Water Sloshing and Tide Bore

http://www.ainews1.com/article767.html

ก่อนและหลังโลกย้ายขั้ว แผ่นดินแผ่นน้ำเกิดความแปรปรวนอย่างรุนแรง มีผู้สอบถามปัญหาที่ต้องการทราบภาวะการณ์ล่วงหน้าดังนี้

The Zetas have described the tidal wave in the Atlantic during the pole shift coming from the stretching of the rift and the water from the poles rushing in to fill the void (as well as coming from the fact that water will remain in place as the crust moves under it). They have also stated that during the week of rotation stoppage, the magnetic rift will be held in place and the lands to the east will continue to try to move eastward, causing stretching and the associated moaning. My question is: Will this stretching be severe enough to cause any tidal waves during the week of rotation stoppage as water rushes in to fill the void and if so, how bad will they be compared to those described in the safe locations document for the shift itself? How much of the overall stretching of the Atlantic anticipated during the whole process will happen before the shift? Is this something that needs to be taken into consideration for the final days? (Although of course people should be in their safe locations before the week of rotation stoppage anyway).

Setting aside the European tsunami, which has been addressed as a separate issue and well discussed, this is what Europe and the rest of the world can anticipate. Where there are high tides due to the current Earth wobble, sloshing will get worse during the severe wobble of the last weeks. Then there is the matter of rotation slowing the globe to a stop, and then the sudden hour of the pole shift. During all of this, the water depth, the direction of flow, and the force of this flow are factors to be considered. The Earth wobble, which happens twice a day, has increased weather irregularities, but the severe wobble during the last weeks will cause more tidal changes than at present. The severe wobble is not rapid, however, but a slow lop over to this side, then a slow lob over to that side. So even though the globe wobbles like a top about to fall over, this is not the sudden push of land under water that causes the pole shift tides of 500 feet in height along coastlines. 

The oceans move with the land, during a severe wobble, and the Earth's rotation continues to moves in the same direction, so water movement such as ocean currents are predictable and similar to what exists today. But during a lean, or a change in direction during a lean, tides can be expected to be much higher. When a lean to the left is in process, the land is moving left while the water wants to remain, so tides are predictably higher where the lip of land is moving under or pushing the water. Likewise for a return, a lean to the right, though the coastlines affected would be opposite to those affected by a lean to the left. When the Earth is laying on its side, in a static position, leaning to the left, the oceans will return to their expected position and currents because rotation continues and gravity controls where they water lies. Any gradual movement of the Earth results in similar unexpected high tides, such as into the 3 days of darkness, or into 6 days of sunrise west. All is relatively normal except during a change in position of the globe. 

When a slowing rotation occurs, over several weeks, there is pooling of the water at the poles, as we have explained. This is due to centrifugal force no longer pulling water toward the Equator. Water movement is not a rapid matter here, and the depth at the poles has scarcely begun to be noticed before the pole shift occurs. Those affected will primarily be those living around the Arctic Circle, or at the tip of S America, but as the rise will be gradual, this is not expected to be devastating. Surely, by now, they understand that a global catastrophe is occurring. Conversely, all lands to the east and west of the Atlantic Rift, which is being drawn taught, will find their tides shockingly high during the week of rotation stoppage. The stretching of land along the Atlantic, where for instance a loss of sea level elevation up to 150 feet is expected in Florida, is not as noticeable during rotation stoppage because of polar pooling, though much of Florida will be inundated during this time. 

During the hour of the pole shift, the sudden movement of the globe sets the high tides we have described into motion immediately. Here again the tide can be expected to rise up on the lip of land sliding under the oceans, and this is true worldwide. Europe will find the tide coming from the North Sea. Australia will find the tide assaulting its southern coasts. During the hour of the pole shift, the Atlantic will rip open and water that has pooled at the poles will pour into this rent as the globe moves under the water. But this will not lessen the pole shift tides assaulting Europe as the rent is in the centerof the Atlantic, not along the sides. 

We have mentioned the devastation that Indonesia and the Philippines suffer when the Pacific compresses, water rushing out of the Pacific and to the Indian Ocean. This comes later during the pole shift hour itself, when the none slosh of water due to the shift has already begun to pulls back to slosh on opposite shores. Those in Asia will first find water assaulting from the south, the pole shift tides we have predicted. Then after the shift, when the reverse slosh has started, there will also be this press from the side as the Pacific compression finalizes. This causes turmoil in the water flow, devastating to those in boats trying to make their way out of Indonesia and the Philippines. Huge whirlpools develop and will swamp even large boats.

ก่อนอาทิตย์ท้ายๆที่โลกจะย้ายขั้ว โลกจะเปลี่ยนจากแกนโยกแกว่งไกววันละเที่ยวในปัจจุบัน เป็นวันละ 2 ครั้งทุกๆ 12 ชั่วโมงเปลี่ยนสภาวะภัยพิบัติรุนแรงยิ่งขึ้นสู่ Severe wobble ผู้ที่ต้องการจะเดินทางหนีภัยพิบัติ อาจพบอุปสรรคต่างๆมากมาย ทั้งถนนแตกหัก สะพานพัง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นท่วมถนน ผู้คนเริ่มแตกตื่นออกมากันเต็มถนนหนทาง

การที่แกนโลกโยกโคลงวันละ 2 เที่ยวผู้อยู่บนโลกจะสังเกตได้จากระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ การแกว่งของแกนโลกจะค่อยๆปั๊มน้ำทะเลขึ้นมาบนฝั่งและไหลบ่าเข้าท่วมที่ดินชั้นในมากขึ้นตลอดเวลา และอาการ Severe Wobble จะปรากฏอยู่ 9 วันและวพื้นที่โลกเหนือเส้นศูนย์สูตรจะมืด 3 วัน

ปัจจุบันโลก ดาวศุกร์ และดาวคู่แฝดโลก ตกอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ มาตั้งแต่ปลายปี 2010 โลกไม่สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ ติดอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ ดังนั้นฤดูกาลที่จะเปลี่ยนไปตามช่วงต่างๆจะหยุดไป แต่โลกยังหมุนรอบตนเองอยู่ เมื่อโลกอยู่ใกล้ Planet X มากขึ้น แกนโลกจะเริ่มแกว่งวันละ 2 ครั้ง แต่ผู้อยู่บนโลกสังเกตยาก แต่การเปลี่ยนของระดับน้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นทุกที จะเป็นตัวเตือนผู้คนที่ช่างสังเกตและทราบลักษณะอาการ การเปลี่ยนแปลงของโลกมาล่วงหน้าเท่านั้น จึงจะฉุกคิด ว่าสิ่งที่คุณ Zeta ได้พยากรณ์เอาไว้กำลังเกิดขึ้นแล้ว ถึงเวลาช่วงสุดท้ายของผู้ที่อยู่ใกล้ทะเลและที่ราบลุ่มจะต้องรีบเคลื่อนย้ายหนีภัยน้ำท่วม ไปยังที่หลบภัย หากได้เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า หรือมุ่งไปที่สูงห่างไกลชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 130 กิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 ฟุต ขึ้นไป

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share