyle. Way to many people these days are helpless without electricity. They will only be skilled enough to scavenge. Some of us know a little about making stone tools, so we would be considered living in the Stone-Age. There are maybe a few blacksmiths left who can process ore, but more likely if we can find a deposit of copper and tin we could maybe figure out how to get it hot enough to enter the Bronze-Age. The strongest desire will be to get electricity. I can live without it, but it is nice to have. When the big waves hit most everything along the coast will wash away. Away where? Further along, the waves will lose power and all the stuff that washed away is going to be dropped on the ground. Heavy stuff won't go as far in the current as light weight stuff. OK Cement and Steel Skyscrapers won't go anywhere, but flat to the bottom as fast as they can. Canned goods that come out of peoples destroyed homes or destroyed grocery stores are very bouyant and will wash away a long long distance. I can picture a little inlet type cove along the new shoreline with thousands of cans of beans and soup and everything else just bobbing in the slack water. And then there are all those cars. something will have to be done with them. Besides, eventually, we will have to get around to cleaning up the messes. Is it just intent? that makes the difference. I mean anyone could find a good supply of something, say a semi-trailer washes up nearby and they open it up to find something yummy. Would we use that to barter everything else we need or just give it to everybody who wants it. we will have to start bartering sometime. So where is the line to be drawn? between looting and salvage. The only Stainless Steel that we will ever have for many years is going to be what we scavenge. New production of the more complex things that we have now won't happen, anytime soon. Perhaps the difference comes at the point of group membership. maybe we give to our tribe and barter with yours. Is our clan just the people we end up being near or the ones we love no matter where they are.

After the pole shift, ownership of goods and even land will devolve quickly into squatter's rights and all unguarded property will be considered for the taking. The reasons for this are simple enough. Travel will be virtually impossible, the courts not in operation, police and military will not be functional, and thus the laws of ownership will not be enforced. Imagine the situation. Structures have collapsed, roadways heaved, and electronic communications nill. After the injured either die or recover, the existing food stocks have been eaten, and survivors have grow weary of sitting out in the rain a realization dawns on the survivors - no one in the government has arrived to deliver rice and beans or establish the rule of law. This has already been tested by starving survivors who have looted every food store in the vicinity. Unless someone with a gun is standing guard, it is the rule of snatch-and-run that has been applied. 

At first, someone without shelter moves into a vacant building that has partially remained standing. Once this process starts, there is no stopping the rule of squatter's rights or the rule of the strong. This may be discussed among the survivors, but even without consensus, this tread will occur. It is ultimately the realization that the rule of law, established governments and enforcement of laws, has evaporated that establishes full scale salvage operations. Metal will be taken and smelted down to be molded into tools. Car parts will be taken to build windmills and battery banks. Anything combustible will be used as fuel. This should be seen less as a lawless effort and viewed instead in the light of intent. If salvage is being done for the good of the community, to help those in need, then this is not lawless but the Golden Rule applied. If salvage is being done to empower a warlord, then salvage is not the right term to be used. Theft, applies, and the thief should be dealt with by the community accordingly.

ท่านที่ศึกษาสภาพการณ์อนาคตมาถึงตรงนี้ คงจะนึกถึง หมู่บ้านพอเพียงทั่วประเทศ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงส่งเสริมมานานหลายสิบปี และให้เลือกทำเลต่างจังหวัด ที่สูงกว่าน้ำทะเล 100 เมตรขึ้นไป แม้ว่าหลังจากโลกย้ายขั้วแล้วระดับน้ำทะเลจะขึ้นสูง 210 เมตรก็ตาม ชุมชนที่อยู่อย่างพอเพียงมีโอกาสรอดชีวิตสูง และอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าอย่างพอเหมาะไม่ใหญ่นัก อยู่กันเป็นหมู่บ้าน และไม่มีอบายมุขใดๆมาเกี่ยวข้อง เสริมการปฏิบัติทางศาสนาเข้าไปอีกหน่อย ยิ่งเป็นหนทางลัดด้วย พวกเขาก็จะสามารถมีโอกาสสูงในการคืนกลับบ้านเก่าที่นิพพาน

ถึงแม้ว่าอนาคตจะไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ตาม หมู่บ้านพึ่งพาตนเองเหล่านี้ ก็จะไม่เดือดร้อนมากนัก

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share