Cataclysms Basis

http://www.ainews1.com/article793.html

ถึงแม้ว่าทางชาว Zetas ได้เริ่มเปิดเว็บไซท์ ตั้งแต่ต้นปี 1995 เปิดเผย สาเหตุวิบัติกาลของโลก ที่จะเกิดขึ้นครั้งใหญ่ ในอนาคต เพื่อให้มหาชนชาวโลกทราบเหตุเภทภัย และจะได้ช่วยเหลือกันและกัน ให้อยู่รอดปลอดภัย แต่ตรงกันข้ามทางการทั่วโลกและองค์การนาสซ่าจะพยายามทุกวิถีทางในการปกปิดเบี่ยงเบนข่าวสารที่ถูกต้องอยู่ตลอดมา แต่ทางสื่อมวลชนของใต้หวัน ได้นำความจริงส่วนหนึ่งของ Planet X ให้สามัญชนทั่วไปได้ทราบ ดังมีรายการต่อไปนี้

Not sure if anyone has posted this yet, however I saw this posting of a Chinese broadcast about seeing two suns in the sky. Could you please comment on what it is? http://networkedblogs.com/eXRS9,  http://www.youtube.com/watch?v=MJkurPs9smA [and from another]  http://www.youtube.com/watch?v=vI-Wtj1Ed5M Google: Chinese to English translation: (CTV News / FTV News) relationship due to climate warming, extreme weather around the world, but even the outlying islands of Penghu, turns out to be the people and shoot the "two suns," the weather vision! Like the sun, like the two twins, both high in the sky, photographs of a PO online, immediately sparked public debate, in the end how one thing, take a look! There is no wrong, photographs of them, as if there really are two sun; strange "Solar twins" scene, the people caught in the Penghu sea was put online, immediately sparked debate, it was staggering, exclaimed that safety squeeze, it was Could the sun have even said that two places at once, do not have vision you naive? Penghu stems breaking weather station director came forward, it was a rare "mock" phenomenon, high-altitude thin cloud reflects the sun's rays, the formation of astronomical wonders, but there is enough magic at a rare spectacle, this time from both the sun and so close, leaving officers address him, is too rare, "two suns" also appeared, at first a lot of people really scared, but the original is really a rare spectacle, not the end of the world, so we relieved Rights ! [and from another] I'm fluent in Chinese Mandarin. They are talking about people on the internet who talk about and make videos on the planet x/nibiru topic. Some people believe the world will end. Internet bloggers believe the world will be ending, while others believe it could mean aliens may invade the planet. Whether this is authentic or not, some believe it could have been altered, while others believe it could be a 2nd sun or another celestrial body. [and from another] The second sun was seen in Penghu, which is under the administration of Taiwan government (ROC), not the mainland China. The media in Taiwan enjoys more freedom and perhaps this is why it is "leaked". Anyway, the weather expert in Taiwan explained that this is just a "phantom sun phenomenon", due to the reflection of the sun from the icy clouds. It is a rare occurrence, and this event is even more rare as the reflection is so close to the original sun. He assured the public that there is nothing to worry about, for the world is not be coming to an end unlike what internet bloggers have been discussing about. [and from another] Manchester, UK on March 03 2011 http://www.youtube.com/watch?v=ChE8-LbZ3jg          


We are often asked how the cover-up will break, as it is at present a standoff, at least by the great powers who dominate the scene. The US, having been at the helm of all decisions over revealing either the alien presence or the approach of Planet X, is most reluctant for the cover-up to break. There is intense reluctance by so many participants, that any move to reveal the truth to the public is sabotaged. Assassinations occur, and increasingly savage threats are made. Outside of the US, the urge to tell the truth has resulted in many countries finding a way to have the discussion before their public. 

This incident in Taiwan is one such incident. This is a monster sun, one of many personas that Planet X presents. Taiwan presented the evidence, stated what many on the Internet are saying, then gave a reassurance and an official explanation for the phenomena under discussion. They have, in short order, just informed the public that Planet X, aka Nibiru, is indeed in the skies, near the Sun, and the prophesied cataclysms are not without basis. They have even given the public search engine words to use in order to hone in on the subject, and learn more! Who in the public would believe the excuse given, that the Sun has been reflected off a cloud bank! Those giving the excuse cannot come up with an example, ever, from the past! 

Because the media presented this as a debate, with both sides commenting, they cannot be accused of breaking the cover-up. S Korean TV did something similar recently. The final product presented Nancy's evidence, then juxtaposition NASA refuting it all, and then let Nancy have the final word. NASA's arguments were then seen for what they are - inadequate. Will this media technique become popular, and used elsewhere? This and other such techniques are likely to be used, as the evidence becomes so much more compelling, the Earth changes in the news, and the public demanding an explanation.

ปัจจุบัน Planet x ได้ปรากฏโฉมหน้าให้แก่ชาวโลกได้พบเห็นบ่อยขึ้น พร้อมทั้งส่งขยะอวกาศ ลูกไฟใหญ่น้อย และฝุ่นสีแดงลงมาให้หลายๆส่วนบนโลกที่อยู่ส่วนเหนือเส้นศูนย์สูตร และขั้วโลกใต้ได้พบเห็นเป็นประจำ ผู้ที่เคลือบแคลงสงสัยว่าเหตวิบัติกาลของโลกในอีกไม่นานจะเกิดขึ้นหรือไม่นี้ คงจะช่วยให้มีเหตุปัจจัยแวดล้อมที่สามารถเพิ่มน้ำหนัก ในรายละเอียดต่างๆที่คุณ Zeta และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้พยายาม ชี้แจงข่าวสารและหลักฐานต่างๆตลอดมา

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share