Tungusca กับกาซมีเทน

http://www.ainews1.com/article766.html

ในด้านความแม่นยำในการวิเคราะห์ หรือทำนายเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าของคุณ Zeta และชาว Zetas ทั้งหลายนั้น คุณ Zeta เปิดเผยในบางแห่งที่มีผู้ถามปัญหาเข้ามาว่า การวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ได้นำเหตุปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนับพันนับหมื่นอย่าง เข้ามาพิจารณาร่วมด้วยในปัญหานั้นๆ ถึงกระนั้นก็ยังไม่ตรงทั้ง 100 % ยังมีเหตุปัจจัยอื่นๆที่ไม่รู้อีก ตามคุณสมบัติของผู้มีไอคิว 287 และอยู่มาก่อนมนุษย์จะเป็นตัวตนบนโลกนี้ จึงเห็นสิ่งต่างๆที่โลกได้พบพานมามากนั่นเอง

ปัญหาการระเบิดของกาซมีเทนบนพื้นที่ Tungusca ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คุณ Zeta ตอบคำถามนี้ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์โลกจะค้นพบในภายหลัง

Tunguska

Though unexplained in human terms, the methane gas explanation for Tunguska exactly fits! 
In February, 1996 ZetaTalk stated that Tunguska was due to methane released during an earthquake.

ZetaTalk: Tunguska Explosion, written on Feb 15, 1996.
A source of endless speculation is the wide area of flattened trees, spread outward in a circle, the result of an apparent explosion that occurred just after the turn of the century in Siberia. No witnesses, radioactivity, or meteor remains seem to exist as pieces toward solving this puzzle. Nuclear power was not yet in mankind's hands. What occurred? 

The Tunguska trees are devastated by an explosion that occurred close to the ground, as evidenced by the butterfly pattern of trees knocked sideways. It was a huge cloud of well mixed methane and air, equivalent to all the natural gas being piped about in the US at any given time.

Methane gas occurs naturally, a result of the decomposition of organic materials. Landfills must vent this or experience explosions. Some humans know they can light and briefly burn their farts. Humus or accidentally buried organic material is a source of methane gas, and if not vented, will pool if trapped. 

Siberia was once lush. Where Siberia may appear to be a frozen wasteland, decomposition of trapped matter, proceeding slowly but over a long time, can accumulate a large, trapped pool of methane gas. Released due to a shift in the Earth's crust this would explode.

The process was:

1. Methane gas hisses out from under frozen permafrost that had been cracked like a sheet of glass due to earth stress, pre-shock to the earthquake that was recorded during the Tunguska explosion.
2. Methane gas mixes with the air as it rises, followed by more hissing air, so that a huge cloud of methane has formed in the atmosphere over Tunguska.
3. A wick of methane that has drifted upward and southeast, driven by the prevailing westerlies, is sparked due to the air movement, the same process that causes lighting due to rapid air movement during storms.
4. The lit methane burns rapidly back along the wick, the "meteor" that was seen, lights all the gas that is encountered but before all but the nearest witnesses can see it, an explosive situation occurs.

The explanation that a meteor exploded above ground is an attempt by the establishment to avoid the methane gas, and thus the pole shift and shifting crust issue. Comets and meteors do not explode when encountering Earth's atmosphere. This is not what your history or science presents to you! 

If they are monstrous, they plunge to Earth and leave a crater such as the Gulf of Mexico off Yucatan. If they are tiny, they burn up in the atmosphere as shooting stars. If they are midsized, they burn on their periphery but land to be rocks picked up and examined by your scientists. Meteors leave traces, methane does not.

On July 21, 2001 The Times of London reported that German and Russian scientists had concluded a gas explosion for Tunguska.

การได้ทราบปัญหาความเป็นไปของสภาวะโลก ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อย่างเป็นวงรอบ จะทำให้เราเข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติของโลกอย่างชัดเจน จะได้ช่วยให้ไม่ติดยึดกับสิ่งต่างๆ แม้แต่ตัวของเราที่สร้างขึ้นมาเป็นตัวตน ก็เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

การได้รับความรู้นาๆสาขาจากคุณ Zeta จึงเกิดประโยชน์ต่อผู้ศึกษา เรียนรู้ และนำไปติดตามตรวจสอบปรากฏการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาเป็นระยะๆ ทำให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ที่จะต้องขับเคลื่อนให้เหมาะสมปลอดภัย แก่ชีวิตของผู้อยู่แวดล้อมและตัวเรา ให้ดีที่สุด และสอบผ่านวิบัติกาลของโลก เข้าไปสู่โลกใหม่ให้ได้นั่นเอง

โลกเก่ากับภาวะวิ่งแวดล้อมที่แย่ลงทุกๆวัน และมีพลังงานด้านลบลงมากดมากขึ้นทุกที โรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นตามสภาวะ รวมทั้งภูมิต้านทานโรคในร่างกายมนุษย์ก็เสื่อมถอยลงไปทุกวัน  ผู้ไม่ประมาทจึงแสวงหาทางแก้ไข ให้ร่างกายและจิตใจของตนเอง และเพื่อนๆร่วมโลกได้พบหนทางที่ดีกว่า และรู้ถึงเหตุและผลอย่างครบวงจร จะได้สิ้นสงสัยและเกิดปัญญา ในการดูแลชีวิต และปฏิบัติภารกิจ ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ให้สิ้นสุดโดยเร็ว

การมุ่งแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอก ในที่สุดก็สูญสลายไปกับโลกนั่นเอง ไม่ได้อยู่คงทนถาวรอะไร

ส่วนทรัพย์ภายในนั้น จะแสวงหาได้ที่ไหนบ้าง และทางลัดล่ะมีบ้างไหม ใครได้ค้นพบด้วยตนเองแล้วบ้าง

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share